صفحه اول پيک برق شماره 445

دكتر احمديان‌: ايجاد ذهنيت‌ واحد براي‌ برخورد با انشعابات غيرمجاز ضروري است

در دهمين‌ جلسه‌ ستاد پيشگيري‌ و بهينه‌سازي‌ انشعابهاي‌ غيرمجاز مطرح‌ شد دكتر احمديان‌: ايجاد ذهنيت‌ واحد براي‌ برخورد با انشعابات‌ غيرمجاز ضروري‌ است‌ ايجاد يك‌ ذهنيت‌ واحد درمجموعه‌ صنعت‌برق‌ براي‌ مقابله‌ باپديده‌ انشعابات‌ غيرمجاز امري‌ضروري‌ است‌ و برگزاري‌ يك‌ نشست‌عمومي‌ با مديران‌ صنعت‌برق‌ به‌ منظوربررسي‌ اين‌ موضوع‌ و دستيابي‌ به‌ يك‌نظريه‌ واحد و مشترك‌ حائز اهميت‌است‌. به‌ گزارش‌ خبرنگار پيك‌ برق‌ دكترمحمد احمديان‌ معاون‌ وزير نيرو در اموربرق‌ و مديرعامل‌ شركت‌ توانير در دهمين‌نشست‌ ستاد پيشگيري‌ و بهينه‌سازي‌انشعابهاي‌ غيرمجاز ضمن‌ اعلام‌ اين‌مطلب‌ افزود: بحث‌ انشعابهاي‌ غيرمجاز،مساله‌ پيچيده‌اي‌ است‌ كه‌ داراي‌ ابعاداقتصادي‌، اجتماعي‌، سياسي‌، فرهنگي‌ وفني‌ است‌ كه‌ خوشبختانه‌ در ستاد و كارگروهها به‌ اين‌ مهم‌ توجه‌ شده‌ است‌. وي‌ ادامه‌ داد: برخورد منطقي‌ با اين‌پديده‌ از سوي‌ صنعت‌برق‌ يك‌ حركت‌مثبت‌ و در جهت‌ بهبود اين‌ صنعت‌ به‌ شمارمي‌رود كه‌ قطعٹ شركتهاي‌ ذيربط در مناطق‌مختلف‌ با اين‌ حركت‌ همراهي‌ خواهند كردزيرا بروز و ظهور اين‌ پديده‌ بستگي‌ به‌وضعيت‌ خاص‌ و وجود عوامل‌ متعدد درمناطق‌ دارد و ما بايد تلاش‌ كنيم‌ كه‌ زمينه‌توسعه‌ اين‌ پديده‌ فراهم‌ نشود. دكتر احمديان‌ خاطرنشان‌ كرد:تسريع‌ در برقراري‌ انشعاب‌ براي‌متقاضيان‌، احداث‌ شبكه‌ به‌ ويژه‌ درمناطق‌ مسكوني‌ و يا بررسي‌ وضعيت‌تعرفه‌ها در مناطق‌ خاص‌ از جمله‌ مواردي‌است‌ كه‌ بايد مورد توجه‌ قرار بگيرد. وي‌ با تكيه‌ بر اينكه‌ اين‌ موضوع‌پيچيده‌ نياز به‌ تحليل‌ درست‌ و بررسي‌جامع‌ ابعاد گوناگون‌ آن‌ دارد اظهار داشت‌:چنانچه‌ اين‌ حركت‌ به‌ طور سنجيده‌ دنبال‌و پيگيري‌ شود مسلمٹ نتيجه‌ بخش‌ خواهدبود. اين‌ گزارش‌ حاكي‌ است‌ در آغازجلسه‌، مهندس‌ لوايي‌ رييس‌ ستادپيشگيري‌ و بهينه‌سازي‌ انشعابات‌غيرمجاز و مدير توزيع‌ توانير با ارايه‌گزارشي‌ از فعاليتهاي‌ ستاد از بدو تشكيل‌تاكنون‌، تصميمات‌ و ديدگاههاي‌ ستاد رادر برخورد با پديده‌ انشعابهاي‌ غيرمجازتشريح‌ كرد. سپس‌ هر يك‌ از مسوولان‌ كارگروهها، برنامه‌ها و فعاليتهاي‌ كارگروههاي‌ خود را مطرح‌ كردند. در اين‌ نشست‌ همچنين‌ مديران‌روابط عمومي‌ برق‌ منطقه‌اي‌ تهران‌،خوزستان‌، سيستان‌ و بلوچستان‌،شركتهاي‌ توزيع‌ خوزستان‌ و اهواز هر كدام‌گزارشهايي‌ را از شرايط انشعابهاي‌غيرمجاز در مناطق‌ ذيربط ارايه‌ دادند

