صفحه 1 از 1

مفاهيم و ويژگي هاي بودجه عملياتي

-
چهار شنبه، ٢٢ اردیبهشت ١٣٨٩، ادامه

مسير بودجه ريزي عملياتي نوين

-
چهار شنبه، ٢٢ اردیبهشت ١٣٨٩، ادامه

مروري بر تحولات نظام بودجه ريزي

-
چهار شنبه، ٢٢ اردیبهشت ١٣٨٩، ادامه

كتاب بودجه ريزي عملياتي در نظريه و عمل

-
چهار شنبه، ٢٢ اردیبهشت ١٣٨٩، ادامه

كتاب بودجه ريزي در ايران

-
چهار شنبه، ٢٢ اردیبهشت ١٣٨٩، ادامه

ارتقائ كارايي بودجه ريزي عملياتي

-
چهار شنبه، ٢٢ اردیبهشت ١٣٨٩، ادامه

بودجه ريزي هوشمند

-
چهار شنبه، ٢٢ اردیبهشت ١٣٨٩، ادامه

بودجه ريزي بر مبناي عملكرد

-
چهار شنبه، ٢٢ اردیبهشت ١٣٨٩، ادامه
صفحه 1 از 1