مديركل دفتر هوشمندسازي و فن آوريهاي نوين شركت توانير خبرداد

بكارگيري ظرفيتهاي جديد مديريت مصرف برق در تابستان 1400

مديركل دفتر هوشمندسازي و فن آوريهاي نوين شركت توانير گفت: درحاليكه امسال كمتر از 3 هزار مگاوات به ظرفيت بخش توليد افزوده شد، 5660 مگاوات از پيك را از طريق برنامه هاي مديريت مصرف جبران كرديم و قادر هستيم با مقدار 10 درصد از آنچه به بخش توليد در منابع و ساختار اختصاص داده ميشود ، تابستان 1400 را به راحتي پشت سر بگذاريم.

به گزارش پايگاه خبري توانير؛ مهندس هادي مدقق پيرامون ظرفيتهاي جديد مديريت مصرف برق در تابستان 1400 از ظرفيت مديريت مصرف در بخش خانگي و تجاري كوچك و همچنين ظرفيت توسعه برنامه هاي پاسخگويي بار در بخش مشتركين ديماندي و مصارف سنگين خبر داد كه تحقق آن نيازمند توجه و حمايت از جايگاه مديريت مصرف و بهره وري انرژي در صنعت برق است.

وي افزود: بايد مديريت مصرف و بهره وري انرژي از مظلوميت خارج شود و علاوه بر تخصيص منابع ، ساختارش را در بخش برق اعم از شركت توانير و شركتهاي زيرمجموعه تقويت كنيم.


روند توسعه برنامه هاي مديريت بار و مصرف انرژي


مديركل دفتر هوشمندسازي و فن آوريهاي نوين شركت توانير با اشاره به سابقه برنامه هاي مديريت مصرف در صنعت برق از سال 1380، علت اصلي خاموشيهاي سال 87 را كمبود توليد نيروگاههاي برقابي، عدم بهره گيري از ظرفيت بالاي برنامه هاي مديريت مصرف در بخشهاي كشاورزي، صنعت و تجاري و فقدان سيستم اندازه گيري هوشمند دانست.
وي افزود: در نيمه دوم 87 طرح فهام و استفاده از ظرفيت برنامه هاي پاسخگويي بار و مديريت مصرف را پيشنهاد كرديم كه با استقبال وزير وقت نيرو همراه شد و تا سال 95 زيرساختها اعم از دستورالعملها و سخت افزارهاي مورد نياز شامل  كنتورهاي هوشمند و پايش مشتركان، فراهم شد اقدامات انجام شده در سطح ملي و بين المللي مطرح و مورد تقدير قرار گرفت كه از جمله آن به دريافت جوايز بين المللي از مجمع جهاني انرژي مي توان اشاره كرد.
مهندس مدقق با اشاره به خشكسالي سال 97 و تكرار كمبودهاي بخش توليد، از آغاز نصب و توسعه استفاده از كنتورهاي هوشمند در اين سال خبر داد كه به شكل گيري برنامه هاي 098 و 099 انجاميد و سال 98 با حدود 4 هزارمگاوات مديريت مصرف ،بدون خاموشي طي شد.
وي با اشاره به پيش بيني 6هزار مگاوات برنامه هاي مديريت مصرف براي تابستان 99 از تحقق 5660 مگاوات از نياز شبكه از اين طريق خبر داد كه 1200 مگاوات آن از محل تعرفه پيك بحراني (CPP) برنامه ريزي شده بود كه به دليل عدم ابلاغ به موقع، محقق نشد و با اين وجود تابستان 99 نيز بدون اعمال خاموشي پشت سر گذاشته شد.
مهندس مدقق استفاده از ظرفيت شركتهاي استارت آپي و تجميع كنندگان براي كاهش هزار مگاوات از مصرف بخشهاي خانگي و تجاري كوچك در تابستان 99 را از برنامه هاي جديد عنوان كرد كه عليرغم زمان كمي كه براي شكل گيري شركتهاي استارت آپي و پياده سازي ايده هاي نو در قالب تجميع كننده ها بود ولي اين طرح نتايج قابل توجه و اميدوار كننده اي داشت. همچنين استفاده از اينترنت اشياء و فن آوريهاي نوين نيز در سالجاري پيش بيني شد كه به عنوان پايلوت در 3 شركت توزيع برق به اجرا درآمد.

