گزارش هفته پيک برق شماره 483

همزمان‌ با فرا رسيدن‌ روز صنعت‌برق‌

مطالعات‌ جامع‌ شبكه‌ سراسري‌ برق‌ كشور آغاز شد

گزارش‌ از: قدرت‌ا... عليزاده‌

طرح‌ جامع‌ مطالعات‌ شبكه‌ سراسري‌ برق‌ ايران‌ با هدف‌ارتقاي‌ امنيت‌ و پايداري‌، تعيين‌ نقاط ضعف‌ و جلوگيري‌ ازتكرار حوادث‌ در 5 بخش‌ مطالعات‌ سيستم‌، حفاظت‌،بهره‌برداري‌، سيستمهاي‌ مخابراتي‌ و كنترل‌ با پشتيباني‌شركت‌ توانير آغاز شد.
به‌ گزارش‌ خبرنگار پيك‌ برق‌ طرح‌ جامع‌ مطالعات‌ شبكه‌سراسري‌ برق‌ كشور در سطوح‌ ولتاژ 132، 230 و 400 كيلوولت‌ باپشتيباني‌ شركت‌ توانير و همكاري‌ شركت‌ مديريت‌ شبكه‌ برق‌ايران‌، مپنا، شركتهاي‌ برق‌ منطقه‌اي‌، متن‌، دانشكده‌ صنعت‌ آب‌ وبرق‌ و پيمانكار خارجي‌ طرح‌ (زيمنس‌) آغاز شد. در انتهاي‌ اين‌ طرح‌كه‌ حدود 18 ماه‌ به‌ طول‌ مي‌انجامد متخصصان‌ داخلي‌ پس‌ ازگذراندن‌ آموزشهاي‌ لازم‌ قادر خواهند بود با بهره‌مندي‌ از تجارب‌ ودانش‌ فني‌ انتقال‌ يافته‌، مطالعات‌ آينده‌ شبكه‌ سراسري‌ برق‌ كشوررا برعهده‌ بگيرند.
در مراسم‌ افتتاح‌ اين‌ طرح‌ ملي‌ كه‌ همزمان‌ با دهم‌ ارديبهشت‌روز صنعت‌برق‌ در شركت‌ توانير برپا شد، دكتر محمد احمديان‌معاون‌ امور برق‌ وزير نيرو و مديرعامل‌ شركت‌ توانير با اشاره‌ به‌ وقوع‌دو حادثه‌ خاموشي‌ طي‌ سالهاي‌ 80 و 82 در شبكه‌ سراسري‌ برق‌گفت‌: >در پي‌ بروز اين‌ حوادث‌ به‌ ويژه‌ حادثه‌ دوم‌ 6 گروه‌ كارشناسي‌درخصوص‌ ريشه‌يابي‌ حادثه‌ تشكيل‌ شد و نتايج‌ كار گروهها نشان‌داد با وجود محدوديتهاي‌ زيادي‌ كه‌ به‌ لحاظ عدم‌ تناسب‌سرمايه‌گذاري‌ با طرحهاي‌ توسعه‌اي‌ در صنعت‌برق‌ وجود دارد و درمواردي‌ به‌ ساده‌سازي‌ و عدم‌ اجراي‌ به‌ موقع‌ طرحها و بهره‌برداري‌ ازشبكه‌ در شرايط با خطر پذيري‌ بالا انجاميده‌، با اين‌ وجود دربسياري‌ از موارد مي‌توان‌ نارساييها را با اشراف‌ بيشتر به‌ جنبه‌هاي‌فني‌ و مطالعات‌ دقيق‌تر بدون‌ آنكه‌ به‌ صرف‌ هزينه‌ بسيار بالايي‌نياز باشد برطرف‌ كرد. نتيجه‌ كار 6 گروه‌ به‌ روشني‌ اين‌ موضوع‌ رانشان‌ داد كه‌ اين‌ امر مي‌تواند احتمال‌ بروز چنين‌ اتفاقاتي‌ را به‌شدت‌ كاهش‌ دهد و امكان‌ استفاده‌ بهتر از سرمايه‌گذاريها را فراهم‌مي‌آورد.<
دكتر احمديان‌ افزود: >هر چند اين‌ كار تا حدودي‌ با حوصله‌پيش‌ رفت‌ ولي‌ در جبهه‌هاي‌ مختلف‌ با جديت‌ پيگيري‌ شد. تشكيل‌شركت‌ مديريت‌ شبكه‌ برق‌ ايران‌ يكي‌ از قدمهاي‌ اصلي‌ بود كه‌ باتوجه‌ به‌ ماموريتهاي‌ متعدد شركت‌ توانير وجود واحدي‌ كه‌ صرفٹمسوول‌ اداره‌ شبكه‌ سراسري‌ باشد و تا حدودي‌ فارغ‌ از ساير مباحث‌به‌ ايمني‌ و بهره‌برداري‌ مطمئن‌ از شبكه‌ سراسري‌ بپردازد يك‌ قدم‌مثبت‌ بود كه‌ خوشبختانه‌ با تبصره‌اي‌ كه‌ در قانون‌ بودجه‌ سال‌گذشته‌ پيش‌بيني‌ شد و پس‌ از تصويب‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌نظام‌ اين‌ شركت‌ كار خود را آغاز كرد. يكي‌ ديگر از مواردي‌ كه‌ در اين‌ارتباط وجود داشت‌ مشخص‌ شدن‌ يك‌ سري‌ اقدامات‌ اجرايي‌ براي‌بهبود وضعيت‌ تعدادي‌ از ايستگاههاي‌ شبكه‌ بود كه‌ اين‌ موضوع‌ نيزبه‌ تدريج‌ دردست‌ پيگيري‌ است‌ و يكي‌ از قدمهاي‌ اصلي‌ آن‌مطالعات‌ جامع‌ شبكه‌ سراسري‌ است‌.<

همكاري‌ نزديك‌ مراكز علمي‌، پژوهشي‌ و فني‌صنعت‌برق‌ در اجراي‌ طرح‌ جامع‌
معاون‌ امور برق‌ وزير نيرو درباره‌ لزوم‌ انجام‌ مطالعات‌ جامع‌ وهمكاري‌ مراكز علمي‌، پژوهشي‌ و فني‌ صنعت‌برق‌ گفت‌: >به‌ رغم‌كار بسيار سنگيني‌ كه‌ طي‌ سالهاي‌ اخير در دفاتر مسوول‌ اين‌ قبيل‌مطالعات‌ انجام‌ شده‌، توسعه‌ بسيار سريع‌ و گسترش‌ ابعاد شبكه‌ كه‌طي‌ 10 سال‌ آينده‌ تقريبٹ به‌ دو برابر ميزان‌ فعلي‌ افزايش‌ خواهديافت‌ اين‌ الزام‌ را ايجاد كرد كه‌ يك‌ بار ديگر از ابتدا و با در نظرگرفتن‌ تمامي‌ مباني‌ علمي‌ به‌ اين‌ مهم‌ پرداخته‌ شود كه‌ خوشبختانه‌ساز و كار اين‌ امر آماده‌ شده‌ و يك‌ شركت‌ با تجربه‌ در قبال‌ انجام‌ كارمسوول‌ است‌ از سوي‌ ديگر دست‌اندركاران‌ ذيربط در بخشهاي‌مختلف‌ توانير، شركتهاي‌ برق‌ منطقه‌اي‌ و شركت‌ مديريت‌ شبكه‌سازماندهي‌ شدند و دانشكده‌ صنعت‌ آب‌ و برق‌ و مركز تكنولوژي‌نيرو (متن‌) نيز به‌ كمك‌ آمدند و اميدوارم‌ اين‌ طرح‌ بتواند به‌ عنوان‌يك‌ كار گروهي‌ موفق‌ به‌ انجام‌ برسد و بتوانيم‌ از ظرفيتهاي‌ يكديگراستفاده‌ موثر به‌ عمل‌ بياوريم‌ به‌ طوريكه‌ طي‌ حدود 18 ماه‌ آينده‌ بايك‌ كار فشرده‌ و هماهنگ‌، شبكه‌ سراسري‌ برق‌ كشور به‌ طور مجددبررسي‌ و با شناسايي‌ نقاط ضعف‌ و اصلاح‌، فرايند مطالعه‌ كه‌ مسلمٹبايد به‌ طور ادواري‌ تكرار شود را به‌ خوبي‌ در شركت‌ مديريت‌ شبكه‌برق‌ كشور نهادينه‌ كنيم‌.<
دكتر احمديان‌ افزود: >با توجه‌ به‌ همكاري‌ شركت‌ متن‌ ودانشكده‌ صنعت‌ آب‌ و برق‌ اميدواريم‌ در آينده‌ بتوانيم‌ اين‌ مطالعه‌ راتكرا

همزمان‌ با فرا رسيدن‌ روز صنعت‌برق‌

مطالعات‌ جامع‌ شبكه‌ سراسري‌ برق‌ كشور آغاز شد

گزارش‌ از: قدرت‌ا... عليزاده‌

طرح‌ جامع‌ مطالعات‌ شبكه‌ سراسري‌ برق‌ ايران‌ با هدف‌ارتقاي‌ امنيت‌ و پايداري‌، تعيين‌ نقاط ضعف‌ و جلوگيري‌ ازتكرار حوادث‌ در 5 بخش‌ مطالعات‌ سيستم‌، حفاظت‌،بهره‌برداري‌، سيستمهاي‌ مخابراتي‌ و كنترل‌ با پشتيباني‌شركت‌ توانير آغاز شد.
به‌ گزارش‌ خبرنگار پيك‌ برق‌ طرح‌ جامع‌ مطالعات‌ شبكه‌سراسري‌ برق‌ كشور در سطوح‌ ولتاژ 132، 230 و 400 كيلوولت‌ باپشتيباني‌ شركت‌ توانير و همكاري‌ شركت‌ مديريت‌ شبكه‌ برق‌ايران‌، مپنا، شركتهاي‌ برق‌ منطقه‌اي‌، متن‌، دانشكده‌ صنعت‌ آب‌ وبرق‌ و پيمانكار خارجي‌ طرح‌ (زيمنس‌) آغاز شد. در انتهاي‌ اين‌ طرح‌كه‌ حدود 18 ماه‌ به‌ طول‌ مي‌انجامد متخصصان‌ داخلي‌ پس‌ ازگذراندن‌ آموزشهاي‌ لازم‌ قادر خواهند بود با بهره‌مندي‌ از تجارب‌ ودانش‌ فني‌ انتقال‌ يافته‌، مطالعات‌ آينده‌ شبكه‌ سراسري‌ برق‌ كشوررا برعهده‌ بگيرند.
در مراسم‌ افتتاح‌ اين‌ طرح‌ ملي‌ كه‌ همزمان‌ با دهم‌ ارديبهشت‌روز صنعت‌برق‌ در شركت‌ توانير برپا شد، دكتر محمد احمديان‌معاون‌ امور برق‌ وزير نيرو و مديرعامل‌ شركت‌ توانير با اشاره‌ به‌ وقوع‌دو حادثه‌ خاموشي‌ طي‌ سالهاي‌ 80 و 82 در شبكه‌ سراسري‌ برق‌گفت‌: >در پي‌ بروز اين‌ حوادث‌ به‌ ويژه‌ حادثه‌ دوم‌ 6 گروه‌ كارشناسي‌درخصوص‌ ريشه‌يابي‌ حادثه‌ تشكيل‌ شد و نتايج‌ كار گروهها نشان‌داد با وجود محدوديتهاي‌ زيادي‌ كه‌ به‌ لحاظ عدم‌ تناسب‌سرمايه‌گذاري‌ با طرحهاي‌ توسعه‌اي‌ در صنعت‌برق‌ وجود دارد و درمواردي‌ به‌ ساده‌سازي‌ و عدم‌ اجراي‌ به‌ موقع‌ طرحها و بهره‌برداري‌ ازشبكه‌ در شرايط با خطر پذيري‌ بالا انجاميده‌، با اين‌ وجود دربسياري‌ از موارد مي‌توان‌ نارساييها را با اشراف‌ بيشتر به‌ جنبه‌هاي‌فني‌ و مطالعات‌ دقيق‌تر بدون‌ آنكه‌ به‌ صرف‌ هزينه‌ بسيار بالايي‌نياز باشد برطرف‌ كرد. نتيجه‌ كار 6 گروه‌ به‌ روشني‌ اين‌ موضوع‌ رانشان‌ داد كه‌ اين‌ امر مي‌تواند احتمال‌ بروز چنين‌ اتفاقاتي‌ را به‌شدت‌ كاهش‌ دهد و امكان‌ استفاده‌ بهتر از سرمايه‌گذاريها را فراهم‌مي‌آورد.<
دكتر احمديان‌ افزود: >هر چند اين‌ كار تا حدودي‌ با حوصله‌پيش‌ رفت‌ ولي‌ در جبهه‌هاي‌ مختلف‌ با جديت‌ پيگيري‌ شد. تشكيل‌شركت‌ مديريت‌ شبكه‌ برق‌ ايران‌ يكي‌ از قدمهاي‌ اصلي‌ بود كه‌ باتوجه‌ به‌ ماموريتهاي‌ متعدد شركت‌ توانير وجود واحدي‌ كه‌ صرفٹمسوول‌ اداره‌ شبكه‌ سراسري‌ باشد و تا حدودي‌ فارغ‌ از ساير مباحث‌به‌ ايمني‌ و بهره‌برداري‌ مطمئن‌ از شبكه‌ سراسري‌ بپردازد يك‌ قدم‌مثبت‌ بود كه‌ خوشبختانه‌ با تبصره‌اي‌ كه‌ در قانون‌ بودجه‌ سال‌گذشته‌ پيش‌بيني‌ شد و پس‌ از تصويب‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌نظام‌ اين‌ شركت‌ كار خود را آغاز كرد. يكي‌ ديگر از مواردي‌ كه‌ در اين‌ارتباط وجود داشت‌ مشخص‌ شدن‌ يك‌ سري‌ اقدامات‌ اجرايي‌ براي‌بهبود وضعيت‌ تعدادي‌ از ايستگاههاي‌ شبكه‌ بود كه‌ اين‌ موضوع‌ نيزبه‌ تدريج‌ دردست‌ پيگيري‌ است‌ و يكي‌ از قدمهاي‌ اصلي‌ آن‌مطالعات‌ جامع‌ شبكه‌ سراسري‌ است‌.<

همكاري‌ نزديك‌ مراكز علمي‌، پژوهشي‌ و فني‌صنعت‌برق‌ در اجراي‌ طرح‌ جامع‌
معاون‌ امور برق‌ وزير نيرو درباره‌ لزوم‌ انجام‌ مطالعات‌ جامع‌ وهمكاري‌ مراكز علمي‌، پژوهشي‌ و فني‌ صنعت‌برق‌ گفت‌: >به‌ رغم‌كار بسيار سنگيني‌ كه‌ طي‌ سالهاي‌ اخير در دفاتر مسوول‌ اين‌ قبيل‌مطالعات‌ انجام‌ شده‌، توسعه‌ بسيار سريع‌ و گسترش‌ ابعاد شبكه‌ كه‌طي‌ 10 سال‌ آينده‌ تقريبٹ به‌ دو برابر ميزان‌ فعلي‌ افزايش‌ خواهديافت‌ اين‌ الزام‌ را ايجاد كرد كه‌ يك‌ بار ديگر از ابتدا و با در نظرگرفتن‌ تمامي‌ مباني‌ علمي‌ به‌ اين‌ مهم‌ پرداخته‌ شود كه‌ خوشبختانه‌ساز و كار اين‌ امر آماده‌ شده‌ و يك‌ شركت‌ با تجربه‌ در قبال‌ انجام‌ كارمسوول‌ است‌ از سوي‌ ديگر دست‌اندركاران‌ ذيربط در بخشهاي‌مختلف‌ توانير، شركتهاي‌ برق‌ منطقه‌اي‌ و شركت‌ مديريت‌ شبكه‌سازماندهي‌ شدند و دانشكده‌ صنعت‌ آب‌ و برق‌ و مركز تكنولوژي‌نيرو (متن‌) نيز به‌ كمك‌ آمدند و اميدوارم‌ اين‌ طرح‌ بتواند به‌ عنوان‌يك‌ كار گروهي‌ موفق‌ به‌ انجام‌ برسد و بتوانيم‌ از ظرفيتهاي‌ يكديگراستفاده‌ موثر به‌ عمل‌ بياوريم‌ به‌ طوريكه‌ طي‌ حدود 18 ماه‌ آينده‌ بايك‌ كار فشرده‌ و هماهنگ‌، شبكه‌ سراسري‌ برق‌ كشور به‌ طور مجددبررسي‌ و با شناسايي‌ نقاط ضعف‌ و اصلاح‌، فرايند مطالعه‌ كه‌ مسلمٹبايد به‌ طور ادواري‌ تكرار شود را به‌ خوبي‌ در شركت‌ مديريت‌ شبكه‌برق‌ كشور نهادينه‌ كنيم‌.<
دكتر احمديان‌ افزود: >با توجه‌ به‌ همكاري‌ شركت‌ متن‌ ودانشكده‌ صنعت‌ آب‌ و برق‌ اميدواريم‌ در آينده‌ بتوانيم‌ اين‌ مطالعه‌ راتكرار كنيم‌ و به‌ مرحله‌اي‌ برسيم‌ كه‌ با وجود محدوديتهايي‌ كه‌ درسرمايه‌گذاري‌ طرحها وجود دارد، شبكه‌ مطمئن‌ و محكمي‌ برقرارشود كه‌ با وجود برخي‌ مشكلات‌ طبيعي‌ كه‌ بروز مي‌كند پايداري‌ خودرا از دست‌ ندهد.<
