صفحه اول پيک برق شماره 387

مصرف‌ برق‌ كشور تا 25 سال‌آينده‌ به‌ مرز 100 هزار مگاوات‌مي‌رسد

مديرعامل‌ شركت‌ توانير گفت‌:ظرفيت‌ نصب‌ شده‌ توليد برق‌ در سال‌91 بايد به‌ حدود 60 هزار مگاوات‌برسد و اين‌ به‌ مفهوم‌ ضرورت‌ دوبرابر شدن‌ تاسيسات‌ توليد برق‌ دراين‌ دهساله‌ و به‌ تناسب‌ آن‌ توسعه‌ وانتقال‌ و توليد است‌. دكتر احمديان‌ كه‌ در دومين‌ روزكنفرانس‌ ملي‌ نيروگاههاي‌ آبي‌ كشورسخن‌ مي‌گفت‌ افزود: پيش‌ بيني‌ها نشان‌مي‌دهد كه‌ مصرف‌ برق‌ در طي‌ 25 سال‌آينده‌ از 80 تا 100 هزار مگاوات‌ بيشترخواهد شد. معاون‌ وزير نيرو در امور برق‌ با تاكيدبر ايجاد بازار برق‌ براساس‌ تغيير نقش‌دولت‌ از متصدي‌ تامين‌ برق‌ به‌ حاكم‌ وتنظيم‌ كننده‌ بازار برق‌ با هدف‌ اطمينان‌ ازتوسعه‌ پايدار صنعت‌ برق‌ در كنار حفظمنافع‌ مصرف‌ كنندگان‌ گفت‌: قدم‌ اول‌ درايجاد بازار برق‌، خريد و فروش‌ عمده‌ برق‌توسط مديريت‌ شبكه‌ سراسري‌ برق‌ است‌. وي‌ عوامل‌ دخيل‌ در عملكرد بازاربرق‌ را فروشنده‌، بهره‌بردار نيروگاه‌،توليدكننده‌، مدير شبكه‌، مركزديسپاچينگ‌، خريدار و توزيع‌ كننده‌، اعلام‌كرد و افزود: مركز ديسپاچينگ‌ حفظ ايمني‌شبكه‌ بهره‌برداري‌ مطمئن‌ از آن‌برعهده‌دارد. به‌ اين‌ واسطه‌ دستورات‌ مركزديسپاچينگ‌ براي‌ تمام‌ واحدهاي‌ متصل‌به‌ شبكه‌ اعم‌ از توليدكننده‌ و مصرف‌ كننده‌لازم‌ الاجراست‌ و بهره‌برداران‌ نيروگاه‌ وتوليدكنندگان‌ در هر حال‌ ملزم‌ به‌ رعايت‌اين‌ دستورات‌ هستند و در صورت‌ تخطي‌ ازآن‌ اجازه‌ فعاليت‌ نيروگاه‌ لغو مي‌شود. دكتر احمديان‌ بهترين‌ گزينه‌ تعيين‌وضعيت‌ نيروگاههاي‌ برق‌ آبي‌ وتصميم‌گيري‌ در خصوص‌ جايگاههاي‌نيروگاهها را ادامه‌ فعاليت‌ آنها درزيرمجموعه‌ آب‌ دانست‌ و اشاره‌ كرد با درنظر گرفتن‌ نيروگاههاي‌ برق‌ آبي‌زيرمجموعه‌ بخش‌ آب‌ رابطه‌ آنها با شبكه‌برق‌ كشور به‌ عنوان‌ فروشنده‌ برق‌ درچارچوب‌ روابط بازار تعريف‌ مي‌شود.

