صفحه 1 از 1

چالش هاي عدم همزماني خريد و فروش در شركت هاي توزيع

در اين ارائه به بحث نوسانات تلفات و چالش هاي آن پرداخته مي شود.
سه شنبه ، ١٤ آذر ١٣٩٦، ادامه
صفحه 1 از 1