صفحه 467 از 467

بهره مندي بيش از 93 هزار مشترك از خدمات مراكز برق روستايي دركردستان

درحال حاضر تعداد 93 هزار و 115 مشترك روستايي استان كردستان از خدمات 31 مركز برق روستايي بهره مي برند.

حضور توزيع برق شهرستان اصفهان در مانور استاني حوادث غيرمترقبه

شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در مانور استاني حوادث غيرمترقبه حضوري موثر داشت.

بازديد معاون هماهنگي توزيع توانير از طرح منطقه نمونه كاهش تلفات در شيراز

مهندس خوش خلق معاون هماهنگي توزيع توانير از طرح منطقه نمونه كاهش تلفات شيراز در جنوب اين شهر بازديد كرد.

تفاهم نامه اجراي قانون استقلال شركتهاي توزيع برق در استانهاي خوزستان و كهكيلويه و بويراحمد مبادله شد

تفاهم نامه اجراي قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استان خوزستان، شهر اهواز و استان كهكيلويه و بويراحمد با حضور معاون هماهنگي توزيع توانير مبادله شد.
صفحه 467 از 467