طي حكمي ازسوي مديرعامل شركت توانير
مديرعامل جديد شركت برق منطقه اي خوزستان منصوب شد

مهندس محمود دشت بزرگ با امضاي حكمي ازسوي مديرعامل شركت توانيربه عنوان مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان منصوب شد.
چهار شنبه، ٢٠ شهریور ١٣٩٨ ١٢:٢٧ ادامه

بهره برداري از سه هزارمين كليد فشار متوسط با قابليت اتوماسيون در شبكه برق تهران بزرگ

سه هزارمين كليد فشار متوسط با قابليت اتوماسيون در شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، به بهره برداري رسيد.
چهار شنبه، ١٣ شهریور ١٣٩٨ ١١:٠١ ادامه

با صدور حكمي توسط مديرعامل توانير
مديرعامل جديد توزيع برق خوزستان منصوب شد

با صدور حكمي از سوي مهندس متولي زاده، مديرعامل شركت توزيع نيروي برق خوزستان منصوب شد.
سه شنبه ، ١٢ شهریور ١٣٩٨ ١٣:٠٨ ادامه

ساخت ربات بازرس تونل كابل شبكه هاي انتقال نيرو

مدير امور انتقال نيروي تهران2 از همكاري شركت برق منطقه اي تهران با دو شركت دانش بنيان براي ساخت ربات بازرس تونل با هدف بازرسي شبانه روزي كانال ها، تاسيسات و كابل هاي انتقال نيرو، خبر داد.
یکشنبه ، ١٠ شهریور ١٣٩٨ ١٤:١٢ ادامه

صدور حكم قصاص براي قاتل مدير اداره برق مشهد

حكم قصاص فردي كه با افروختن آتش، باعث مرگ مديربرق ناحيه 2 مشهد شده بود، توسط دادگاه صادرشد.
شنبه ، ٠٩ شهریور ١٣٩٨ ١٣:٢٤ ادامه

راه اندازي سامانه هاي مديريت اضطراري و پايش لحظه اي بار برق در غرب مازندران

در راستاي اجراي سياست هاي وزارت نيرو دربرنامه پاسخگويي بار در پيك بار سال 98 ، شركت توزيع برق غرب مازندران درصدد پياده سازي سامانه هاي مديريت اضطراري بار و پايش لحظه اي بار به منظور تسريع و ارائه خدمات مطلوب و تامين برق پايدار به مشتركين برآمد.
شنبه ، ٠٩ شهریور ١٣٩٨ ١١:٣٤ ادامه

درنشست دبيران شوراي هماهنگي امورزنان وخانواده صنعت آب وبرق عنوان شد
طرح بانوي روشنا با هدف ترويج فرهنگ مديريت مصرف برق درخانواده اجرا مي شود

نشست دبيران شوراي هماهنگي امور زنان وخانواده صنعت آب وبرق با حضورمشاوروزيرنيرودرامورزنان وخانواده درشركت توانير برگزارشد.
شنبه ، ٠٩ شهریور ١٣٩٨ ١١:٠٨ ادامه

انتخاب توانير به عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهيد رجايي + لوح

در جشنواره شهيد رجايي امسال كه با حضور رييس جمهور برگزار شد، شركت توانير به عنوان دستگاه برتر در شاخص هاي اختصاصي و همچنين رتبه برتر ميزان رضايتمندي مردم مورد تقدير قرار گرفت.
پنج شنبه ، ٠٧ شهریور ١٣٩٨ ٠٢:٠٤ ادامه