بكارگيري مدل جديد شناسايي مشتركان فصلي در مناطق خوش نشين / چالش هاي مشتركان فصلي براي صنعت برق

با حمايت معاونت هماهنگي توزيع توانير، مدلي جديد براي شناسايي مشتركان فصلي و غيردائم در مناطق غرب مازندران، به عنوان يكي از توريستي ترين مناطق كشور، بكارگرفته شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، شركت توزيع نيروي غرب مازندران موفق شد با بكارگيري علم داده، مدلي جديد را براي شناسايي مشتركان فصلي و غيردائم پياده سازي نمايد.

به اين منظور با استفاده از علم داده (Data Science)، ابتدا اطلاعات 6 هزار مشترك كه فصلي بودن آن ها محرز شده بود، شناسايي و همزمان اطلاعات 6 هزار مشترك دايم نيز همانند فرايند قبلي شناسايي و سپس همه اطلاعات صحت سنجي شد.
در قدم بعدي اطلاعات انرژ ي مصرفي مشتركان در 5 سال گذشته به تفكيك دوره هاي قرائت تهيه و در اختيار تيم تحقيقاتي قرار گرفت و سپس مدل جديد، استخراج  و بر روي نمونه هاي آزمايشي 2 هزار مشترك پياده سازي شد كه با دقت بالاي 90 درصدي همراه بود. اين مدل هم اكنون بر روي كليه مشتركان غرب مازندران پياده سازي شده است.
خاطرنشان مي سازد، از آنجا كه ظرفيت تجهيزات شبكه همانند پست هاي توزيع براي مصرف پيك مشتركان فصلي طراحي مي شود، سرمايه گذاري زيادي را براي توسعه شبكه  به صنعت برق تحميل مي كند. اين درحالي است كه ميزان انرژي فروشي به اين مشتركان پايين  و ميزان تلفات بي باري در ترانس هاي نصب شده اين مناطق بالاست كه اين موارد چالش هايي را براي شركت هاي توزيع به وجود آورده است.
از ديگر چالش هاي مشتركان فصلي يا غيردائم، حضور اين مشتركان در زمان هاي پيك مصرف  و دشوار بودن اعمال سياست هاي مديريت مصرف برآنهاست. از سويي ديگر چون مشتركان فصلي داراي منحني مصرف مشخصي نيستند، پيش بيني مصرف و مديريت و برنامه ريزي آنها سخت است.
در عين حال از آنجا كه مشتركان غيردائم و فصلي به طور معمول در مناطق ييلاقي و جنگلي و حواشي شهرها حضور مي يابند، باعث افزايش هزينه هاي تعمير و نگهداري شبكه هاي توزيع مي شوند.

کد خبر : 96806
تاریخ : سه شنبه ، ١٠ فروردین ١٤٠٠ ٠٨:٥٨
تعداد بازديد : ١٥٨
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور