صفحه اول پيک برق شماره 446

طرح ترانزيت برق از طريق جلفا به نخجوان به بهره برداري رسيد

همزمان با سفر رياست جمهوري به جمهوري آذربايجان طرح ترانزيت برق از طريق جلفا به نخجوان به بهرهبرداري رسيد همزمان با سفر رييس جمهوريبه جمهوري آذربايجان، طرح ترانزيتبرق از طريق جلفا به جمهوري خودمختار نخجوان به بهرهبرداري رسيد. به گزارش روابط عمومي برقمنطقهاي آذربايجان با افتتاح اين خط،ميزان صدور برق جمهوري اسلامي ايرانبه جمهوري نخجوان 50 مگاوات افزايشيافته است. در سفر حجتالاسلام والمسلمينآقاي خاتمي به جمهوري آذربايجان كهخط رابط 132 كيلوولت برون مرزي جلفا -اردوباد نخجوان افتتاح و امكان تبادلانرژي به ميزان 30 مگاوات فراهم شد.اين خط از طريق پست 132 كيلوولت جلفاتقويت شده كه در روز پنجشنبه 15 مردادجاري، اين خط فوق توزيع به بهرهبرداريرسيد. با بهرهبرداري از اين خط، تقويتشبكه منطقه و افزايش تبادل انرژي تاميزان 50 مگاوات به انجام رسيد. در پيشينه اجراي اين طرح آمدهاست كه در پي مذاكرات و توافقهايانجام شده در اسفند سال 81 با حضورمسوؤلان توانير از ايران و شركت آذرانرژياز جمهوري آذربايجان، مقرر شد كه برقمنطقهاي آذربايجان تا پايان آذر 82امكان تبادل برق با جمهوري آذربايجان رادر منطقه نخجوان از طريق پست 132كيلوولت جلفا و احداث خط رابط 132كيلوولت برونمرزي جلفا - اردوبادنخجوان را به ميزان 30 مگاوات فراهمكند. اينك با احداث خط جديد 57كيلومتري از پست 132 كيلوولت خوي تامنطقه مرزي جلفا، تقويت شبكه منطقه وافزايش ظرفيت انتقال انرژي به ميزان 50مگاوات به جمهوري نخجوان به پايانرسيد.

واحد نيروگاه سيكل تركيبي هرمزگان تا بهمن امسال ارد مدار ميشود

واحد نيروگاه سيكل تركيبي هرمزگان تا بهمن امسال ارد مدار ميشود تا پايان بهمن امسال، 6 واحد نيروگاه سيكل تركيبيهرمزگان به طور كامل وارد مدار ميشوند. به گزارش روابط عمومي برق منطقهاي هرمزگان، مهندسعقدايي مديرعامل اين شركت در جريان بازديد وزير نيرو از ايننيروگاه ضمن اعلام خبر فوق افزود: واحد نخست نيروگاه در مردادماهجاري وارد مدار و مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد كه با بهرهبرداري ازواحد پنجم، ظرفيت توليد برق بندرعباس به 2300 مگاواتميرسد. وي افزود: پس از بهرهبرداري از اولين واحد اين نيروگاه، 5واحد ديگر به تدريج هر 45 روز يكبار در مدار قرار ميگيرند و بدينترتيب تا پايان بهمن همه واحدها وارد مدار ميشوند. مهندس عقدايي اضافه كرد: سوخت موردنياز اين نيروگاه،شامل گاز و گازوييل بوده كه تأمين سوخت گازي از طريق پالايشگاهگاز سرخون بندرعباس تأمين ميشود. مديرعامل برق منطقهاي هرمزگان خاطرنشان كرد: عملياتاجرايي نيروگاه از سال 61 آغاز شده و تاكنون 95 درصد پيشرفتفيزيكي داشته است. اين نيروگاه داراي 6 واحد توربين گازي جمعا به ظرفيت 990 مگاوات است كه برق توليدي آن به وسيله پست230 كيلوولت به شبكه سراسري وصل ميشود. بهرهبرداري از 6 واحد گازي جمعا هزار ميليارد ريال هزينهدر برخواهد داشت. وي در مورد روند ايجاد و توسعه نيروگاه سيكل تركيبيهرمزگان گفت: با توجه به رشد مصرف برق در منطقه جنوب شرقكشور و براساس مطالعات انجام شده انتخاب نوع نيروگاه و توسعهنيروگاهها در مناطقي كه دسترسي به گاز به سهولت انجام ميگيردبه وسيله شركت توانير به سازمان توسعه برق ايران ابلاغ شد كه باانجام تشريفات قانوني طي قراردادي اجراي طرح به شركت مپناواگذار شد و احداث نيروگاه تركيبي هرمزگان در قطعه زميني بهمساحت 106 هكتار در 33 كيلومتري شمال شرق بندرعباس واقع در روستاي قلعه قاضي شروع شد.

