عوامل موثر در ايمني كاركنان و كاهش مخاطرات در محيط كار: مورد مطالعه (شركت توزيع نيروي كاركنان و كاهش مخاطرات در محيط كار: مورد مطالعه (شركت توزيع نيروي برق شيراز : مديريت برق مرودشت)

از آنجا كه برنامه ايمني كار و كارگر يكي
از مسائل پيچيده و بااهميت سازمان ها و يكي از
مهمترين تدابيري است كه براي انگيزش كاركنان و
پيشگيري از حوادث در سازمان به كار گرفته مي
شود به طوري كه حوادث مرتبط با كار ممكن است
موجب خسارت جبران ناپذيري به انسان ها و
سازمان ها گردد و همچنين اتلاف زمان و هزينه را
به دنبال دارد. توجه به مقوله ايمني به عنوان يكي از
راههاي بهبود و پيشرفت مدنظر مي باشد و در دنياي
كنوني انجام تحقيقات براي شناسايي عوامل موثر در
افزايش ضريب ايمني كاركنان ضروري مي باشد.اين
پژوهش براساس هدف از دسته تحقيقات كاربردي
مي باشد چون نتايج آن براي چگونگي كاهش
مخاطرات در محيط كار مي تواند مفيد باشد.
کد مقاله : 11825
زبان : پارسي
تاريخ : دو شنبه ، ٣٠ مهر ١٣٩٧
محل نگهداري : کتابخانه توانير