مانور جهادي بازسازي شبكه هاي توزيع برق در منطقه صنعتي لياي قزوين اجرا شد

مانور سراسري جهادي شبكه هاي توزيع برق با هدف رفع فرسودگي و اصلاح در شبكه وتامين انرژي پايدار در منطقه صنعتي لياي قزوين بر گزار شد

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان قزوين سعيد بهاديوند چگيني ، در مراسم آغاز اين مانور كه در منطقه صنعتي لياي قزوين اجرا شدگفت:مانور سراسري جهادي شبكه هاي توزيع برق با هدف اصلاح شبكه هوايي فشار هوايي فشار متوسط،جابجايي و نصب پايه فشار متوسط ،تعمير درب قفل وبست پست زميني،تعويض وترميم درب تابلو وشالترنصب،ترميم دريچه هاي پايه هاي روشنايي معابر ورفع كانون هاي خطر انجام شد تا بتوانيم به تامين انرژي پايدار وجهش توليد كمك كنيم.
وي اضافه كرد :در اين مانور 46 اكيپ عملياتي و15 اكيپ نظارتي با مشاركت وبهره گيري از 200 نفر پرسنل برق استان انجام پذيرفت و در اين راستا براي تامين تجهيزات بيش از 400مليون تومان هزينه شده است.
مدير عامل برق استان تصريح كرد:در سال جهش توليد سياست شركت توانير حمايت از بخش اشتغال وتوليد است كه اين كار با تامين انرژي پايدار محقق خواهد شد واين مانور بامشاركت 39 شركت توزيع در سراسر كشور برگزارشد.
وي بيان كرد: آنچه اهميت دارد تامين برق مشتركين صنعتي است كه بايد با تضمين تحويل اين بخش شود تا توليد دچار وقفه نشود .
چگيني گفت: در اجراي اين مانور مكاني در قزوين انتخاب شد كه تامين انرژي پايدار آن در اولويت است تا با رفع فرسودگي شبكه ميزان خاموشي ها كاهش پيدا كند كه در اين مرحله«منطقه صنعتي ليا» تعيين گرديد.
وي تصريح كرد: در منطقه صنعتي لياي قديم به ازاي هر كيلومتر خط هوايي حدود 48صدم مگاوات و در لياي جديد حدود 73صدم مگاوات ساعت در نيمه اول امسال خاموشي داشتيم كه ميانگين خاموشي 64 صدم مگاوات بود.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان قزوين يادآورشد: در منطقه صنعتي ليا حدود 43كيلومتر خط هوايي برق داراي فرسودگي است كه همه آنها اصلاح و نوسازي گرديد و شناسايي معايب و ميزان فرسودگي انجام شده و براي رفع آن اقدام شد.
وي اضافه كرد: در اجراي اين مانور و رفع فرسودگي تعداد 7 اصله پايه فشار متوسط جابجا و دريچه هاي 50 پايه روشنايي معابر نيز تعمير شد.
چگيني بيان كرد: ايمن سازي 50 درب تابلو و شالتر، اصلاح 15 مورد سيستم زميني و پست هاي هوايي از ديگر اقداماتي است كه در مانور جهادي شركت توزيع نيروي برق استان قزوينان پيش بيني و محقق شد.

کد خبر : 95299
تاریخ : پنج شنبه ، ٢٩ آبان ١٣٩٩ ٠٩:٢٢
تعداد بازديد : ٨٧
فرستنده خبر : رويا پورعلي