مراسم يادبود تشييع پيكر مدير برقي كه در آتش سوخت

امروزبرگزار مي شود
امروز و در مشهد، مراسم يادبود و تشييع پيكر مدير امور برق ناحيه 2 مشهد كه در حادثه آتش افروزي يكي از مشتركان برق اين شهر دچار حادثه شده بود، برگزار مي شود.

ولتاژ برق مركز شهر همدان بهبود مي يابد

مديرعامل برق باختر
مديرعامل برق باختر از پروژه خط كابلي 63 كيلوولت دانشگاه –همدان 6 بازديد كرد.

تعيين اهداف 12 گانه صنعت برق در سند چشم انداز توانير

سند چشم انداز توانير در افق 1404 نهايي شد
سند چشم انداز شركت توانير در افق سال 1404 پس از جلسات متعدد، نهايي شد. در اين سند اهدافي 12 گانه براي صنعت برق ترسيم شده است كه از آن جمله مي توان به تاب آوري شبكه و توانمندي صنعت در مديريت بحران و پدافند غير عامل، اتوماسيون و هوشمندسازي شبكه برق، كسب فناوريهاي نوين و كاربردي، مركزيت تبادل برق در منطقه و مديريت عرضه و تقاضاي برق اشاره كرد.