صفحه 1 از 1

QFD رويكرد ي مشتري مدار به طرح ريزي و بهبود كيفيت محصول

کامران رضايي-حميد رضا حسيني آشتياني - محمد هوشيار
چهار شنبه، ١٥ آبان ١٣٨٧، ادامه

نقش خود كار آمدي در توانمندسازي كاركنان

بيژن عبدالهي
چهار شنبه، ١٥ آبان ١٣٨٧، ادامه

ارائه يك متدولوژي تلفيقي براي مهندسي مجدد فرايند ها و تجارب حاصل از اجراي آن در سازماني مالي ايران خودرو

حميد رضا حسيني آشتياني -حسين اکبري- محمد نيکفر علي جليل زاده
چهار شنبه، ١٥ آبان ١٣٨٧، ادامه

مدل ارزيابي مديريت عملكرد پروژه هاي تحقيق و توسعه

فرهاد عباسي
چهار شنبه، ١٥ آبان ١٣٨٧، ادامه

هولدينگ

-
چهار شنبه، ١٥ آبان ١٣٨٧، ادامه

استفاده از روش ارزيابي متوازن به عنوان پيش نيازي براي شش سيگما : مطالعه موردي در صنعت فولاد

سيد علي گجراتي - حسن حسيني نسب-وحيد الماسي
چهار شنبه، ١٥ آبان ١٣٨٧، ادامه

كاربرد تكنيك QFD در تعيين ويژگي هاي فيزيكي شعب بانكي

عبد المجيد عبد الباقي -مجتبي رئيسي
چهار شنبه، ١٥ آبان ١٣٨٧، ادامه

طراحي مدل اندازه گيري كيفيت خدمات براي تعمير گاه هاي مجاز خودرو در سطح ايران

عباس سقايي- سيد محمد رضا کاوسي -ياسر صميمي
چهار شنبه، ١٥ آبان ١٣٨٧، ادامه

نقش مديري راهبردب در اجراي سيستم ERP

سميه اسادات بخير نيا
چهار شنبه، ١٥ آبان ١٣٨٧، ادامه

توسعه يك مدل تحليلي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اداري اجرائي بخش عمومي

سيد ابولقاسم علوي -مهدي جمشيديان - اضغر مشرف جوادي
چهار شنبه، ١٥ آبان ١٣٨٧، ادامه

الگوي بهبود عملكرد و تعالي سازماني واحد هاي تحقيق و توسعه

اميد حائري- مهدي الياسي
چهار شنبه، ١٥ آبان ١٣٨٧، ادامه

راهبري پروژه هاي بهبود در سازمان

عليرضا داد رس-حيدر اميران- حميد رضا فرتوک زاده
چهار شنبه، ١٥ آبان ١٣٨٧، ادامه

آشنائي با روشهاي خودارزيابي

شهريور 1385
سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧، ادامه
صفحه 1 از 1