سيستم مقالات توانير
گردآوري شده توسط شرکت توانير
فرم شماره3
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=B608287A976EE1B1A7A062507D378FD4">فرم شماره3</a></li></ul>
فرم شماره2
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=3FBDBCF2DD8A8601711842CB06A2C7BD">فرم شماره 2</a></li></ul>
فرم شماره1
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=BF11E5B911B9300888CE5DD369E12C11">فرم شماره1</a></li></ul>
نمودار1
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=A1E9DD6FFFEB4829CCD662DA48514B54">chart1</a></li></ul>
مطالب ارائه شده در سي و پنجمين سمينار بهبود بهره برداري با محوريت استراتژي هاي نگهداري و ...
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=18D35F9893EEA307A9474EC450BDB45A">نگهداري وتعميرات پيشگيرانه(دانشگاه صنعتي شريف)</a></li><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=5B6DA3A409E20621A92AACBF1889C3F8">بررسي علل پرنده زدگي در شبكه هاي توزيع</a></li><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=ECAA4A0D07920D97AE8E8B599769BC28">طراحي ،تدوين واجراي طرح برون سپاري</a></li><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=DFFCAA00AF4AAC2F54A92E7A861B21A1">بررسي قطعيهاي ناشي از اتصالي مقره</a></li><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=BD943694A2FD3E0574B602D1F2089568">مقايسه روشهاي مرسوم محاسبه قابليت اطمينان</a></li><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=D930A775FC83E453B32627164B942D91">تشريح عملكرد سيستم اتوماسيون فيدرVIT(بدون مخابرات)</a></li></ul>
تحليل و بررسي عوامل موثر بر پيك بار تابستان 1390
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=1808DC6E5F009FFC609A51C155A03CA2">تحليل و بررسي عوامل موثر بر پيك بار تابستان 1390</a></li></ul>
بررسي دلايل بروز،تاثيرات نامطلوب و راهكارهاي مقابله با برق هاي غير مجاز
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=1B1D1F012D3693880E13E18AA9927519">بررسي دلايل بروز،تاثيرات نامطلوب و راهكارهاي مقابله با</a></li></ul>
توسعه فراگير ديسپاچينگ و مراكز فوريتهاي برق
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=499A062142AB11B51783C66284F4AAD4">توسعه فراگير ديسپاچينگ و مراكز فوريتهاي برق</a></li></ul>
وظايف و تمهيدات مورد انتظار با توجه به هدفمند كردن يارانه ها
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=3662DA5A6F1196EF0E26A720127ECC49">وظايف و تمهيدات مورد انتظار با توجه به هدفمند كردن يارانه ها</a></li></ul>
توسعه كاربردكابلهاي خودنگهدارهوايي
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=48CE3BD350EEE63087DD57ED8457438A">توسعه كاربردكابلهاي خودنگهدارهوايي</a></li></ul>
تدوين مجموعه استانداردهاي شبكه هاي هوايي توزيع برق
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=6368CA09EB13639A0CD22A1440358EA4">تدوين مجموعه استانداردهاي شبكه هاي هوايي توزيع برق</a></li></ul>
جمع آوري برق هاي غيرمجاز
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=4D57EF540868C5234BE7E44120933112">جمع آوري برق هاي غيرمجاز</a></li></ul>
سيستم قرائت از راه دور شركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفحان
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=4AECC120634F8E07158C0392C371DC6B">سيستم قرائت از راه دور شركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفحان</a></li></ul>
اقدامات انجام شده در رابطه با پديده برق هاي غير مجاز و كاهش تلفات(توزيع نيروي برق خوزستان)
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=B21179E913C71647D72D0EB50ED29553">اقدامات انجام شده در رابطه با پديده برق هاي غير مجاز و كاهش تلفات(توزيع نيروي برق خوزستان)</a></li></ul>
پروژه جمع آوري انشعابات غير مجاز(توزيع نيروي برق استان البرز)
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=B12853CFC2B19D5D1A4E19A428FA7AE2">پروژه جمع آوري انشعابات غير مجاز(توزيع نيروي برق استان البرز)</a></li></ul>
سيرتحولات،ارتقاسطح خدمات و سلامت اداري(شركت توزيع نيروي برق استان البرز)
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=98FD518DDC23318ED2473B0B5E5D4815">سيرتحولات،ارتقاسطح خدمات و سلامت اداري(شركت توزيع نيروي برق استان البرز)</a></li></ul>
دستاوردهاي توزيع برق مشهد
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=88B3221731FAD00D71EDA16D01D29D9A">دستاوردهاي توزيع برق مشهد</a></li></ul>
شركت توزيع نيروي برق نواحي تهران
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=CC729F7ED8F5A722A4DC83A4A728A8F8">شركت توزيع نيروي برق نواحي تهران</a></li></ul>
شركت توزيع نيروي برق استان گلستان
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=CDD1BFE924F50D71A8BBE43D2F9CCF76">شركت توزيع نيروي برق استان گلستان</a></li></ul>
شركت توزيع برق شهرستان اصفحان
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=1F4E294B907E1EB4A1D35606577AC4F5">شركت توزيع برق شهرستان اصفحان</a></li></ul>