تحقيقات برق

طراحي و ساخت فيلترهاي توربين‌هاي گازي در نيروگاههاي تهران
طراحي و ساخت يا بهينه‌سازي فيلترهاي توربين‌هاي گازي با توجه به هواي منطقه استقرار، براي نيروگاههاي تحت پوشش برق منطقه‌اي تهران به مرحله اجرا رسيد.
به گزارش دبيرخانه تحقيقات برق، مركز تكنولوژي نيرو (شركت متن) اين طرح به وسيله منصور غياث‌الدين از بخش مهندسي محيط زيست شركت متن و همكاران وي و با كارفرمايي شركت برق منطقه‌اي تهران انجام و گزارش نهايي آن به تاييد كارفرما رسيد.
درمورد جزئيات اين طرح به طور خلاصه آمده است: نيروگاههاي گازي براي توليد برق از هواي محل استقرار خود همراه با سوخت مصرفي استفاده مي‌كنند. معمولاً هواي ورودي به توربين‌ها از كيفيت مناسبي برخوردار نيست زيرا همراه با ناخالصي‌هايي بوده و مي‌تواند به پره‌هاي ثابت و متحرك توربين و كمپرسور خسارت وارد كند. بنابراين نياز است براي جلوگيري از كاهش طول عمر پره‌ها و كاهش راندمان نيروگاه‌ها پالايش لازم انجام گيرد. براي انجام اين كار ابتدا نياز است خصوصيات كميتي و كيفيتي آلاينده‌هاي منطقه استقرار توربين‌ها شناسايي شود كه در تحقيق حاضر كميت و كيفيت آلاينده‌هاي محل استقرار نيروگاههاي تحت پوشش شركت برق منطقه‌اي تهران در چهار فصل مختلف سال بررسي و شناسايي شده و در نهايت شرايط پالايش هواي هر كدام از نيروگاهها براي تعيين و نوع صافي با توجه به توزيع اندازه ذرات توصيه شده است.

طراحي و پياده‌سازي نمونه آزمايشي- صنعتي تثبيت كننده خودتنظيم براي ژنراتورهاي سنكرون
طراحي و پياده‌سازي نمونه آزمايشي و صنعتي تثبيت كننده ولتاژ خودتنظيم براي ژنراتورهاي سنكرون به مرحله اجرا رسيد.
به گزارش دبيرخانه تحقيقات برق مركز تكنولوژي نيرو (متن) اين طرح به وسيله محقق حميد لساني از دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشكده فني دانشگاه تهران و همكاران وي و با كارفرمايي شركت برق منطقه‌اي تهران انجام و گزارش نهايي آن به تاييد كارفرما رسيده است.
تحقيق انجام شده از دو بخش آزمايشگاهي و نيمه صنعتي تشكيل شده است. بخش آزمايشگاهي در آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشكده فني دانشگاه تهران و بخش نيمه صنعتي در يكي از واحدهاي توليد نيروگاه گازي ري به انجام رسيده است. هدف اوليه طرح، بهبود عملكرد حلقه كنترل ولتاژ ترمينال ژنراتورها از نقطه نظر پايداري و رگلاسيون در شرايط مختلف كاري آنها نظير راه‌اندازي، بارگذاري، موازي شدن با شبكه، اتصال كوتاه و ... بوده است.
روش تحقيق اين هدف، پياده‌سازي يك سيستم كنترل ولتاژ به صورت كامپيوتري بوده تا بتوان علاوه بر انجام وظايف سيستمهاي آنالوگ فعلي،‌ رفتار ديناميكي و گذراي ولتاژ خروجي را بهبود بخشيد و توانايي اعمال الگوريتمهاي متنوع‌تر كنترلي و بهينه‌سازي بيشتر AVR پاسخ را بدست آورد. در فاز پياده‌سازي نمونه آزمايشگاهي در دانشگاه تهران نمونه كامل كامپيوتري طراحي و ساخته شد و صحت عملكرد آن با آزمايشهاي متعدد نشان داده شد. در فاز پياده‌سازي نمونه نيمه صنعتي در نيروگاه ري، يك نمونه كنترل‌كننده كامپيوتري ولتاژ ترمينال براي يك واحد فيات آنسالدو طراحي و ساخته شد. صحت عملكرد اين كنترل‌كننده از طريق مقايسه خروجي آن با داده‌هاي تجربي نمونه‌برداري شده از واحد در شرايط مختلف كار آن بررسي و مورد تحليل قرار گرفت.

