يزد، مجري تدوين فهرست بهاء شماره چهار وزارت نيرو شد

معاون برنامه ريزي و مهندسي شركت توزيع نيروي برق استان يزد از تدوين فهرست بهاء شماره چهار وزارت نيرو در استان خبر داد.

دستاورد توانير در مديريت شرايط برق اهواز / افزايش چشمگير سطح پايداري شبكه برق نسبت به سال گذشته

با وجود بروز دوباره شرايط مشابه زمستان سال گذشته به دست آمد//
اين دستاورد چشمگير با مديريت منسجم، منظم و پيگير در ستاد توانير و اجراي دقيق برنامه ها توسط شركت توزيع برق اهواز به دست آمد.

برق روستاهاي شهرستان ريگان وصل شد

مدير روابط عمومي توزيع برق جنوب كرمان از وصل شدن برق 13 روستاي شهرستان ريگان خبر داد.