رئيس شوراي هماهنگي مديران وزارت نيرو در استان اعلام كرد:

تشكيل كارگروه مانع زدايي ها در صنعت آب و برق استان سمنان

مديرعامل شركت برق منطقه اي سمنان و رئيس شوراي هماهنگي مديران وزارت نيرو در استان با اعلام تشكيل كارگروه مانع زدايي ها در صنعت آب و برق استان سمنان گفت: به منظور اقدام عملي در مسير تحقق شعار سال و براساس مصوبه جلسه اخير شوراي هماهنگي مديران وزارت نيرو در استان ، كار گروه مانع زدايي ها با هدف احصاء موانع موجود براي ارائه خدمات بهتر صنعت آب و برق استان به واحدهاي توليدي و كارآفرينان ، همچنين ارئه پيشنهاد و راهكارهاي عملي به اين شورا تشكيل شده است .

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي سمنان،كارگروه مانع زدايي ها در صنعت آب و برق استان تشكيل شد.


مهندس سيد علي اكبر صباغ، مديرعامل شركت برق منطقه اي سمنان و رئيس شوراي هماهنگي مديران وزارت نيرو در استان با اعلام اين خبر گفت: به منظور اقدام عملي در مسير تحقق شعار سال كه از سوي مقام معظم رهبري ( توليد ، پشتيباني ها ، مانع زدايي ها ) نامگذاري شده است و براساس مصوبه جلسه اخير شوراي هماهنگي مديران وزارت نيرو در استان ، كار گروه مانع زدايي ها با هدف احصاء موانع موجود براي ارائه خدمات بهتر صنعت آب و برق استان به واحدهاي توليدي و كارآفرينان ، همچنين ارئه پيشنهاد و راهكارهاي عملي به اين شورا تشكيل شده است .
مهندس صباغ با اشاره به اهميت تامين انرژي براي توسعه اقتصادي و توليدي استان افزود :صنعت آب و برق استان سمنان همواره با بهره گيري از توان تخصصي و مديريتي كاركنان متعهد خود با وجود تمامي محدوديتهاي موجود، بهبود بهره وري در ارائه خدمات را سرلوحه كار خود قرار داده و در سالجاري نيز با توجه به نامگذاري سال كه بسيار جامع و كامل مي باشد در اين مسير همچون گذشته گام برمي دارد.
درهمين راستا عليرضا امينيان معاون منابع انساني شركت برق منطقه اي سمنان و دبير شوراي هماهنگي مديران وزارت نيرو در استان با اشاره به شرح وظايف اين كارگروه گفت :  كارگروه مانع زدايي ها درصنعت آب و برق استان سمنان با حضور معاونين و مديران ارشد شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو به فعاليت خواهند پرداخت .

وي از بررسي فرايندها ، دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي با رويكرد شناسايي موانع و تسهيل در ارائه خدمات ، ارائه پيشنهادهاي عملي براي رفع موانع شناسايي شده ، بررسي امكان كاهش بروكراسي اداري با رويكرد خدمت رساني يكپارچه در صنعت آب و برق و تشكيل پنجره خدمت رساني وزرات نيرو دراستان و استفاده ازنظرات مشتركين،متقاضيان،كارآفرينان و سرمايه گذاران به منظور شناخت بهترموانع توليددراستان به عنوان بخشي از اهداف اين كارگروه ياد كرد و افزود: همچنين استفاده از نظرات اساتيد دانشگاه و محققين و پژوهشگران به منظور شناخت بهتر موانع توليد در استان، طرح موانع و راهكارها در شوراي هماهنگي مديران وزرات نيرو در استان سمنان به منظور بررسي بيشتر و ارائه راهكارو پيگيري اجرايي شدن مصوبات شوراي هماهنگي مديران وزرات نيرو دراستان سمنان در صنعت آب و برق يا سايردستگاه ها از ديگر اهداف  اين كارگروه خواهد بود.

کد خبر : 97136
تاریخ : یکشنبه ، ١٢ اردیبهشت ١٤٠٠ ١٣:٤٣
تعداد بازديد : ٣٨
فرستنده خبر : محمد مهدي وحدتي