راه اندازي سيستم نرم افزاري تلفن گويا در برق منطقهاي يزد

راه اندازي سيستم نرم افزاري تلفن گويا در برق منطقه اي يزد سيستم نرم افزاري تلفن گوياي شركت برق منطقه اي يزد به منظورجلب رضايت مشتركان راه اندازي شد. به گزارش روابط عمومي برق منطقه اي يزد اين سيستم از طريق شماره8253390-93 كد 0351 اطلاعاتي راتحت عناوين نحوه دريافت خدمات قابل ارايه به ارباب رجوع و مشتركان، مراحل وزمانبندي آن، نحوه دستيابي به آخرين وضعيت صورتحساب، كنتور و اطلاعات مورد نياز صنعتبرق در اختيار تماس گيرندگان قرار مي دهد. براساس اين گزارش نحوه محاسبه تعرفه هاي برق مصرفي، تاريخچه صنعت برق استان و اطلاعات ارتباطي با اين شركت از جمله اطلاعات ديگري است كه اين تلفن گويا براي تماس گيرندگان بازگو مي كنند.

نمايشگاه جانبي هفتمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران

نمايشگاه جانبي هفتمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران 9-12 شهريورماه 1383 - دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي همزمان با هفتمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، نمايشگاهي با ح

طرح ترانزيت برق از طريق جلفا به نخجوان به بهره برداري رسيد

همزمان با سفر رياست جمهوري به جمهوري آذربايجان طرح ترانزيت برق از طريق جلفا به نخجوان به بهرهبرداري رسيد همزمان با سفر رييس جمهوريبه جمهوري آذربايجان، طرح ترانزيتبرق از طريق جلفا به جمهوري خودمختار نخجوان به بهرهبرداري رسيد. به گزارش روابط عمومي برقمنطقهاي آذربايجان با افتتاح اين خط،ميزان صدور برق جمهوري اسلامي ايرانبه جمهوري نخجوان 50 مگاوات افزايشيافته است. در سفر حجتالاسلام والمسلمينآقاي خاتمي به جمهوري آذربايجان كهخط رابط 132 كيلوولت برون مرزي جلفا -اردوباد نخجوان افتتاح و امكان تبادلانرژي به ميزان 30 مگاوات فراهم شد.اين خط از طريق پست 132 كيلوولت جلفاتقويت شده كه در روز پنجشنبه 15 مردادجاري، اين خط فوق توزيع به بهرهبرداريرسيد. با بهرهبرداري از اين خط، تقويتشبكه منطقه و افزايش تبادل انرژي تاميزان 50 مگاوات به انجام رسيد. در پيشينه اجراي اين طرح آمدهاست كه در پي مذاكرات و توافقهايانجام شده در اسفند سال 81 با حضورمسوؤلان توانير از ايران و شركت آذرانرژياز جمهوري آذربايجان، مقرر شد كه برقمنطقهاي آذربايجان تا پايان آذر 82امكان تبادل برق با جمهوري آذربايجان رادر منطقه نخجوان از طريق پست 132كيلوولت جلفا و احداث خط رابط 132كيلوولت برونمرزي جلفا - اردوبادنخجوان را به ميزان 30 مگاوات فراهمكند. اينك با احداث خط جديد 57كيلومتري از پست 132 كيلوولت خوي تامنطقه مرزي جلفا، تقويت شبكه منطقه وافزايش ظرفيت انتقال انرژي به ميزان 50مگاوات به جمهوري نخجوان به پايانرسيد.

