صفحه 1 از 1

طرح و برنامه ريزي براي ابداع

مشخصات کتاب
دو شنبه ، ٢٨ فروردین ١٣٩١، ادامه

متدولوژي اجراي مهندسي ارزش

سه شنبه ، ٠٣ آبان ١٣٩٠، ادامه

نگاهي تازه به مهندسي ارزش

1389 عکس روي جلد تحت چاپنويسنده (ها) : عبد الرسول زرگر, ابراهيم زلقي
سه شنبه ، ٠٣ آبان ١٣٩٠، ادامه

كاربرد مهندسي ارزش در طراحي بهينه شبكه توزيع جهت كاهش تلفات

متن کاملنويسنده (ها) : عليرضا خواجه
دو شنبه ، ٠٨ تیر ١٣٨٨، ادامه

كاربردمهندسي ارزش براي مديريت هزينه پروژه

مشخصات و متن کامل
سه شنبه ، ١٠ مهر ١٣٨٦، ادامه

راهنماي كارگاه مهندسي ارزش

مشخصات و متن کامل
سه شنبه ، ١٠ مهر ١٣٨٦، ادامه
صفحه 1 از 1