بررسي تاب آوري شبكه توزيع تهران بزرگ در حادثه زلزله و شبيه سازي مودهاي اصلي خرابي ساختمان پست با ETABS

تاب آوري در شبكه هاي قدرت نمايانگر قابليت اين
شبكه ها در هنگام وقوع حوادث بزرگ با دامنه تاثير بالا و فركانس وقوع
كم، جهت حفظ توانايي عملكرد خود و بازيابي سطح بهينه اي از
توانمندينهاي قبلي در سريعترين زمان ممكن مي باشد. از عوامل سه گانه
موثر در تاب آوري عامل اول كه پيشگيري از آسيب مخاطره آميز در
هنگام وقوع حادثه است در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است. با
توجه به زلزله خيز بودن ايران و وجود گسل هاي فعال در سطح شهر
تهران بزرگ، تاب آوري شبكه توزيع نيروي برق در اين شهر در هنگام
وقوع زلزله از اهميت زيادي برخوردار است. نظر به اينكه بيش از 80
درصد شبكه توزيع برق شهر تهران زميني است و پست هاي توزيع
عامل بسيار مهمي در تامين برق و پايداري خواهند بود، تخريب
ساختمان پست و ريزش آوارهاي آان بر روي تجهيزات يكي از مهمترين
عوامل خاموشي در موارد حادثه ميباشد. در اين مقاله ضمن تعيين
مودهاي اصلي تخريب سازه پست با استفاده از شبيه سازي در نرم افزار
راهكار موثر و اقتصادي براي مقاوم سازي پستهاي برقدار با ، ETABS
كوتاهترين زمان بي برقي مورد نياز و كمترين حجم مصالح و عمليات
اجرايي پيشنهاد گرديده است.
کد مقاله : 11823
زبان : پارسي
تاريخ : دو شنبه ، ٣٠ مهر ١٣٩٧
محل نگهداري : کتابخانه توانير