ظرفيتهاي جديد برنامه هاي مديريت مصرف در سال 1400


مهندس مدقق نيمي از بار مصرفي شبكه را به 35 ميليون مشترك خانگي و تجاري كوچك مربوط دانست كه تاكنون به ظرفيت اين بخش از مصرف در برنامه هاي پيكسايي كمتر توجه شده است. وي ظرفيت بالقوه اين بخش را معادل بخش مشتركين ديماندي دانست كه در وضعيت فعلي بالغ بر 5500 مگاوات مي باشد و تاكيد كرد: در صورت بهره گيري از ظرفيت بخش خانگي و ظرفيتهاي جديد مشتركان ديماندي ،سرجمع توان برنامه هاي مديريت مصرف و پاسخگويي بار صنعت برق دربلند مدت ميتواند به دو برابر ميزان فعلي ارتقاء يابد. دستيابي به چنين ظرفيتي مستلزم تخصيص منابع و تقويت ساختار مديريت مصرف و بهره وري انرژي در صنعت برق است.
وي ظرفيتهاي جديد پاسخگويي بار در تابستان 1400 را علاوه بر بخش خانگي و تجاري كوچك، شامل 1000 مگاوات از طريق اعمال تعرفه پيك بحراني ،1800 مگاوات از طريق توسعه برنامه هاي مديريت مصرف بخش كشاورزي و 300 مگاوات افزايش همكاري بخش اداري با برنامه هاي پاسخگويي بار برشمرد.

مديريت مصرف در بخش خانگي و تجاري كوچك 


مديركل دفتر هوشمندسازي و فن آوريهاي نوين توانير با اشاره به اختصاص 50 درصد ظرفيت مصرف برق به بخش غير مولد خانگي و تجاريهاي كوچك ، امضاي تفاهم نامه با بيش از 35 ميليون مشترك در اين بخش را غير قابل انجام دانست و گفت: از جمله اقدامات كه در اين خصوص انجام شده، در سال 98 تعرفه بر مبناي مديريت مصرف ابلاغ شد و بر اساس آن مشتركان خانگي در مناطق عادي كه ماهانه بيشتر از 300 كيلوواتساعت در تابستان مصرف كنند مشمول 16 درصد افزايش تعرفه مي شوند و زير اين ميزان مصرف علاوه بر عدم افزايش تعرفه ،مشمول تخفيف قبض برق براي مشتركاني مي شود كه مصرف آنها نسبت به سال گذشته كاهش يافته است. وي همچنين استفاده از ظرفيت برق اميد براي مديريت مصرف برق بخش خانگي در تابستان 1400 را يكي از مهمترين برنامه هاي شركت توانير دانست كه نياز به برنامه ريزي جدي در اين طرح وجود دارد.
مهندس مدقق افزود: براي آنكه بخش خانگي مانند مشتركان بزرگ داراي تفاهم نامه ،رصد شوند و پرداخت پاداش و ايجاد مشوقها به آنها امكانپذير شود، در سال 98 بحث استفاده از شركتهاي استارت آپي و تجميع كننده آغاز و استفاده از ظرفيتهاي اين بخش در مديريت مصرف بخش خانگي امسال به اجرا درآمد.
وي افزود: اين شركتها در قالب تفاهم نامه اجراي برنامه هاي مديريت مصرف در يك منطقه جغرافيايي و يا محدوده شهري را كه  قابليت اندازه گيري ميزان مصرف و پيش بيني مصرف روز بعد آن وجود دارد را  به عهده مي گيرند و معادل كاهش مصرفي كه نسبت به پيش بيني حاصل مي كنند به آنها پرداخت مي شود.
مهندس مدقق گفت: امسال 14 شركت تجميع كننده براي فعاليت در اين عرصه با تعدادي از شركتهاي توزيع قرارداد بستند و حدود 500 مگاوات مديريت بار ابراز شد كه درمرحله محاسبه و پرداخت قرار دارد و درصورتيكه زمينه لازم به لحاظ دستورالعملها و تجهيز ،تقويت و ظرفيت سازي كسب و كارهاي استارت آپي فراهم شود، اين بخش مي تواند معادل ظرفيت مشتركان بزرگ و ديماندي در پيك تابستان چاره ساز باشد.


شركتهاي مديريت انرژي هوشمند ايجاد مي شود


مديركل دفتر هوشمندسازي و فن آوريهاي نوين توانير بزرگترين اقدام اين دفتر در حوزه مشتركان خانگي و تجاري كوچك در سال 1400 را به ايجاد شركتهاي مديريت انرژي هوشمند (Smart ESCO) مربوط دانست. شركتهاي مديريت مصرف انرژي (ESCO) كه سالهاست در كشورهاي پيشرفته در زمينه سرمايه گذاري در پروژه هاي مديريت مصرف انرژي در بخش صنايع و ساختمانهاي بزرگ فعاليت ميكنند ، طي قراردادي در منافع حاصل از صرفه جويي اين پروژه ها سهيم مي شوند. به رغم سابقه زياد اين كسب وكار در كشورهاي پيشرفته، به دليل ناچيز بودن نرخ انرژي برق در كشورمان تاكنون شكل نگرفته است.
مهندس مدقق ايجاد شركتهاي مديريت انرژي هوشمند را يكي از كسب وكارهاي نوين در اين حوزه برشمرد كه با توسعه تحول ديجيتال و هوشمند سازي در بخش مشتركين ، زمينه شكل گيري و فعاليت اين شركتها ايجاد شده است. يكي از نمونه هاي موفق اين شركتها، شركتي است كه يكي از اپراتورهاي تلفن همراه در سوييس راه اندازي كرده كه با پردازش اطلاعات مصرف برق مشتركين شركت برق، وضعيت مصرف برق را به مشتركان اعلام مي كند و در صورت تمايل به آنها مشاوره مي دهد.
وي اين كسب و كار را بر پايه هوش مصنوعي و از طريق سيستم بدون دخالت نيروي انساني عنوان كرد و صنعت برق با توجه به دراختيار داشتن زيرساختهاي خدمات غيرحضوري و ارتباط دوسويه با مشتركان ،درنظر دارد اين ظرفيت  را سالهاي آينده راه اندازي كند.
وي با اشاره به اجراي قبض سبز ودر اختيار داشتن شماره همراه 37 ميليون مشترك برق  افزود: باتوجه به برنامه اين دفتر براي توسعه خدمات غيرحضوري، قرار است بخشي از پروژه مديريت مصرف هوشمند از طريق نرم افزار كاربردي (اپليكيشن) خدمات غير حضوري برق كه پرداخت قبض و خدمات فروش و پس از فروش را شامل مي شود انجام شود.
مهندس مدقق ادامه داد: نرم افزار كاربردي به پشتوانه دانشي است كه متخصصان حوزه هاي بهره وري انرژي و حوزه هاي اجتماعي بايد در خصوص آن نظر بدهند و ما نيز ضمن بهره مندي از زيرساختهاي لازم ، با توجه به دراختيار داشتن اطلاعات مصرف برق مشتركان ، سيستمي نياز داريم كه اين اطلاعات را بمنظور داده كاوي و ايجاد ارزش افزوده در حوزه مديريت مصرف در اختيار شركتهاي توانمند و علاقمند در اين حوزه قرار دهيم.
وي تشكيل شركتهاي مديريت انرژي هوشمند و تنوع بخشي به به ايده ها در اين زمينه را حايز اهميت دانست و از فراهم بودن دستورالعملها و مقررات مربوط به شركتهاي تجميع كننده و زير ساخت اطلاعات مشتركان در اين خصوص خبر داد و گفت: زير ساخت اين كار براي برقراري ارتباط توانير يا شركتهاي بيروني با مشتركان به طور كامل فراهم است و معتقدم ظرفيت زياد صرفه جويي را دارد كه بايد با فكر و هوشمندي روي آن كار كنيم.
وي تاكيد كرد :امسال 9.7 درصد از پيك شبكه را از طريق برنامه هاي پاسخگويي بار مديريت كرديم كه متوسط جهاني آن بين 4 تا 8 درصد است و با اين وجود هنوز ظرفيتهاي گسترده اي در بحث پاسخگويي بار وجود دارد. براي بهره گيري از اين ظرفيت ها لازم است  مديريت مصرف برق و بهره وري انرژي را از مظلوميت در بيايد و منابع لازم به آن تخصيص يابد و ساختارش آن در توانير و شركتهاي زيرمجموعه و بخش خصوصي تقويت گردد.


اجراي تعرفه پيك بحراني براي مشتركان ديماندي غيرهمكار


مهندس مدقق ابراز اميدواري كرد سال آينده و با اخذ مصوبه دولت در خصوص تعرفه پيك بحراني (CPP)، سازوكار اجرايي اين تعرفه به ظرفيت 1000 مگاوات براي مشتركان ديماندي شركتهاي برق منطقه اي و توزيع برق كه با برنامه هاي مديريت بار همكاري نمي كنند، محقق شود.
وي تصريح كرد: امسال حدود 280 هزار مشترك ديماندي با برنامه هاي مديريت بار همكاري داشتند و در همين حدود هم مشتركان ديماندي وجود دارند كه با توجه به اختياري بودن همكاري با برنامه مديريت بار، از امضاي تفاهم نامه خودداري مي كنند و تعرفه پيك بحراني مي تواند اقبال اين دسته از مشتركان را به همكاري در ساعات پيك و دريافت  پاداش همكاري، افزايش دهد.


