تازه ترین خبر ها

دستاورد توانير در مديريت شرايط برق اهواز / افزايش چشمگير سطح پايداري شبكه برق نسبت به سال گذشته

با وجود بروز دوباره شرايط مشابه زمستان سال گذشته به دست آمد//
اين دستاورد چشمگير با مديريت منسجم، منظم و پيگير در ستاد توانير و اجراي دقيق برنامه ها توسط شركت توزيع برق اهواز به دست آمد.

برق روستاهاي شهرستان ريگان وصل شد

مدير روابط عمومي توزيع برق جنوب كرمان از وصل شدن برق 13 روستاي شهرستان ريگان خبر داد.

خاموشي ناشي از ريزگرد در لرستان نداريم

مديرعامل توزيع برق لرستان
با وجود حجم و غلظت بالاي ريزگردها در استان، تاكنون هيچ خاموشي كه ناشي از بروز اين پديده باشد، در استان گزارش نشده است.