صفحه 1 از 2

آموزش خودارزيابي

(روش پروفرما-كارگاه)
سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧، ادامه

مفاهيم تئوري و كاربردي BENCHMARING

-
سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧، ادامه

فهرست سايت هاي مرتبط با محك زني

-
سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧، ادامه

مقدمه اي بر محك زني

-
سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧، ادامه

BenchMarking training manual

-
سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧، ادامه

BenchMarking code of conduct

-
سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧، ادامه

BenchMarking from A to Z

-
سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧، ادامه

الگو هاي موفق

-
سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧، ادامه

يك پارادايم چگونه ايجاد مي شود

-
سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧، ادامه

دوره مميزي داخلي ايزو

(ويژه نمايندگان كيفيت شركت توانير ) مورخ 17/11/84
سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧، ادامه

ارائه مربوط به جلسه محك زني

مورخ 841025
سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧، ادامه

دوره توجيهي ارزيابان

(نكات قابل توجه ارزيابان )
سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧، ادامه

Process Classification Framework

-
سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧، ادامه
صفحه 1 از 2