مهندس فتاح:

با بهره گيري از ظرفيتهاي مراكز علمي و پژوهشي، مي توان بر مشكل تلفات شبكه برق كشور غلبه كرد

با يك حركت جدي و بهره گيري از ظرفيت هاي داخلي مراكز علمي و پژوهشي و استفاده از تجربيات موفق ساير كشورها مي توان بر مشكل تلفات شبكه برق كشور فائق آمد.
مهندس فتاح وزير نيرو در بيست و دومين كنفرانس بين المللي برق با اشاره به اين مطلب افزود: اگرچه وسعت خاك كشور، گستردگي شبكه برق ايران ، فرسودگي شبكه هاي توزيع و ديگر مسايل فني تا حد زيادي در ميزان اين تلفات نقش دارد، اما ما مصمم هستيم تا موضوع كاهش تلفات را با جديت دنبال كنيم. وي با تاكيد بر اينكه وزارت نيرو از انديشه ها و طرحهاي نو در اين زمينه استقبال ميكند گفت: انتظار داريم انديشمندان وكارشناسان در همايشهاي علمي به مساله تلفات انرژي برق وارايه راهكارهاي علمي و اجرايي براي كاهش آن توجه ويژه داشته باشند.
کد خبر : 5210
تاریخ : دو شنبه ، ٢٨ آبان ١٣٨٦ ١١:٠٧
تعداد بازديد : ٩٧٥
فرستنده خبر : حسين عبدي