به كارگيري علم داده براي شناسايي مشتركين دائم از غير دائم در طرح برق اميد

تحقيق وبررسي نشان داد مناسب ترين شيوه براي شناسايي وتفكيك مشتركين دايم از غير دايم پردازش داده هاي مصرفي مشتركين با استفاده از توانمندي وقابليت هاي محققين دانشگاهي و متخصص علم داده( Data Science ) است كه اين مهم در برنامه كاري شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران قرار گرفت.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران مهندس كيوان فرح زاد مديرعامل اين شركت  با اعلام اين مطلب گفت: مهم ترين چالش اين شركت در اجراي برق اميد، شناسايي تعداد پرشمار و قابل توجه مشتركين فصلي و غير دايم بوده است. ازآنجاكه برآوردهاي كارشناسي اوليه حاكي از غير دايم بودن قريب نيمي از مشتركين خانگي اين شركت بوده است، از اين رو كارگروه برق اميد در شركت تشكيل ومهمترين اولويت اين كارگروه شناسايي اين دسته از مشتركين بوده است.
وي ادامه داد:در اين راستا در گام اول پيشنهاد شد با استفاده از اطلاعات فردي ثبت شده در سيستم جامع مشتركين (كدملي -تلفن همراه و..)اين تفكيك صورت گيرد كه با توجه به تغييرات زياد در واگذاري انشعاب وعدم تغيير نام ومشخصات انشعاب ، عدم تفكيك شماره همراه هاي مختلف وقابل توجه به نوع منطقه در سيستم (شماره هاي اعتباري ايرانسل وهمراه اول )دقت اين شيوه پايين و غير قابل اعتماد بود .
فرح زاد افزود: تحقيق وبررسي نشان داد مناسب ترين شيوه براي شناسايي وتفكيك مشتركين دايم از غير دايم پردازش داده ها ي مصرفي مشتركين با استفاده از توانمندي وقابليت هاي محققين دانشگاهي و متخصص علم داده( Data Science ) است. علم داده( Data Science ) ، تركيبي منحصر به فردي از اصول ،مسايل، الگوريتم ها وفرايند هاست كه براي استخراج الگوهاي غير واضح وقابل استفاده از حجم بزرگ داده ها بكار گرفته مي شوند . اين الگوها واضح نيستند به اين معنا كه غالبا با تحليل شهودي كارشناسان نمي توان آنها را يافت ودرك كرد اما بسيار كاربردي هستند به اين معنا كه صرفا داده هاي پيش رو را توصيف نمي كنند بلكه مسيري براي اقدام عملي در اختيار ما مي گذارند .
وي گفت: متخصص علم داده مي بايست به مهارت ها و علوم مختلف مرتبط از جمله آمار و مهندسي،دانش تخصصي در حوزه مسئله، داده كاوي،يادگيري ماشين،تمييز كاري داده و علوم كامپيوتر مسلط باشدتا با تركيب اين دانش ها و مهارت ها به هدف مورد نظر دست يابد.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران در تكميل صحبت هاي خود گفت: پس از انجام بررسي هاي لازم وارزيابي محققين وتيم مربوطه با شاخص هاي مهارتي مورد نياز ، خوشبختانه محقق برتر شناسايي و با همكاري كارگروه برق اميد الگوريتم شناسايي مشتركين دايم از غير دايم بعد از جلسات متعدد وكارشناسي فراوان با توجه به پيچيدگي ابعاد مسئله، طراحي شد .
در الگوريتم هوشمند طراحي شده وبا تركيب مهارتهاي فوق الذكر اطلاعات مصرف انرژي دو سال اخير تعداد 10هزار مشترك غير دايم خانگي و 10 هزار مشترك دايم خانگي كه صحت نوع اقامت (دايم بودن يا غير دايم بودن ) براي اين شركت محرز بوده است استخراج شده وبا استفاده از تكنيك ها والگوريتم هاي (شناسايي مسئله ،تميز كردن داده ها، تحليل اماري، استفاده از ابر كامپيوتر، به كارگيري يادگيري عميق deep learning جهت آموزش نمونه ها وتعميم بركل مشتركين )مشتركين در سه دسته دايم ؛غير دايم ومشكوك با احتمال مشخص شده طبقه بندي شدند.
وي افزود: طبق نتايج استخراج شده از تعداد 529631مشترك خانگي اين شركت ،الگوريتم مربوطه با دقت 93 درصد 48/82 درصد مشتركين را به عنوان مشتركين دايم شناسايي كرده و مابقي مشتركين غير دايم نشين يا خالي از سكنه تشخيص داده شده اند .
الگوريتم هوشمند بكار گيري شده مبتني بر علم داده جهت شناسايي اگرچه ممكن است بعضا (حدود 7 درصد) با خطا همراه باشد اما بعد از گذشت زمان وآموزش مجدد سيستم ارتقا خواهد يافت وهمانطوركه پيش از اين ذكر شد در مقايسه با ديگر شيوه هاي شناسايي از جمله اطلاعات فردي ، شماره هاي ثبت شده تلفن همراه در سيستم جامع واظهارات شماره برداران يقينا شيوه مناسب و قابل اعتماد تري است .

کد خبر : 95395
تاریخ : سه شنبه ، ١١ آذر ١٣٩٩ ٠٩:٥٣
تعداد بازديد : ١٩٤
فرستنده خبر : فاطمه محمد علي نيا