صفحه 1 از 12

سومين نشست تخصصي آموزشي بازرسان مبارزه با رشوه و سواستفاده از مقام اداري 1398

كارگاه آموزشي بازرسان ويژه مبارزه با رشوه و سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري سال 1398

دومين نشست تخصصي آموزشي بازرسان مبارزه با رشوه و سواستفاده از مقام اداري

همايش آموزشي بازرسان مواد 91 و 92 قانون مديريت خدمات كشوري صنعت برق
از: ٠١ شهریور ١٣٩٦ تا: ٠١ شهریور ١٣٩٦ ادامه

اولين نشست تخصصي آموزشي بازرسان مبارزه با رشوه و سواستفاده از مقام اداري

همايش آموزشي بازرسان مواد 91 و 92 قانون مديريت خدمات كشوري صنعت برق
از: ١٧ اسفند ١٣٩٥ تا: ١٧ اسفند ١٣٩٥ ادامه

كنفرانس بين المللي مديريت ارزش آفرين اسفند 95

از: ١٥ اسفند ١٣٩٥ تا: ١٦ اسفند ١٣٩٥ ادامه
صفحه 1 از 12