صفحه 1 از 1

كنترل مقاوم موتور القايي اشباع پذير نسبت به تغييرات بار

سه شنبه ، ٣٠ بهمن ١٣٨٦، ادامه

طراحي و شبيه سازي كنترل كننده يكسوساز فعال باورودي فركانس بالا براي استفاده در ميكرو توربين

طراحي و شبيه سازي كنترل كننده يكسوساز فعال باورودي فركانس بالا براي استفاده در ميكرو توربيننويسنده (ها) : امير چوبدار, حسن ابراهيمي راد
سه شنبه ، ٣٠ بهمن ١٣٨٦، ادامه

كنترل برداري موتور القايي بدون سنسور مبتني برتخمين گر جديد سرعت فازي تطبيقي

كنترل برداري موتور القايي بدون سنسور مبتني برتخمين گر جديد سرعت فازي تطبيقينويسنده (ها) : حسين عزيزي, ابوالفضل واحدي
سه شنبه ، ٣٠ بهمن ١٣٨٦، ادامه
صفحه 1 از 1