گامي بلند درزمينه كاهش تلفات و ساماندهي شبكه توزيع برق شهرستان سنندج

كل شبكه برقرساني شهرك زاگرس اين شهرستان به كابل خودنگهدارتجهيزشد

به گزارش پايگاه خبري توانير به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كردستان اسعد خالدي در تشريح اين خبر گفت:بااجراي پروژه جمع آوري شبكه سيمي شهرك زاگرس وتعويض آن باكابل خودنگهداردرحجمي به وسعت 10كيلومتر، با اعتباري بالغ بر 4 ميلياردو 500 ميليون ريال ،گام بلندي درزمينه كاهش تلفات وساماندهي شبكه توزيع برق اين شهرك پرجمعيت برداشته شد.
وي با بيان اينكه مي توان بابهره گيري ازكابل خودنگهدارمقدار18كيلومتر شبكه درسال 99احداث شده اضافه كردگفت: بهينه سازي 130كيلومترشبكه توزيع برق ازديگرفعاليتهاي اجراشده محسوب ميشود.
وي درادامه افزود: نصب پايه هاي بتني فشارضعيف باهدف تعويض پايه هاي فرسوده وساماندهي معابرتعريض شده وهمچنين بهسازي وتعويض چراغهاي روشنايي معابرواصلاح 3000انشعاب منصوبه به منظوررعايت تعديل فازواستانداردسازي ازجمله اقدامات صورت گرفته دراجراي پروژه مذكورمحسوب ميشود.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: كابل خودنگهداربه عنوان نسل جديدخطوط هوايي فشارمتوسط وضعيف مزاياي بسياري ازجمله كاهش چشمگيرسرقت انرژي(انشعاب برق هاي غيرمجاز)خطرات محيطي ازقبيل برخوردصاعقه؛برخورداشجارواجسام خارجي ؛برخوردپرنده ودرنهايت كاهش تلفات وافزايش قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع راداراست.
وي درپايان ابرازاميدواري كرد تا بتوانيم باتوسعه وادامه اين روندشاهدافزايش قابليت اطمينان شبكه وكاهش انرژي توزيع نشده باشيم.

کد خبر : 96868
تاریخ : چهار شنبه، ١٨ فروردین ١٤٠٠ ١٣:١٠
تعداد بازديد : ٦١
فرستنده خبر : hana naghshbandi