افتتاح‌ پست‌ 230 كيلوولت‌ اسدآبادي‌ انرژي‌ استان همدان را تامين مي كند

وزير نيرو: افتتاح‌ پست‌ 230 كيلوولت‌ اسدآبادي‌ انرژي‌ استان‌ همدان‌ را تامين‌ مي‌كند پست‌ 230 كيلوولت‌ سيدجمال‌ الدين‌ اسدآبادي‌ واجراي‌ سه‌ طرح‌ انتقال‌ نيرو از سوي‌ شركت‌ برق‌ منطقه‌اي‌باختر، اهميت‌ زيادي‌ براي‌ تامين‌ انرژي‌ مورد نياز استان‌همدان‌ و تنظيم‌ ولتاژ انتقال‌ و فوق‌ توزيع‌ در اين‌ منطقه‌دارد. به‌ گزارش‌ روابط عمومي‌ برق‌ منطقه‌اي‌ باختر، مهندس‌حبيب‌الله‌ بيطرف‌ وزير نيرو در مراسم‌ بهره‌برداري‌ از ايستگاه‌63/230 كيلوولت‌ سيدجمال‌الدين‌ اسدآبادي‌ در همدان‌، ضمن‌اعلام‌ مطلب‌ فوق‌ افزود: اين‌ ايستگاه‌ مي‌تواند نارسايي‌هاي‌گذشته‌ را برطرف‌ كرده‌ و زمينه‌ تامين‌ برق‌ مطمئن‌ براي‌توسعه‌هاي‌ آتي‌ مناطق‌ تحت‌ پوشش‌ را فراهم‌ كند كه‌ اهميت‌ وحساسيت‌ اين‌ طرحهاي‌ انتقال‌ و فوق‌ توزيع‌ هم‌ براي‌ استان‌همدان‌ و هم‌ براي‌ ساير استانهاي‌ تحت‌ پوشش‌ برق‌ باختر قابل‌توجه‌ است‌. وي‌ ادامه‌ داد: سرمايه‌گذاري‌ در حدود 27 ميليارد تومان‌ براي‌4 طرح‌ در بخشهاي‌ زيربنايي‌ صنعت‌برق‌ در استان‌ همدان‌،سرمايه‌گذاريهاي‌ بسيار قابل‌ توجه‌ و مناسبي‌ است‌. مهندس‌ بيطرف‌ ضمن‌ تاكيد بر توانمندي‌ مديريتي‌ وتخصصي‌ شركتها و متخصصان‌ ايراني‌ گفت‌: امروز در عرصه‌ساخت‌ و راه‌اندازي‌ ايستگاههاي‌ برق‌، چه‌ در احداث‌ خطوطانتقال‌ و چه‌ شبكه‌هاي‌ فوق‌ توزيع‌، همه‌ كارها به‌ وسيله‌ نيروهاي‌داخلي‌ صورت‌ مي‌گيرد و تقريبٹ تمام‌ تاسيسات‌ مورد نياز درصنعت‌برق‌ با بهره‌گيري‌ از توان‌، تخصص‌ و دانش‌ نيروهاي‌داخلي‌ توليد و تامين‌ مي‌شود.< مهندس‌ بيطرف‌ در ادامه‌ سخنان‌ خود به‌ قابليت‌ها وتوانمنديهاي‌ صنعت‌برق‌ استان‌ همدان‌ اشاره‌ كرد و گفت‌: نيروگاه‌شهيد مفتح‌ يكي‌ از كانونهاي‌ مهم‌ توليد برق‌ در كشور است‌ كه‌مديريت‌ و كاركنان‌ اين‌ نيروگاه‌ در بهره‌برداري‌ مناسب‌ از آن‌شايستگي‌ خود را نشان‌ داده‌اند. وي‌ افزود: دو اقدام‌ مهم‌ و راهگشاي‌ برق‌ باختر در تنظيم‌ وتدوين‌ سياستهاي‌ كلان‌ راهبردي‌ بلند مدت‌ و برنامه‌ 5 ساله‌ قابل‌توجه‌ است‌ كه‌ اميدواريم‌ ب