بررسي علل خوردگي لوله‌هاي مبدل حرارتي استارت بويلر و امكان جايگزيني آن با لوله‌هاي كندانسور
طرح بررسي علل خوردگي لوله‌هاي مبدل حرارتي استارت بويلر و بررسي امكان جايگزيني آنها با لوله‌هاي كندانسور در نيروگاه رامين به اجرا رسيد.
به گزارش دبيرخانه تحقيقات برق (متن) اين طرح به وسيله پژوهشگر، خليل رنجبر از دانشگاه شهيد چمران اهواز و همكاران وي و با كارفرمايي شركت برق منطقه‌اي خوزستان انجام و گزارش نهايي به تاييد كارفرما رسيده است.
در مورد جزئيات و ويژگي‌هاي اين طرح آمده است: مبدل‌هاي استارت بويلر از آب گردشي نيروگاه براي ايجاد تبادل حرارتي استفاده مي‌كنند. از آنجاييكه آب گردشي نيروگاه حاوي املاح، رسوبات و يون‌هاي خورنده است، عملكرد لوله‌هاي مبدل را تحت تاثير قرار داده و موجب بروز مشكلات عديده خوردگي در آنها مي‌شود. اين مبدل‌ها از نوع پوسته- لوله بوده كه از آلياژ لاتون- 68 براي لوله‌ها و از فولاد ساده كربني براي پوسته در آنها استفاده شده است. در اين تحقيق به بررسي علل بروز مشكلات و خوردگي در مبدل‌هاي حرارتي استارت بويلر پرداخته شده است. همچنين براي امكان جايگزيني لوله‌هاي لاتون با لوله‌هاي كاندانسور نيز صورت گرفته است. بررسي‌هاي به عمل آمده و نتايج حاصل از آزمايشهاي بروز مكانيزم‌هاي خوردگي از قبيل روي زذگي،‌ حفره‌اي شدن، سايش و همچنين SRB را تاييدكرد. گرفتگي جزيي و اغلب كامل مجراي لوله‌ها در اثر رسوبات موجود در آب گردشي و نامناسب بودن سرعت آب گردشي از ديگر مواردي بود كه مورد بررسي قرار گرفته است.

طراحي و سيستم تعيين ضريب ايمني و تجهيزات در توزيع برق استان همدان
طراحي و سيستم تعيين ضريب ايمني و تعيين مشخصات لوازم وتجهيزات و حفاظت فردي و گروهي مورد استفاده واحدهاي عملياتي شركت توزيع نيروي برق استان همدان و شركت بتانير با استفاده از روش مميزي ايمني شغلي و ارائه راهكارهاي لازم انجام شد.
به گزارش دبيرخانه تحقيقات برق (متن)، اين طرح به وسيله ايرج محمد فام از دانشگاه علوم پزشكي همدان و همكاران وي و با كارفرمايي شركت برق منطقه‌اي باختر انجام و گزارش نهايي به تاييد كارفرما رسيده است.
اساس نظامهاي نوين مديريت ايمني چرخه بهبود مستمر است. در اين سيستم پايش جامع و مداوم شاخصهاي عملكردي ايمني براي ايجاد بهبود مستمر يك ضرورت انكارناپذير است. براي رسيدن به هدف يادشده شناسايي و كمي‌سازي وضعيت موجود ايمني كه از آن به عنوان پايه‌اي براي ايجاد بهبود مداوم استفاده شود يك اصل خواهد بود.
در مطالعه حاضر با استفاده از روش مميزي ايمني وضعيت ايمني شركت‌هاي توزيع برق استان همدان و شركت بتانير (شركت برق منطقه‌اي باختر) با استفاده از روش مميزي ايمني از ديدگاههاي پنج گانه سازمان مديريت، مخاطرات صنعتي، حريق و بهداشت صنعتي، آموزش و انگيزش، تحقيق حوادث و آناليز علل ارزيابي و نتيجه به صورت كمي ارائه شده است.
نتايج مطالعه وضعيت ايمني شركتهاي يادشده را در ابعاد مورد نظر مختلف به صورت كمي مشخص كرد. نتايج تحقيق نشان داد؛ وجود يافته‌هاي كمي‌سازي شده با مشخص كرد نقاط ضعف و قوت ايمني، امكان اصلاح آنها را تقويت و در اين راه به ايجاد رقابت كمك مي‌كند. نتيجه امر با كمك به هدف‌گذاري مناسب و اختصاص صحيح منابع به افزايش اثربخشي و كارآيي و در نهايت بهره‌وري منجر مي‌شود.

منبع : هفته نامه پيك برق
تاريخ چاپ : شنبه ، ١٣٨٧-٠١-١٧
شماره چاپ : 626