با هدف اصلاح الگوي بار مصرفي حوزه برق منطقه اي تهران صورت گرفت

اجراي راهكارهاي مميزي انجام شده در پست63/230 كيلوولت استقلال

دفتر خدمات مشتركين و مديريت مصرف شركت برق منطقه اي تهران نسبت به مميزي انرژي در 6 پست منتخب فوق توزيع وانتقال اين شركت اقدام كرد و پس از استخراج خروجي هاي مميزي انجام شده و بررسي وتجزيه تحليل نتايج بدست آمده، در پست63/230 كيلوولت استقلال وارد مرحله اجرا شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از پايگاه خبري شركت برق منطقه اي تهران (تابش)، با توجه به مميزي يكپارچه صنعت برق در سال1395 ودرراستاي ابلاغيه هاي شركت توانير درخصوص بررسي مصرف انرژي و كاهش ميزان تلفات در زيرمجموعه شركت هاي برق، دفتر خدمات مشتركين ومديريت مصرف برق منطقه اي تهران با هدف كاهش مصرف انرژي در سطح پست هاي فوق توزيع و انتقال و اصلاح الگوي بار مصرفي و از طريق برگزاري مناقصه و انتخاب شركت مشاور صلاحيت دار،  نسبت به مميزي انرژي در 6 پست منتخب فوق توزيع وانتقال( پست هاي 63كيلوولت استقلال، جمالزاده و دپو و پست هاي 230كيلوولت دوشان تپه وآزادگان وپست 400كيلوولت فيروزكوه) اقدام كرد و پس از استخراج خروجي هاي مميزي انجام شده و بررسي وتجزيه تحليل نتايج بدست آمده، در پست63/230 كيلوولت استقلال وارد مرحله اجرا شد.

مدير دفتر خدمات مشتركين فوق توزيع ومديريت مصرف برق منطقه اي تهران با اشاره به اين موضوع كه پست هاي فوق توزيع و انتقال منتخب براي اجراي پروژه فوق داراي مجموعاً 2 گيگاوات ساعت مصرف انرژي داخلي بوده اند افزود: كاهش10% از انرژي مصرفي مي تواند حدوداً270 ميليون ريال صرفه جويي به همراه داشته باشد.

 رضا فلاحتكار در همين زمينه ادامه داد: ازسوي ديگرچنانچه ميزان صرفه جويي ياد شده توسط يك نيروگاه بخار توليد شود، ميزان آلايندگي حاصل از اين نيروگاه مي تواند47تن گازCO2 درمحيط زيست پخش كند از اين رو طي روند تحليل اطلاعات استخراج شده، كليه پتانسيل هاي كاهش مصرف تعيين، راهكارهاي مرتبط به تفكيك ميزان نياز به سرمايه گذاري و نيز دوره بازگشت سرمايه براي اجرا مشخص و ارائه شد.

فلاحتكار در ادامه با تاكيد بر اهميت فوق العاده انرژي و هزينه بر بودن صنعت برق و توليد انرژي بر لزوم توجه به نحوه وچگونگي مصرف انرژي وبررسي روش هاي بهينه سازي وكاهش تلفات، به عنوان يكي از فعاليت هاي روز دنيا تاكيد كرد و ادامه داد: تمامي اين فعاليت ها را مي توان در قالب پروژه مميزي انرژي ارائه كرد.

وي در پايان با اشاره به هزينه هاي بالاي تامين برق، از ديگر اهداف اجراي اين طرح به افزايش سطح آگاهي ودانش اپراتورها وبهره برداران پست هاي فوق توزيع وانتقال ار طريق تدوين دستورالعمل راهكارهاي مديريت مصرف در پست هاي جديدالاحداث و اجراي راهكارها در پست هاي بهره برداري شده اشاره كرد.

در پروژه مميزي پس از جمع آوري اطلاعات اوليه شامل مصارف انرژي داخلي پست ها ونيز بررسي سيستم هاي سرمايشي وگرمايشي، پس از تعيين ميزان و روند مصارف آنها، همه پتانسيل هاي كاهش مصرف انرژي وراهكارهاي مرتبط تعيين مي شود.

کد خبر : 88121
تاریخ : دو شنبه ، ٢٤ دی ١٣٩٧ ٠٩:٠٧
تعداد بازديد : ٦٣٩
فرستنده خبر : مهدي خانميرزائي