دكتر احمديان‌: ايجاد ذهنيت‌ واحد براي‌ برخورد با انشعابات غيرمجاز ضروري است

در دهمين‌ جلسه‌ ستاد پيشگيري‌ و بهينه‌سازي‌ انشعابهاي‌ غيرمجاز مطرح‌ شد دكتر احمديان‌: ايجاد ذهنيت‌ واحد براي‌ برخورد با انشعابات‌ غيرمجاز ضروري‌ است‌ ايجاد يك‌ ذهنيت‌ واحد درمجموعه‌ صنعت‌برق‌ براي‌ مقابله‌ باپديده‌ انشعابات‌ غيرمجاز امري‌ضروري‌ است‌ و برگزاري‌ يك‌ نشست‌عمومي‌ با مديران‌ صنعت‌برق‌ به‌ منظوربررسي‌ اين‌ موضوع‌ و دستيابي‌ به‌ يك‌نظريه‌ واحد و مشترك‌ حائز اهميت‌است‌. به‌ گزارش‌ خبرنگار پيك‌ برق‌ دكترمحمد احمديان‌ معاون‌ وزير نيرو در اموربرق‌ و مديرعامل‌ شركت‌ توانير در دهمين‌نشست‌ ستاد پيشگيري‌ و بهينه‌سازي‌انشعابهاي‌ غيرمجاز ضمن‌ اعلام‌ اين‌مطلب‌ افزود: بحث‌ انشعابهاي‌ غيرمجاز،مساله‌ پيچيده‌اي‌ است‌ كه‌ داراي‌ ابعاداقتصادي‌، اجتماعي‌، سياسي‌، فرهنگي‌ وفني‌ است‌ كه‌ خوشبختانه‌ در ستاد و كارگروهها به‌ اين‌ مهم‌ توجه‌ شده‌ است‌. وي‌ ادامه‌ داد: برخورد منطقي‌ با اين‌پديده‌ از سوي‌ صنعت‌برق‌ يك‌ حركت‌مثبت‌ و در جهت‌ بهبود اين‌ صنعت‌ به‌ شمارمي‌رود كه‌ قطعٹ شركتهاي‌ ذيربط در مناطق‌مختلف‌ با اين‌ حركت‌ همراهي‌ خواهند كردزيرا بروز و ظهور اين‌ پديده‌ بستگي‌ به‌وضعيت‌ خاص‌ و وجود عوامل‌ متعدد درمناطق‌ دارد و ما بايد تلاش‌ كنيم‌ كه‌ زمينه‌توسعه‌ اين‌ پديده‌ فراهم‌ نشود. دكتر احمديان‌ خاطرنشان‌ كرد:تسريع‌ در برقراري‌ انشعاب‌ براي‌متقاضيان‌، احداث‌ شبكه‌ به‌ ويژه‌ درمناطق‌ مسكوني‌ و يا بررسي‌ وضعيت‌تعرفه‌ها در مناطق‌ خاص‌ از جمله‌ مواردي‌است‌ كه‌ بايد مورد توجه‌ قرار بگيرد. وي‌ با تكيه‌ بر اينكه‌ اين‌ موضوع‌پيچيده‌ نياز به‌ تحليل‌ درست‌ و بررسي‌جامع‌ ابعاد گوناگون‌ آن‌ دارد اظهار داشت‌:چنانچه‌ اين‌ حركت‌ به‌ طور سنجيده‌ دنبال‌و پيگيري‌ شود مسلمٹ نتيجه‌ بخش‌ خواهدبود. اين‌ گزارش‌ حاكي‌ است‌ در آغازجلسه‌، مهندس‌ لوايي‌ رييس‌ ستادپيشگيري‌ و بهينه‌سازي‌ انشعابات‌غيرمجاز و مدير توزيع‌ توانير با ارايه‌گزارشي‌ از فعاليتهاي‌ ستاد از بدو تشكيل‌تاكنون‌، تصميمات‌ و ديدگاههاي‌ ستاد رادر برخورد با پديده‌ انشعابهاي‌ غيرمجازتشريح‌ كرد. سپس‌ هر يك‌ از مسوولان‌ كارگروهها، برنامه‌ها و فعاليتهاي‌ كارگروههاي‌ خود را مطرح‌ كردند. در اين‌ نشست‌ همچنين‌ مديران‌روابط عمومي‌ برق‌ منطقه‌اي‌ تهران‌،خوزستان‌، سيستان‌ و بلوچستان‌،شركتهاي‌ توزيع‌ خوزستان‌ و اهواز هر كدام‌گزارشهايي‌ را از شرايط انشعابهاي‌غيرمجاز در مناطق‌ ذيربط ارايه‌ دادند

افتتاح‌ پست‌ 230 كيلوولت‌ اسدآبادي‌ انرژي‌ استان همدان را تامين مي كند

وزير نيرو: افتتاح‌ پست‌ 230 كيلوولت‌ اسدآبادي‌ انرژي‌ استان‌ همدان‌ را تامين‌ مي‌كند پست‌ 230 كيلوولت‌ سيدجمال‌ الدين‌ اسدآبادي‌ واجراي‌ سه‌ طرح‌ انتقال‌ نيرو از سوي‌ شركت‌ برق‌ منطقه‌اي‌باختر، اهميت‌ زيادي‌ براي‌ تامين‌ انرژي‌ مورد نياز استان‌همدان‌ و تنظيم‌ ولتاژ انتقال‌ و فوق‌ توزيع‌ در اين‌ منطقه‌دارد. به‌ گزارش‌ روابط عمومي‌ برق‌ منطقه‌اي‌ باختر، مهندس‌حبيب‌الله‌ بيطرف‌ وزير نيرو در مراسم‌ بهره‌برداري‌ از ايستگاه‌63/230 كيلوولت‌ سيدجمال‌الدين‌ اسدآبادي‌ در همدان‌، ضمن‌اعلام‌ مطلب‌ فوق‌ افزود: اين‌ ايستگاه‌ مي‌تواند نارسايي‌هاي‌گذشته‌ را برطرف‌ كرده‌ و زمينه‌ تامين‌ برق‌ مطمئن‌ براي‌توسعه‌هاي‌ آتي‌ مناطق‌ تحت‌ پوشش‌ را فراهم‌ كند كه‌ اهميت‌ وحساسيت‌ اين‌ طرحهاي‌ انتقال‌ و فوق‌ توزيع‌ هم‌ براي‌ استان‌همدان‌ و هم‌ براي‌ ساير استانهاي‌ تحت‌ پوشش‌ برق‌ باختر قابل‌توجه‌ است‌. وي‌ ادامه‌ داد: سرمايه‌گذاري‌ در حدود 27 ميليارد تومان‌ براي‌4 طرح‌ در بخشهاي‌ زيربنايي‌ صنعت‌برق‌ در استان‌ همدان‌،سرمايه‌گذاريهاي‌ بسيار قابل‌ توجه‌ و مناسبي‌ است‌. مهندس‌ بيطرف‌ ضمن‌ تاكيد بر توانمندي‌ مديريتي‌ وتخصصي‌ شركتها و متخصصان‌ ايراني‌ گفت‌: امروز در عرصه‌ساخت‌ و راه‌اندازي‌ ايستگاههاي‌ برق‌، چه‌ در احداث‌ خطوطانتقال‌ و چه‌ شبكه‌هاي‌ فوق‌ توزيع‌، همه‌ كارها به‌ وسيله‌ نيروهاي‌داخلي‌ صورت‌ مي‌گيرد و تقريبٹ تمام‌ تاسيسات‌ مورد نياز درصنعت‌برق‌ با بهره‌گيري‌ از توان‌، تخصص‌ و دانش‌ نيروهاي‌داخلي‌ توليد و تامين‌ مي‌شود.< مهندس‌ بيطرف‌ در ادامه‌ سخنان‌ خود به‌ قابليت‌ها وتوانمنديهاي‌ صنعت‌برق‌ استان‌ همدان‌ اشاره‌ كرد و گفت‌: نيروگاه‌شهيد مفتح‌ يكي‌ از كانونهاي‌ مهم‌ توليد برق‌ در كشور است‌ كه‌مديريت‌ و كاركنان‌ اين‌ نيروگاه‌ در بهره‌برداري‌ مناسب‌ از آن‌شايستگي‌ خود را نشان‌ داده‌اند. وي‌ افزود: دو اقدام‌ مهم‌ و راهگشاي‌ برق‌ باختر در تنظيم‌ وتدوين‌ سياستهاي‌ كلان‌ راهبردي‌ بلند مدت‌ و برنامه‌ 5 ساله‌ قابل‌توجه‌ است‌ كه‌ اميدواريم‌ با تنظيم‌ بودجه‌ها، درآمدها و كمك‌گرفتن‌ از ساير منابع‌ صنعت‌برق‌ اين‌ شركت‌ با محدوديتهاي‌اعتباري‌ مواجه‌ نشود. اين‌ گزارش‌ حاكي‌ است‌ در اين‌ مراسم‌ كه‌ نمايندگان‌ مردم‌استان‌ همدان‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و جمعي‌ از مقامات‌استاني‌ و مديران‌ ارشد برق‌ منطقه‌اي‌ باختر و شركت‌ توزيع‌ نيروي‌برق‌ استان‌ شركت‌ داشتند مهندس‌ فلاحتيان‌ مديرعامل‌ برق‌باختر گفت‌: طرح‌ ديگري‌ كه‌ در اين‌ مراسم‌ به‌ طور رسمي‌ افتتاح‌ ومورد بهره‌برداري‌ قرار مي‌گيرد خط 230 كيلوولت‌ از نيروگاه‌ شهيدمفتح‌ همدان‌ به‌ پست‌ 230 كيلوولت‌ ساوه‌ است‌ كه‌ با اعتباري‌ بالغ‌بر 13 ميليارد تومان‌ و به‌ طول‌ 162 كيلومتر احداث‌ شده‌ است‌. وي‌ ادامه‌ داد: در حال‌ حاضر شهر ساوه‌ با حدود 240 مگاوات‌پيك‌ بار سهم‌ بسيار مهمي‌ از انرژي‌ مصرف‌ شده‌ در حوزه‌ برق‌باختر را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ زيرا ساوه‌ به‌ تنهايي‌ برابر برخي‌ ازاستانهاي‌ كشور رقم‌ تقاضاي‌ مصرف‌ و فروش‌ انرژي‌ را به‌ خوداختصاص‌ داده‌ كه‌ با ايجاد اين‌ خط نيرو، هم‌ نيروگاه‌ همدان‌ به‌لحاظ پايداري‌ و ثبات‌ در انتقال‌ انرژي‌ به‌ شرايط مطمئن‌تري‌رسيده‌ و هم‌ تامين‌ انرژي‌ برق‌ براي‌ متقاضيان‌ در منطقه‌ ساوه‌ ازشرايط مطلوب‌تر و ضريب‌ اطمينان‌ بار منطقه‌ از روندشايسته‌تري‌ برخوردار مي‌شود. وي‌ در مورد ايستگاه‌ برق‌63/230 كيلوولت‌ سيدجمال‌الدين‌اسدآبادي‌ توضيح‌ داد: اين‌ پست‌ مجموعه‌ نسبتٹ بزرگي‌ شامل‌ دوترانس‌ 125 مگاولت‌ آمپر و 16 فيدر خروجي‌ است‌ كه‌ مناطقي‌همچون‌ لالجين‌، اسدآباد، شهركهاي‌ صنعتي‌ مجاور همدان‌ ومناطق‌ پيراموني‌ شهر را پوشش‌ مي‌دهد. با وارد شدن‌ اين‌ايستگاه‌ به‌ مدار تا سطح‌ بسيار قابل‌ توجهي‌ وضعيت‌ ولتاژ وتامين‌ برق‌ براي‌ منطقه‌ همدان‌ بهبود يافته‌ است‌ كه‌ با استفاده‌ ازجديدترين‌ تاسيسات‌ در بخش‌ حفاظت‌ و