واحد نيروگاه سيكل تركيبي هرمزگان تا بهمن امسال ارد مدار ميشود

واحد نيروگاه سيكل تركيبي هرمزگان تا بهمن امسال ارد مدار ميشود تا پايان بهمن امسال، 6 واحد نيروگاه سيكل تركيبيهرمزگان به طور كامل وارد مدار ميشوند. به گزارش روابط عمومي برق منطقهاي هرمزگان، مهندسعقدايي مديرعامل اين شركت در جريان بازديد وزير نيرو از ايننيروگاه ضمن اعلام خبر فوق افزود: واحد نخست نيروگاه در مردادماهجاري وارد مدار و مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد كه با بهرهبرداري ازواحد پنجم، ظرفيت توليد برق بندرعباس به 2300 مگاواتميرسد. وي افزود: پس از بهرهبرداري از اولين واحد اين نيروگاه، 5واحد ديگر به تدريج هر 45 روز يكبار در مدار قرار ميگيرند و بدينترتيب تا پايان بهمن همه واحدها وارد مدار ميشوند. مهندس عقدايي اضافه كرد: سوخت موردنياز اين نيروگاه،شامل گاز و گازوييل بوده كه تأمين سوخت گازي از طريق پالايشگاهگاز سرخون بندرعباس تأمين ميشود. مديرعامل برق منطقهاي هرمزگان خاطرنشان كرد: عملياتاجرايي نيروگاه از سال 61 آغاز شده و تاكنون 95 درصد پيشرفتفيزيكي داشته است. اين نيروگاه داراي 6 واحد توربين گازي جمعا به ظرفيت 990 مگاوات است كه برق توليدي آن به وسيله پست230 كيلوولت به شبكه سراسري وصل ميشود. بهرهبرداري از 6 واحد گازي جمعا هزار ميليارد ريال هزينهدر برخواهد داشت. وي در مورد روند ايجاد و توسعه نيروگاه سيكل تركيبيهرمزگان گفت: با توجه به رشد مصرف برق در منطقه جنوب شرقكشور و براساس مطالعات انجام شده انتخاب نوع نيروگاه و توسعهنيروگاهها در مناطقي كه دسترسي به گاز به سهولت انجام ميگيردبه وسيله شركت توانير به سازمان توسعه برق ايران ابلاغ شد كه باانجام تشريفات قانوني طي قراردادي اجراي طرح به شركت مپناواگذار شد و احداث نيروگاه تركيبي هرمزگان در قطعه زميني بهمساحت 106 هكتار در 33 كيلومتري شمال شرق بندرعباس واقع در روستاي قلعه قاضي شروع شد.

راه اندازي سيستم نرم افزاري تلفن گويا در برق منطقهاي يزد

راه اندازي سيستم نرم افزاري تلفن گويا در برق منطقه اي يزد سيستم نرم افزاري تلفن گوياي شركت برق منطقه اي يزد به منظورجلب رضايت مشتركان راه اندازي شد. به گزارش روابط عمومي برق منطقه اي يزد اين سيستم از طريق شماره8253390-93 كد 0351 اطلاعاتي راتحت عناوين نحوه دريافت خدمات قابل ارايه به ارباب رجوع و مشتركان، مراحل وزمانبندي آن، نحوه دستيابي به آخرين وضعيت صورتحساب، كنتور و اطلاعات مورد نياز صنعتبرق در اختيار تماس گيرندگان قرار مي دهد. براساس اين گزارش نحوه محاسبه تعرفه هاي برق مصرفي، تاريخچه صنعت برق استان و اطلاعات ارتباطي با اين شركت از جمله اطلاعات ديگري است كه اين تلفن گويا براي تماس گيرندگان بازگو مي كنند.

نمايشگاه جانبي هفتمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران

نمايشگاه جانبي هفتمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران 9-12 شهريورماه 1383 - دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي همزمان با هفتمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، نمايشگاهي با حضور مراكز علمي و پژوهشي و مؤسسات فني و صنعتي با هدف تعامل صنعت با دانشگاه و آشنايي دانشجويان، استادان و حاضران در كنفرانس باتحولات و پيشرفت و نيازهاي بخش صنعت برق كشور برگزار خواهد شد. بدين وسيله از تمامي مراكز پژوهشي، دانشگاهي، مؤسسات و سازمانهاي فعال در عرصه صنعت برق براي حضور در اين همايش بزرگ عملي صنعتي دعوت ميشود، در صورت تمايل مراتب آمادگي خود را براي شركت در اين نمايشگاه تا تاريخ25/5/83 به دبيرخانه كنفرانس به نشاني زير اعلام نمايند. تهران، خيابان شريعتي، نرسيده به پل سيدخندان، دانشكده برق دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تلفكس: 8466069 - تلفن: 8466683 - صندوق پستي: 16315-1736

منبع : هفته نامه پيك برق
تاريخ چاپ : شنبه ، ١٣٨٣-٠٥-١٧
شماره چاپ : 446