هفته‌ جاري‌نخستين‌ كنفرانس‌ مديريت‌ فناوري‌ كشور در تهران‌ برگزار مي‌شود

نخستين‌ كنفرانس‌ مديريت‌فناوري‌ كشور با پيگيري‌ اهدافي‌ چون‌روشن‌ ساختن‌ نقش‌ مديريت‌ فن‌ آوري‌در توسعه‌ اقتصادي‌ كشور و آشنايي‌دست‌ اندركاران‌ با جنبه‌هاي‌ نظري‌ وعملي‌ مديريت‌ فن‌ آوري‌ از 19 تا 21خرداد جاري‌ در شركت‌ متن‌ برگزارمي‌شود. به‌ گزارش‌ خبرنگار پيك‌ برق‌ در جلسه‌آشنايي‌ با چارچوبها و اهداف‌ برگزاري‌نخستين‌ كنفرانس‌ مديريت‌ فناوري‌ كه‌ باحضور جمعي‌ از خبرنگاران‌ بر پا شد مهندس‌طباطبايي‌ مدير عامل‌ شركت‌ متن‌ طي‌سخناني‌ مديريت‌ فناوري‌ را اقدامي‌ دانست‌كه‌ در جهت‌ دستيابي‌ به‌ فن‌ آوريهاي‌ نوين‌انجام‌ مي‌شود. وي‌ با اشاره‌ به‌ اهميت‌ بحث‌ فن‌ آوري‌در توسعه‌ كشورها گفت‌:در بسياري‌ ازكشورها فرايند و مفهومي‌ كه‌ بايد در اين‌جهت‌ شكل‌ گرفته‌ باشد وجود ندارد و شايددر كشور ما هم‌ به‌ رغم‌ تلاشهاي‌ زياد درجهت‌ دستيابي‌ به‌ فن‌ آوري‌ به‌ جهت‌ عدم‌وجود يك‌ سيستم‌ و فرآيندهاي‌ مربوط به‌ آن‌كمتر توانستيم‌ در دسترسي‌ به‌ فناوريهاي‌مورد نياز موفق‌ باشيم‌ . اين‌ مطلب‌ كه‌ ما به‌ چه‌ فن‌ آوريهايي‌براي‌ توسعه‌ كشور نياز داريم‌ با نگاه‌ ويژه‌ به‌صنعت‌ برق‌، شناسايي‌ اولويتها و تبيين‌ اهداف‌و راهكارها كه‌ بتوانيم‌ تمامي‌ امكانات‌ كشوررا در چارچوب‌ يك‌ شبكه‌ فناوري‌ كه‌ ازپيش‌ طراحي‌ كرديم‌ به‌ تلاش‌ واداريم‌ تا به‌فن‌ آوريهاي‌ مورد نظر دست‌ يابند اقدامي‌است‌ كه‌ هر چند ساده‌ به‌ نظر مي‌رسد ولي‌بسياري‌ از كشورها خط مشي‌ مشخصي‌ دراين‌ زمينه‌ ندارند. وي‌ درباره‌ شاخصهاي‌ گزينش‌ مقالات‌گفت‌:در اين‌ كنفرانس‌ سعي‌ شده‌ بيشترمقالاتي‌ كه‌ در قالب‌ كار مطالعاتي‌ وتحقيقاتي‌ انجام‌ شده‌ و جنبه‌اي‌ ازسياستگذاري‌، ايجاد نظام‌ يا شكل‌ دهي‌ دراجراي‌ بحث‌ مديريت‌ فن‌ آوري‌ در آنها موردتوجه‌ قرار گرفته‌ پس‌ ار بررسي‌ در هيئت‌داوري‌ و كسب‌ امتياز لازم‌ پذيرفته‌ شوند. در ادامه‌ اين‌ نشست‌ زهره‌ بشارتي‌راد ازدست‌ اندركاران‌ اجرايي‌ كنفرانس‌ درباره‌ ميزگردها و كارگاههاي‌ آموزشي‌ گفت‌:در اين‌كنفرانس‌ يك‌ سري‌ كارگاههاي‌ آموزشي‌پيش‌ بيني‌ شده‌ كه‌ با همكاري‌ مؤسسات‌دست‌اندركار در امر فناوري‌ از جمله‌ انجمن‌مديريت‌ فن‌ آوري‌ ايران‌، مركز مطالعات‌ فناوري‌ دانشگاه‌ صنعتي‌ شريف‌، پژوهشكده‌ فناوريهاي‌ نو دانشگاه‌ صنعتي‌ امير كبير، شركت‌شهركهاي‌ صنعتي‌ ايران‌ و مركز تكنولوژي‌نيرو در قال