رله‌ با اعتباري‌ بالغ‌ بر4/5 ميليارد تومان‌ به‌ بهره‌برداري‌ رسيده‌ است‌. مديرعامل‌ برق‌ منطقه‌اي‌ باختر در ادامه‌ افزود: طرح‌ ديگري‌كه‌ به‌ صورت‌ همزمان‌ با ساير طرحها در اين‌ استان‌ به‌ بهره‌برداري‌مي‌رسد خط بين‌ پست‌ 230 كيلوولت‌ بهمن‌ در سه‌ راهي‌ ملايراست‌ كه‌ وظيفه‌ تامين‌ برق‌ شهرهايي‌ همچون‌ ملاير، تويسركان‌،سامن‌ و بخشي‌ از شهرستان‌ بروجرد را برعهده‌ دارد كه‌ از طريق‌خطي‌ به‌ طول‌ 92 كيلومتر انرژي‌ توليد شده‌ در نيروگاه‌ شازند را به‌همدان‌ متصل‌ مي‌كند و هدف‌ آن‌ رفع‌ ضعف‌ ولتاژ در مناطق‌ مزبوراست‌. با بهره‌برداري‌ از اين‌ طرح‌ محدوديت‌ انتقال‌ انرژي‌ ازنيروگاه‌ شازند برطرف‌ شده‌ است‌. مهندس‌ فلاحتيان‌ در زمينه‌ توسعه‌ شبكه‌ فيبرنوري‌ گفت‌: دربرنامه‌هاي‌ آتي‌ توسعه‌ شبكه‌ فيبرنوري‌ در نظر است‌ كه‌ تا پايان‌سال‌ جاري‌ سه‌ استان‌ تحت‌ پوشش‌ از طريق‌ شبكه‌هاي‌فيبرنوري‌ به‌ هم‌ متصل‌ شوند و از نظر كنترل‌ شبكه‌ نيز شرايطمناسب‌تري‌ به‌ وجود آيد. مديرعامل‌ برق‌ منطقه‌اي‌ باختر همچنين‌ ضمن‌ اشاره‌ به‌وضع‌ كنوني‌ بازار برق‌ و سهم‌ برق‌ باختر در اين‌ بازار افزود: شبكه‌برق‌ باختر به‌ رغم‌ موفقيت‌هايي‌ كه‌ در بازار برق‌ داشته‌ با مشكلات‌و نارسايي‌هايي‌ در اين‌ بازار روبه‌رو بوده‌ كه‌ محدوديت‌ درشبكه‌هاي‌ انتقال‌ از نيروگاه‌ شازند با توان‌ 1300 مگاوات‌ ازمهمترين‌ آنهاست‌ كه‌ با بهره‌برداري‌ از طرحهاي‌ انتقال‌ نيرو درحوزه‌ مديريت‌ برق‌ باختر تا حد قابل‌ قبولي‌ اين‌ محدوديتها از بين‌رفته‌ است‌. مديرعامل‌ برق‌ منطقه‌اي‌ باختر همچنين‌ گفت‌: در حال‌حاضر در مجموعه‌ برق‌ باختر يك‌ ميليون‌ و 110 هزار مشترك‌برق‌ وجود دارد كه‌ 410 هزار مشترك‌ آن‌ مربوط به‌ استان‌ همدان‌است‌. پيك‌ بار اين‌ استان‌ در حدود 500 مگاوات‌ بوده‌ كه‌ در حال‌حاضر 1100 روستاي‌ برقدار در آن‌ وجود دارد و اين‌ استان‌ فاقدروستاي‌ بالاي‌ 20 خانوار بدون‌ برق‌ است‌. وي‌ تركيب‌ فعلي‌ مصرف‌ انرژي‌ برق‌ در استان‌ همدان‌ راحدود7/27 درصد در بخش‌ كشاورزي‌، 16 درصد در زمينه‌ صنايع‌و 30 درصد در بخش‌ خانگي‌ ذكر كرد و گفت‌: در سال‌ گذشته‌شركت‌ توزيع‌ برق‌ استان‌ همدان‌ يك‌ ميليارد و 930 ميليون‌كيلووات‌ ساعت‌ فروش‌ انرژي‌ داشته‌ است‌.

