صفحه 1 از 1

ليست مقالات پذيرفته شده در بيست و چهارمين كنفرانس شبكه هاي توزيع

مورخ 29و30 خردادماه -سال 98
سه شنبه ، ٠١ مرداد ١٣٩٨، ادامه

ارائه يك راهكار جديد در جهت ارتقا سيستم اتوماسيون پست هاي توزيع با مد نظر قرار دادن معيار افزايش قابليت اطمينان

سيستم هاي اتوماسيوندر حوزه صنعت برق و به طور خاص در سطح توزيع به صورت چشمگيري مورد توجه قرار گرفته است.در اين بين اهميت مدرن سازي اتوماسيون پست هاي توزيع به عنوان ...
سه شنبه ، ١٦ بهمن ١٣٩٧، ادامه

برنامه ريزي فني و اقتصادي جهت افزايش طول عمر ترانس هاي توزيع با در نظر گرفتن مديريت دارايي به منظور افزايش قابليت اطمينان شبكه در يكي از فيدرهاي تحت پوشش شركت توزيع نيروي استان فارس

امروزه با توجه به محدوديت هاي مالي و اقتصادي و
توسعه بهينه شبکه هاي توزيع در کنار بهره برداري حداکثري از ظرفيت
هاي موجود شبکه با رويکرد مديريت داراي و صيانت از اموال ...
سه شنبه ، ١٦ بهمن ١٣٩٧، ادامه

مستحكم سازي شبكه هاي توزيع برق در مقابل حوادث طبيعي با استفاده از الگوريتم نسبي تاثير و سيستم اطلاعات مكاني

به دليل تغييرات اقليمي پيش بيني ميشود که در آينده نزديک تعداد و شدت حوادث غيرمترقبه از جمله ريزگردها،
کولاک، سيل و طوفان افزايش يابد. بروز پديده ريزگردها در غرب و ...
سه شنبه ، ١١ دی ١٣٩٧، ادامه

عوامل موثر در ايمني كاركنان و كاهش مخاطرات در محيط كار: مورد مطالعه (شركت توزيع نيروي كاركنان و كاهش مخاطرات در محيط كار: مورد مطالعه (شركت توزيع نيروي برق شيراز : مديريت برق مرودشت)

از آنجا كه برنامه ايمني كار و كارگر يكي
از مسائل پيچيده و بااهميت سازمان ها و يكي از
مهمترين تدابيري است كه براي انگيزش كاركنان و
پيشگيري از حوادث در سازمان به كار ...
سه شنبه ، ٠٤ دی ١٣٩٧، ادامه

اندازه گيري كارايي فني شركتهاي توزيع برق و بررسي عوامل موثر بر آن: رهيافت تحليل پوششي داده ها با مرز دوگانه و اقتصادسنجي

با توجه به اهميت و گستردگي شبكه توزيع برق
سنجش كارايي شركتهاي توزيع برق به منظور عملكرد بهينه امري
ضروري به نظر ميرسد. به همين منظور هدف محوري اين مطالعه
سنجش ...
سه شنبه ، ٠٤ دی ١٣٩٧، ادامه

بررسي تاب آوري شبكه توزيع تهران بزرگ در حادثه زلزله و شبيه سازي مودهاي اصلي خرابي ساختمان پست با ETABS

تاب آوري در شبكه هاي قدرت نمايانگر قابليت اين
شبكه ها در هنگام وقوع حوادث بزرگ با دامنه تاثير بالا و فركانس وقوع
كم، جهت حفظ توانايي عملكرد خود و بازيابي سطح بهينه ...
سه شنبه ، ٠٤ دی ١٣٩٧، ادامه

مقايسه اقتصادي واحدهاي DIESEL GENERERATOR و CHP يك مگاواتي بعنوان سيستم برق پشتيبان در بخش هاي خصوصي

امروزه قابليت اطمينان در تامين انرژي الكتريكي از
اهميت بسيار زيادي برخوردار است.در بسياري از بخشها و صنايع،قطع
شدن انرژي الكتريكي برابر با خسارتهاي جاني و مالي ...
سه شنبه ، ٠٤ دی ١٣٩٧، ادامه
صفحه 1 از 1