سيستم مقالات توانير
گردآوري شده توسط شرکت توانير
نظام اداري جهت اجراي بودجه ريزي عملياتي به روش قيمت تمام شده
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=CBDA4D637E061A09947FB3B6A1F0D391">نظام اداري جهت اجراي بودجه ريزي عملياتي به روش قيمت تمام شده</a></li></ul>
مفاهيم و ويژگي هاي بودجه عملياتي
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=686A9D2D9A16D649498AA540BAEAED99">مفاهيم و ويژگي هاي بودجه عملياتي</a></li></ul>
مسير بودجه ريزي عملياتي نوين
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=75AD04CF9217525C67D695B632FE718A">مسير بودجه ريزي عملياتي نوين</a></li></ul>
مروري بر تحولات نظام بودجه ريزي
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=A2D5C18B5F89A90E593281F754C56C6A">مروري بر تحولات نظام بودجه ريزي</a></li></ul>
كتاب بودجه ريزي عملياتي در نظريه و عمل
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=ED60481EFC2EC9D630E468BC48E696EA">كتاب بودجه ريزي عملياتي در نظريه و عمل</a></li></ul>
كتاب بودجه ريزي در ايران
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=0E494FE50E49BB597911C84935258B30">كتاب بودجه ريزي در ايران</a></li></ul>
عوامل موفقيت در پياده سازي سيستم هاي هزينه ها و مديريت
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=059185555498D4FA411B2B54440BC8F3">عوامل موفقيت در پياده سازي سيستم هاي هزينه ها و مديريت</a></li></ul>
چاش ها و راهكارهاي بكارگيري شاخص هاي عملكردي در بودجه ريزي عملياتي
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=E9CD959F16F6DEA16F5D81E03CFACC55">چاش ها و راهكارهاي بكارگيري شاخص هاي عملكردي در بودجه ريزي عملياتي</a></li></ul>
ارتقائ كارايي بودجه ريزي عملياتي
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=8C0B2EA57FEE60631AB58B67CF0D6FE1">ارتقائ كارايي بودجه ريزي عملياتي</a></li></ul>
بودجه ريزي هوشمند
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=5D972DB37C6B32CC5D5BB27ECCC7615C">بودجه ريزي هوشمند</a></li></ul>
بودجه ريزي بر مبناي عملكرد
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=72688645696090202B18B5E879D21A25">بودجه ريزي بر مبناي عملكرد</a></li></ul>