مصرف‌ برق‌ كشور تا 25 سال‌آينده‌ به‌ مرز 100 هزار مگاوات‌مي‌رسد

مديرعامل‌ شركت‌ توانير گفت‌:ظرفيت‌ نصب‌ شده‌ توليد برق‌ در سال‌91 بايد به‌ حدود 60 هزار مگاوات‌برسد و اين‌ به‌ مفهوم‌ ضرورت‌ دوبرابر شدن‌ تاسيسات‌ توليد برق‌ دراين‌ دهساله‌ و به‌ تناسب‌ آن‌ توسعه‌ وانتقال‌ و توليد است‌. دكتر احمديان‌ كه‌ در دومين‌ روزكنفرانس‌ ملي‌ نيروگاههاي‌ آبي‌ كشورسخن‌ مي‌گفت‌ افزود: پيش‌ بيني‌ها نشان‌مي‌دهد كه‌ مصرف‌ برق‌ در طي‌ 25 سال‌آينده‌ از 80 تا 100 هزار مگاوات‌ بيشترخواهد شد. معاون‌ وزير نيرو در امور برق‌ با تاكيدبر ايجاد بازار برق‌ براساس‌ تغيير نقش‌دولت‌ از متصدي‌ تامين‌ برق‌ به‌ حاكم‌ وتنظيم‌ كننده‌ بازار برق‌ با هدف‌ اطمينان‌ ازتوسعه‌ پايدار صنعت‌ برق‌ در كنار حفظمنافع‌ مصرف‌ كنندگان‌ گفت‌: قدم‌ اول‌ درايجاد بازار برق‌، خريد و فروش‌ عمده‌ برق‌توسط مديريت‌ شبكه‌ سراسري‌ برق‌ است‌. وي‌ عوامل‌ دخيل‌ در عملكرد بازاربرق‌ را فروشنده‌، بهره‌بردار نيروگاه‌،توليدكننده‌، مدير شبكه‌، مركزديسپاچينگ‌، خريدار و توزيع‌ كننده‌، اعلام‌كرد و افزود: مركز ديسپاچينگ‌ حفظ ايمني‌شبكه‌ بهره‌برداري‌ مطمئن‌ از آن‌برعهده‌دارد. به‌ اين‌ واسطه‌ دستورات‌ مركزديسپاچينگ‌ براي‌ تمام‌ واحدهاي‌ متصل‌به‌ شبكه‌ اعم‌ از توليدكننده‌ و مصرف‌ كننده‌لازم‌ الاجراست‌ و بهره‌برداران‌ نيروگاه‌ وتوليدكنندگان‌ در هر حال‌ ملزم‌ به‌ رعايت‌اين‌ دستورات‌ هستند و در صورت‌ تخطي‌ ازآن‌ اجازه‌ فعاليت‌ نيروگاه‌ لغو مي‌شود. دكتر احمديان‌ بهترين‌ گزينه‌ تعيين‌وضعيت‌ نيروگاههاي‌ برق‌ آبي‌ وتصميم‌گيري‌ در خصوص‌ جايگاههاي‌نيروگاهها را ادامه‌ فعاليت‌ آنها درزيرمجموعه‌ آب‌ دانست‌ و اشاره‌ كرد با درنظر گرفتن‌ نيروگاههاي‌ برق‌ آبي‌زيرمجموعه‌ بخش‌ آب‌ رابطه‌ آنها با شبكه‌برق‌ كشور به‌ عنوان‌ فروشنده‌ برق‌ درچارچوب‌ روابط بازار تعريف‌ مي‌شود.

