وزير نيرو اعلام كرد

افزايش 16 برابري اوج مصرف برق كشور در طول 40 سال

وزير نيرو با اشاره به اينكه اوج مصرف برق كشور نسبت به ابتداي انقلاب رشدي 16 برابري داشته است، گفت: در طي چهار دهه اخير حجم مخازن سدها بيش از چهار برابر افزايش يافته و ظرفيت نصب شده نيروگاه هاي برق آبي نيز رشدي هفت برابري داشته است.

 رضا اردكانيان در جريان سفر كاروان ندبير و اميد به استان گلستان با حضور در شوراي اداري شهرستان هاي مينودشت، كلاله، مراوه تپه و گاليكش اين استان به تشريح دستاوردهاي صنعت آب و برق پس از پيروزي انقلاب اسلامي پرداخت و افزود: در حالي كه جمعيت كشور نسبت به ابتداي انقلاب حدود 2.25 برابر شده است ولي با اين وجود ظرفيت نصب شده نيروگاهي ما 11 برابر افزايش يافته و به بيش از 80 هزار مگاوات رسيده است.
وي ادامه داد: طول شبكه هاي برق در اين مدت 11.3 برابر، ظرفيت پست هاي برق نسبت به ابتداي انقلاب 14 برابر و تعداد ترانسفورماتورهاي توزيع بيش از 27 برابر، اوج مصرف برق بيش از 16 برابر و ميزان روستاهاي برخوردار از نعمت برق 13 برابر شده است.
وزير نيرو با اشاره به اينكه تعداد سدهاي ملي به بهره برداري رسيده در اين مدت بيش از 9 برابر افزايش پيدا كرده است، گفت: در طي چهار دهه اخير حجم مخازن سدها بيش از چهار برابر افزايش پيدا كرده است و ظرفيت نصب شده نيروگاه هاي برق آبي نيز رشدي هفت برابري داشته است.
اردكانيان با تاكيد بر اينكه ميزان شبكه هاي اصلي آبياري و زهشكي افزايشي چهار برابري داشته است، اظهار كرد: در بخش آب و فاضلاب شهري نيز جمعيت تحت پوشش آب شهري بيش از 4.5 برابر شده است و تعداد تصفيه خانه هاي آب شهري هم از 27 مورد به 139 مجموعه افزايش پيدا كرده است.
وي اضافه كرد: چهار تصفيه خانه فاضلاب شهري ابتداي انقلاب هم اكنون نيز به 216 مورد رسيده است و جمعيت روستايي بهره مند از سيستم هاي آب سالم و بهداشتي نيز از دو ميليون نفر ابتداي سال 57 به بيش از 17 ميليون نفر رسيده است.
وزير نيرو با تاكيد بر اينكه وزارت نيرو در استان گلستان 105 پروژه در بخش هاي مختلف تامين آب، آب و فاضلاب شهري و روستايي، برق و انرژي در دست اجرا دارد، گفت: براي به سرانجام رسيدن طرح هاي ياد شده بيش از سه هزار و 850 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
اردكانيان وزير نيرو با اشاره به اينكه در جريان سفر امروز كاروان تدبير و اميد به استان گلستان بيش از 120 ميليارد تومان پروژه صنعت آب و برق در اين استان افتتاح خواهد شد، گفت: همچنين در جريان سفر رئيس جمهور به اين استان عمليات اجرايي 440 ميليارد تومان پروژه آب و برق نيز در منطقه آغاز خواهد شد.

کد خبر : 88143
تاریخ : دو شنبه ، ٢٤ دی ١٣٩٧ ١٧:٠٣
تعداد بازديد : ٥٧١
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور