انتخاب بازدارنده مناسب براي آب خنك كن نيروگاه تبريز

  • نويسنده : علي حسين زاده
کد مقاله : 1482
زبان : پارسي
تاريخ : یکشنبه ، ٢٠ خرداد ١٣٧٥
محل نگهداري : معاونت هماهنگي توليد توانير