صفحه 1 از 2

ارائه تصويري از انتقال و فوق توزيع در زمينه Gis

(كارشناس ارشد GIS شركت توانير )
دو شنبه ، ١٧ فروردین ١٣٨٨، ادامه

دوربين هواييULTRACM گارگاه تخصصي

-
یکشنبه ، ١٩ اسفند ١٣٨٦، ادامه

Surface geophysical Methods

-
شنبه ، ١١ اسفند ١٣٨٦، ادامه

گزارش پروژه GIS شركت برق منطقه اي تهران

-
چهار شنبه، ٠٨ اسفند ١٣٨٦، ادامه

تاسيسات زير زميني

-
چهار شنبه، ٠٨ اسفند ١٣٨٦، ادامه

مطالب ارايه شده در سمينار GISتوزيع 18-5-84

-
چهار شنبه، ٠٨ اسفند ١٣٨٦، ادامه

امكانات ترموويژن

-

گزارش سمينار ترمووي‍‍‍‍ژن7

-

گزارش سمينار ترمووي‍‍‍‍ژن6

-

گزارش سمينار ترمووي‍‍‍‍ژن5

-

گزارش سمينار ترمووي‍‍‍‍ژن4

-

گزارش سمينار ترمووي‍‍‍‍ژن3

-

گزارش سمينار ترمووي‍‍‍‍ژن2

-

گزارش سمينار ترمووي‍‍‍‍ژن1

-

گزارش سمينار ترمووي‍‍‍‍ژن

-
صفحه 1 از 2