1800 مگاوات ظرفيت آزاد مديريت مصرف در بخش كشاورزي


مهندس مدقق بيش از 30 درصد ظرفيت محقق شده مديريت مصرف برق طي سال جاري را مربوط به بخش كشاورزي ذكر كرد كه حداقل 1800 مگاوات كاهش مصرف طي ساعات پيك را با همكاري 176 هزار مشترك، محقق ساخت و به همين ميزان نيز ظرفيت استفاده نشده در اين بخش وجود دارد.
وي استان فارس را با حدود 500 مگاوات مديريت بار كشاورزي از پيشتازان اين بخش برشمرد و اين ظرفيت را قابل توسعه به ساير استانها از جمله كرمان و خراسان رضوي دانست كه با تجهيز مشتركان كشاورزي ساير استانها به كنتورهاي هوشمند و ادوات كنترلي ،حداقل 1800 مگاوات ظرفيت جديد را براي تابستان 1400 امكانپذير مي سازد.
مهندس مدقق با اشاره به اينكه 90 درصد مديريت بار به كمك بخشهاي صنعتي و كشاورزي انجام مي شود ، 10 درصد باقي مانده را به ادارات ،تجاريها ،مولدهاي خود تامين و غيره مربوط دانست.
وي افزود: در بخش اداري بحث تغيير ساعات اداري و مشتركان همكار را داريم و 37 هزار مشترك اداري و ايستگاههاي CNG با ما همكاري ميكنند كه قابل افزايش است و هنوز انگيزه كافي و ساختار لازم به ويژه در ادارات دولتي براي مديريت بار و كاهش هزينه ها وجود ندارد و لازم است در هر اداره دولتي حداقل يك مدير انرژي وجود داشته باشد.
مهندس مدقق ظرفيت مديريت مصرف در بخش اداري را 500 مگاوات عنوان كرد كه به همين ميزان نيز امكان افزايش ظرفيت در اين بخش وجود دارد و امسال 28 هزار و 800 مشترك بزرگ تجاري با برنامه هاي مديريت مصرف همكاري داشتند و ظرفيت اين بخش تقريبا معادل بخش اداري است.

قرائت مكانيزه كنتورهاي مكانيكي و ديجيتال تا 2 ماه آينده


مديركل دفتر هوشمندسازي و فن آوريهاي نوين توانير با اشاره به ابلاغ نصب كنتور هوشمند براي تمامي مشتركان جديد خانگي، تعداد كنتورهاي مكانيكي فعال در شبكه را حدود 16 ميليون دستگاه ذكر كرد كه تعويض اين كنتورها اولويت نخست صنعت برق براي برنامه هاي مديريت مصرف، كاهش تلفات و كاهش هزينه ها محسوب مي شود و با اين وجود منابع لازم آن تامين نشده است.
وي گفت: به نظر مي رسد تا 10 سال آينده نيز كنتورهاي غير هوشمند در شبكه فعال باشد، بنابراين يكي از پروژه هاي امسال ما مكانيزه شدن قرائت كنتورهاي مكانيكي و ديجيتال است كه به طور كامل تا 2 ماه آينده اجرا مي شود و از اين پس تمامي ديتاي مشتركان را به طور مكانيزه و با اطمينان صد درصدي از طريق پزدازش تصويري دراختيار خواهيم داشت.
مهندس مدقق قرائت ديتاي ولتاژ ازسوي ماموران قرائت را خاطرنشان كرد كه از ابتداي امسال عملياتي شده و در مباحثي چون بهره برداري ،اصلاح شبكه و كاهش تلفات مورد استفاده قرار مي گيرد و كل ديتاي ولتاژ مشتركان داراي كنتور ديجيتال در طرح چاوش قابل دسترسي است و همين اقدام نيز براي پرباري شبكه و دستيابي به رفتار بار مشتركان قابل انجام است.
وي افزود: در حال حاضر هوشمندي حداقلي براي مشتركان فاقد كنتورهاي هوشمند با حداقل هزينه ايجاد شده و با بهره گيري از نرم افزار پايش كنتورها ، سيستم جامع اطلاعات مشتركان و طرح چاوش ،حجم بالايي ازاطلاعات مشتركان را در اختيار داريم كه در مركز پايش صنعت برق تحليل و در برنامه ريزيهاي كوتاه مدت و  بلند مدت مورد استفاده قرار مي گيرد.
مهندس مدقق با ابراز اميدواري نسبت به پيوستن ظرفيت بخش خانگي و تجاريهاي كوچك به برنامه پاسخگويي بار توانير و افزايش ظرفيتهاي مديريت مصرف تابستان گذشته، توجه ويژه به بخش مديريت مصرف و بهره وري را حايز اهميت دانست.

کد خبر : 95140
تاریخ : یکشنبه ، ١٨ آبان ١٣٩٩ ٠٨:٤٩
تعداد بازديد : ٥٣٢
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور