صفحه 1 از 1

فربه تر از اطلاعات و دانش

آنچه که مدت ها ذهن من را به شدت به خود مشقول کرده بود بوجود آمدن يک ترديد جدي درباره: جايگاه و ارزش و اعتبار اطلاعات در ذهن انسانها در مقايسه با ارزش و جايگاه واقعي آن ...
دو شنبه ، ١١ دی ١٣٨٥، ادامه

نقش متخصصان دانش در مديريت دانش

دانش و مديريت دانش اخيرا به عنوان " موضوعي داغ"، براي بسياري از سازمان ها مطرح شده است. اين مقاله با کاوش در تعريف دانش و مديريت دانش آغاز، و سپس مشارکت در مديريت دانش ...
دو شنبه ، ١١ دی ١٣٨٥، ادامه

دانش جهاني: چالشي روياروي کتابداران

اين گزارش به توصيف چگونگي ايجاد جامعه دانش با فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي مي پردازد، که بر اقتصاد هاي در حال رشد و انتقالي و نيز کشورهاي دشد يافته تاثير خواهد ...نويسنده (ها) : کريستوفر ادواردز
دو شنبه ، ١١ دی ١٣٨٥، ادامه

مديريت دانش

مديريت دانش، مطلب جديدي نيست با اين وجود، نگرش هاي شکل گرفته در مورد آن حائز اهميت است. با اين توضيح که نگرش هاي مبتني بر منابع به نگر ش هاي مبتني بردانش تبديل شده است. ...نويسنده (ها) : حسين ابطحي
کليدواژه (ها) : ابعاد مديريت دانش, عوامل کليدي موفقيت, مدل مديريت دانش
دو شنبه ، ١١ دی ١٣٨٥، ادامه

رسيدن به دروازه هاي اطلاعاتي: وظيفه اي ناتمام

کتابخانه هاي سراسر جهان، بزرگ يا کوچک، عمومي يا تخصصي، با شمار سرگيجه آور کتاب ها و منابع چاپي که هر روز منتشر مي شود، براي مقابله با رگبار اطلاعاتي، به يقين ...نويسنده (ها) : آناند پانيارا چون
دو شنبه ، ١١ دی ١٣٨٥، ادامه

مديريت دانش در سازمان ها: بررسي تاثير متقابل فناوري، فنون و انسان

مقاله حاضر حاوي مباحثي درباره اين است که چگونه ميتوان فرآيند مديريت دانش را به فعاليت هايي در زمينه ايجاد دانش، اعتبار بخشي به دانش، نمايش و عرضه دانش، اشاعه دانش و ...نويسنده (ها) : گانب دي.بات
کليدواژه (ها) : مديريت دانش, فناوري اطلاعات, دانش پژوهان, سيستم مديريت دانش, تعامل

صنعت نفت و مديريت دانش: بکارگيري نظام مديريت دانش در بريتيش پتروليوم

در بريتيش پتروليوم حرکت به سمت مديريت دانش با يک پروژه آزمايشي آغاز گرديد. پروژه هاي آزمايشي در يک مقياس کوچکتر انجام مي شوند. با انجام ارزيابي ها نقاط قوت و ضعف با ...نويسنده (ها) : علي گزني
کليدواژه (ها) : مديريت دانش, بريتيش پتروليوم, راهبرد تبادل فردي دانش

توسعه نظام مديريت دانش در زيراکس

زيراکس به عنوان يکي از برترين و موفق ترين سازمان ها، در پياده سازي نظام مديريت دانش مطرح مي باشد. مديريت دانش در اين سازمان متوجه تکنسين ها گرديد. زيراکس از 25000 تکنسين ...نويسنده (ها) : علي گزني
کليدواژه (ها) : زيمنس, نظام مديريت دانش
چهار شنبه، ٠٦ دی ١٣٨٥، ادامه

توسعه نظام مديريت دانش در زيمنس

زيمنس بعنوان يکي از بهترين تجربيات در حوزه بکارگيري مديريت دانش مطرح مي باشد. مديريت دانش در اين شرکت مبتني بر مدل اجتماع هاي کاري توسعه يافت. بخش فروش و بازاريابي ...نويسنده (ها) : علي گزني
کليدواژه (ها) : زيراکس, مديريت دانش, گروه هاي هم کارکرد, کيفيت دانش, فناوري اطلاعات, فرهنگ سازماني
صفحه 1 از 1