مستحكم سازي شبكه هاي توزيع برق در مقابل حوادث طبيعي با استفاده از الگوريتم نسبي تاثير و سيستم اطلاعات مكاني

به دليل تغييرات اقليمي پيش بيني ميشود که در آينده نزديک تعداد و شدت حوادث غيرمترقبه از جمله ريزگردها،
کولاک، سيل و طوفان افزايش يابد. بروز پديده ريزگردها در غرب و ...
سه شنبه ، ١١ دی ١٣٩٧، - پارسي ادامه

Service Quality Regulation in Electricity Distribution

-
چهار شنبه، ٠٥ دی ١٣٩٧، - انگليسي ادامه

Power Distribution

-
چهار شنبه، ٠٥ دی ١٣٩٧، ادامه

Reliability Evaluation of Power Systems

-
چهار شنبه، ٠٥ دی ١٣٩٧، - انگليسي ادامه

دستگاه تست سرچراغ گازي

-
چهار شنبه، ٠٥ دی ١٣٩٧، - پارسي ادامه

تبادل حرارتي هادي هاي روكش دار

-
چهار شنبه، ٠٥ دی ١٣٩٧، - پارسي ادامه

عوامل موثر در ايمني كاركنان و كاهش مخاطرات در محيط كار: مورد مطالعه (شركت توزيع نيروي كاركنان و كاهش مخاطرات در محيط كار: مورد مطالعه (شركت توزيع نيروي برق شيراز : مديريت برق مرودشت)

از آنجا كه برنامه ايمني كار و كارگر يكي
از مسائل پيچيده و بااهميت سازمان ها و يكي از
مهمترين تدابيري است كه براي انگيزش كاركنان و
پيشگيري از حوادث در سازمان به كار ...
سه شنبه ، ٠٤ دی ١٣٩٧، - پارسي ادامه

اندازه گيري كارايي فني شركتهاي توزيع برق و بررسي عوامل موثر بر آن: رهيافت تحليل پوششي داده ها با مرز دوگانه و اقتصادسنجي

با توجه به اهميت و گستردگي شبكه توزيع برق
سنجش كارايي شركتهاي توزيع برق به منظور عملكرد بهينه امري
ضروري به نظر ميرسد. به همين منظور هدف محوري اين مطالعه
سنجش ...
سه شنبه ، ٠٤ دی ١٣٩٧، - پارسي ادامه

بررسي تاب آوري شبكه توزيع تهران بزرگ در حادثه زلزله و شبيه سازي مودهاي اصلي خرابي ساختمان پست با ETABS

تاب آوري در شبكه هاي قدرت نمايانگر قابليت اين
شبكه ها در هنگام وقوع حوادث بزرگ با دامنه تاثير بالا و فركانس وقوع
كم، جهت حفظ توانايي عملكرد خود و بازيابي سطح بهينه ...
سه شنبه ، ٠٤ دی ١٣٩٧، - پارسي ادامه