دكتر احمديان‌: صنعت‌برق‌ با محدوديت‌ منابع‌ مالي‌ مواجه‌ است‌

دكتر احمديان‌: صنعت‌برق‌ با محدوديت‌ منابع‌ مالي‌ مواجه‌ است‌ صنعت‌برق‌ كشور با محدوديت‌ منابع‌ مالي‌ مواجه‌ است‌ ودر ارتباط با حل‌ اين‌ مساله‌ در دراز مدت‌، راهي‌ به‌ جز اصلاح‌تعرفه‌ها وجود ندارد. دكتر احمديان‌ كه‌ در نشست‌ مديران‌ برق‌ منطقه‌اي‌ خراسان‌سخن‌ مي‌گفت‌ در ارتباط با موضوع‌ فوق‌ افزود: دولت‌ در شرايطي‌نيست‌ كه‌ بخواهد براي‌ بخشهاي‌ خدماتي‌ از جمله‌ برق‌ از محل‌منابع‌ عمومي‌ هزينه‌ كند. بنابراين‌ بهره‌گيري‌ از راههاي‌ برق‌منطقه‌اي‌ نظير خراسان‌ در كاهش‌ هزينه‌هاي‌ توليد و انتقال‌ روش‌موثري‌ است‌. مسلمٹ بخش‌ توزيع‌ به‌ دليل‌ اينكه‌ داراي‌ منابع‌ مالي‌ به‌ميزان‌ زياد نيست‌ براي‌ تامين‌ هزينه‌ها در سطح‌ كشور با مشكلات‌جدي‌ روبرو است‌. به‌ گزارش‌ روابط عمومي‌ برق‌ منطقه‌اي‌ خراسان‌ وي‌ ضمن‌اميدواري‌ از اينكه‌ مشكل‌ مالي‌ صنعت‌برق‌ حل‌ شود اضافه‌ كرد:سياستهاي‌ دولت‌ همواره‌ در اين‌ جهت‌ بوده‌ كه‌ مجموعه‌ برق‌ ازاعتبارات‌ عمومي‌ مجزا شده‌ و از محل‌ درآمدهاي‌ خود اداره‌ شود ولي‌به‌ دليل‌ وضعيت‌ خاص‌ تعرفه‌ها به‌ نظر مي‌رسد براي‌ سال‌ آينده‌ درمورد اين‌ موضوع‌ پيگيري‌ لازم‌ را داشته‌ باشيم‌ تا از محل‌ منابع‌عمومي‌ به‌ مجموعه‌ برق‌، اعتبار و رديف‌ اختصاص‌ پيدا كند. وي‌ افزود: با مطالعات‌ انجام‌ شده‌، در بخش‌ انتقال‌ براي‌ 10سال‌ آينده‌ جمع‌ اعتباراتي‌ كه‌ براي‌ تقويت‌ شبكه‌ انتقال‌ كشور لازم‌است‌. به‌ هيچ‌ وجه‌ پاسخگوي‌ نيازهاي‌ داخلي‌ نيست‌ و در بخش‌توزيع‌ نيز با افزايش‌ هزينه‌هايي‌ كه‌ بوده‌، به‌ طور متوسط برآوردهانشان‌ مي‌دهد كه‌ حق‌ انشعاب‌ تقريبٹ 80 هزار تومان‌ كمتر ازهزينه‌هاي‌ واقعي‌ برقراري‌ انشعاب‌ است‌ و حق‌ انشعاب‌ بايد اصلاح‌شده‌ و يا كمكهاي‌ لازم‌ در مورد آن‌ صورت‌ بگيرد. دكتر احمديان‌ ادامه‌ داد: از موضوع‌هاي‌ ديگري‌ كه‌ نياز است‌كه‌ از محل‌ منابع‌ عمومي‌ اعتباري‌ به‌ آن‌ اختصاص‌ يابد چاههاي‌كشاورزي‌ است‌ معاون‌ وزير نيرو در امور برق‌ در مورد برق‌ خراسان‌گفت‌: در اين‌ استان‌ صنعت‌برق‌، تعامل‌ خوبي‌ با نمايندگان‌ مردم‌ ومسوولان‌ استان‌ دارد كه‌ مي‌تواند براي‌ حل‌ مشكلات‌ مجموعه‌ برق‌كشور باشد و ما اميدواريم‌ كه‌ حالت‌ پيشبرد بودن‌ اين‌ استان‌ (درصنعت‌برق‌) ادامه‌ پيدا كند. براساس‌ اين‌ گزارش‌ قبل‌ از سخنان‌ دكتر احمديان‌، مهندس‌وحدتي‌ مديرعامل‌ برق‌ خراسان‌ با ارايه‌ گزارشي‌ از وضعيت‌ برق‌خراسان‌ تا پايان‌ برنامه‌ چهارم‌ گفت‌: تا پايان‌ برنامه‌ چهارم‌ 29پست20/132 كيلوولت‌ و چهار توسعه‌ ظرفيت‌هاي‌ پستها تامجموعه‌ 33 پست‌ در بخش‌ 20/132كيلوولت‌ و دو پست‌ 132/400 كيلوولت‌ در سبزوار كه‌ با توجه‌ به‌ اولويت‌ ارتباط با شبكه‌ سراسري‌اجرا مي‌شود و يك‌132/400 كيلوولت‌ نيز در شهرستان‌ مشهد درارتباط با تركمنستان‌ از طريق‌ اين‌ پست‌ فراهم‌ مي‌شود. مديرعامل‌ برق‌ منطقه‌اي‌ خراسان‌ همچنين‌ خاطرنشان‌ كرد:355 كيلومتر خط تكمداره‌ و 70 كيلومتر خط دومداره‌ 400 كيلوولت‌ ويك‌ هزار و 100 كيلومتر خطوط 400 كيلوولت‌ جديد كه‌ ارتباطشبكه‌ برق‌ خراسان‌ را با شبكه‌ سراسري‌ از طريق‌ استان‌ يزد فراهم‌مي‌كند به‌ استان‌ سيستان‌ و بلوچستان‌ نيز وصل‌ مي‌شود. وي‌ ادامه‌ داد: همچنين‌ 620 كيلومتر خطوط فوق‌ توزيع‌ 132كيلوولت‌ دومداره‌ تا پايان‌ برنامه‌ چهارم‌ نيز مورد نياز است‌. مديرعامل‌ برق‌ منطقه‌اي‌ خراسان‌ اضافه‌ كرد: در بخش‌ توزيع‌طرحهاي‌ جامع‌ شهري‌ براي‌ همه‌ شهرهاي‌ بزرگ‌ استان‌ از جمله‌مشهد مقدس‌ با مشاوران‌ مختلف‌ دردست‌ تهيه‌ است‌ و براي‌ اطراف‌حرم‌ مطهر حضرت‌ علي‌بن‌ موسي‌الرضا به‌ صورت‌ خاص‌ در حال‌طراحي‌ است‌ كه‌ با برآوردهايي‌ كه‌ شده‌ جمعٹ 90 هزار كيلومتر شبكه‌20 كيلوولت‌ و 7 هزار و 500 كيلومتر شبكه‌ فشار ضعيف‌ تا پايان‌برنامه‌ چهارم‌ بايد احداث‌ شود.

منبع : هفته نامه پيك برق
تاريخ چاپ : یکشنبه ، ١٣٨٣-٠٥-١١
شماره چاپ : 445