هفته‌ جاري‌نخستين‌ كنفرانس‌ مديريت‌ فناوري‌ كشور در تهران‌ برگزار مي‌شود

نخستين‌ كنفرانس‌ مديريت‌فناوري‌ كشور با پيگيري‌ اهدافي‌ چون‌روشن‌ ساختن‌ نقش‌ مديريت‌ فن‌ آوري‌در توسعه‌ اقتصادي‌ كشور و آشنايي‌دست‌ اندركاران‌ با جنبه‌هاي‌ نظري‌ وعملي‌ مديريت‌ فن‌ آوري‌ از 19 تا 21خرداد جاري‌ در شركت‌ متن‌ برگزارمي‌شود. به‌ گزارش‌ خبرنگار پيك‌ برق‌ در جلسه‌آشنايي‌ با چارچوبها و اهداف‌ برگزاري‌نخستين‌ كنفرانس‌ مديريت‌ فناوري‌ كه‌ باحضور جمعي‌ از خبرنگاران‌ بر پا شد مهندس‌طباطبايي‌ مدير عامل‌ شركت‌ متن‌ طي‌سخناني‌ مديريت‌ فناوري‌ را اقدامي‌ دانست‌كه‌ در جهت‌ دستيابي‌ به‌ فن‌ آوريهاي‌ نوين‌انجام‌ مي‌شود. وي‌ با اشاره‌ به‌ اهميت‌ بحث‌ فن‌ آوري‌در توسعه‌ كشورها گفت‌:در بسياري‌ ازكشورها فرايند و مفهومي‌ كه‌ بايد در اين‌جهت‌ شكل‌ گرفته‌ باشد وجود ندارد و شايددر كشور ما هم‌ به‌ رغم‌ تلاشهاي‌ زياد درجهت‌ دستيابي‌ به‌ فن‌ آوري‌ به‌ جهت‌ عدم‌وجود يك‌ سيستم‌ و فرآيندهاي‌ مربوط به‌ آن‌كمتر توانستيم‌ در دسترسي‌ به‌ فناوريهاي‌مورد نياز موفق‌ باشيم‌ . اين‌ مطلب‌ كه‌ ما به‌ چه‌ فن‌ آوريهايي‌براي‌ توسعه‌ كشور نياز داريم‌ با نگاه‌ ويژه‌ به‌صنعت‌ برق‌، شناسايي‌ اولويتها و تبيين‌ اهداف‌و راهكارها كه‌ بتوانيم‌ تمامي‌ امكانات‌ كشوررا در چارچوب‌ يك‌ شبكه‌ فناوري‌ كه‌ ازپيش‌ طراحي‌ كرديم‌ به‌ تلاش‌ واداريم‌ تا به‌فن‌ آوريهاي‌ مورد نظر دست‌ يابند اقدامي‌است‌ كه‌ هر چند ساده‌ به‌ نظر مي‌رسد ولي‌بسياري‌ از كشورها خط مشي‌ مشخصي‌ دراين‌ زمينه‌ ندارند. وي‌ درباره‌ شاخصهاي‌ گزينش‌ مقالات‌گفت‌:در اين‌ كنفرانس‌ سعي‌ شده‌ بيشترمقالاتي‌ كه‌ در قالب‌ كار مطالعاتي‌ وتحقيقاتي‌ انجام‌ شده‌ و جنبه‌اي‌ ازسياستگذاري‌، ايجاد نظام‌ يا شكل‌ دهي‌ دراجراي‌ بحث‌ مديريت‌ فن‌ آوري‌ در آنها موردتوجه‌ قرار گرفته‌ پس‌ ار بررسي‌ در هيئت‌داوري‌ و كسب‌ امتياز لازم‌ پذيرفته‌ شوند. در ادامه‌ اين‌ نشست‌ زهره‌ بشارتي‌راد ازدست‌ اندركاران‌ اجرايي‌ كنفرانس‌ درباره‌ ميزگردها و كارگاههاي‌ آموزشي‌ گفت‌:در اين‌كنفرانس‌ يك‌ سري‌ كارگاههاي‌ آموزشي‌پيش‌ بيني‌ شده‌ كه‌ با همكاري‌ مؤسسات‌دست‌اندركار در امر فناوري‌ از جمله‌ انجمن‌مديريت‌ فن‌ آوري‌ ايران‌، مركز مطالعات‌ فناوري‌ دانشگاه‌ صنعتي‌ شريف‌، پژوهشكده‌ فناوريهاي‌ نو دانشگاه‌ صنعتي‌ امير كبير، شركت‌شهركهاي‌ صنعتي‌ ايران‌ و مركز تكنولوژي‌نيرو در قال

منبع : هفته نامه پيك برق
تاريخ چاپ : سه شنبه ، ١٣٨٢-٠٣-٢٠
شماره چاپ : 387