مديرعامل‌ شركت‌ توانير با تاكيد بر رعايت‌ اصول‌ كيفي‌ در اين‌طرح‌، آمادگي‌ توانير در ايجاد زمينه‌هاي‌ لازم‌ براي‌ انجام‌ كيفي‌ كار راخاطرنشان‌ كرد و گفت‌: >انتظار مي‌رود همكاران‌ الزامات‌ سالهاي‌آينده‌ شبكه‌ را هم‌ در اين‌ موضوع‌ پيش‌بيني‌ كنند به‌ هر حال‌امكانات‌ و قابليتهايي‌ كه‌ در ديسپاچينگ‌ ملي‌ وجود دارد براي‌وضعيت‌ فعلي‌ شبكه‌ هم‌ ناكافي‌ است‌ و براي‌ شبكه‌اي‌ كه‌ به‌ سرعت‌در حال‌ رشد است‌ بايد فكر اساسي‌ شود در اين‌ زمينه‌ در شرح‌خدمات‌ پيش‌بيني‌هاي‌ خوبي‌ انجام‌ شده‌ كه‌ اميدواريم‌ با پرداختن‌جدي‌ به‌ اين‌ بخشها بتوانيم‌ در انتهاي‌ مطالعه‌ راهنماي‌ عمل‌ روشن‌و مناسبي‌ براي‌ آينده‌ داشته‌ باشيم‌ و به‌ كمك‌ نتيجه‌ مطالعات‌،اقدامات‌ بعدي‌ را براي‌ بازسازي‌ ديسپاچينگ‌ ملي‌ و ساير بخشهاانجام‌ بدهيم‌.<
دكتر احمديان‌ با اشاره‌ به‌ اهميت‌ اطلاع‌رساني‌ اقدامات‌ انجام‌شده‌ در طرح‌ مطالعات‌ جامع‌ شبكه‌ سراسري‌ گفت‌: >پيشنهادمي‌شود در سايت‌ شركت‌ مديريت‌ شبكه‌ يا شركت‌ توانير صفحه‌اي‌به‌ فعاليتهاي‌ انجام‌ شده‌ در اين‌ طرح‌ اختصاص‌ يابد و اين‌ اطلاعات‌به‌ صورت‌ هفتگي‌ يا هر 10 روز يكبار به‌ روزرساني‌ شود.<
گفتني‌ است‌ در اين‌ مراسم‌ پس‌ از ارايه‌ گزارش‌ اقدامات‌ انجام‌شده‌ از سوي‌ مهندس‌ وحدتي‌ مديرعامل‌ شركت‌ مديريت‌ شبكه‌،مهندس‌ فضل‌اللهي‌ معاون‌ هماهنگي‌ و نظارت‌ بر بهره‌برداري‌توانير، دكتر نقاشان‌ رييس‌ دانشكده‌ صنعت‌ آب‌ و برق‌، مهندس‌طباطبايي‌ مديرعامل‌ شركت‌ متن‌ و مهندس‌ پورنقي‌ مجري‌ طرح‌مطالعات‌ جامع‌ شبكه‌ سراسري‌ برق‌ كشور به‌ ارايه‌ مطالب‌ و نقطه‌نظرات‌ در اين‌ زمينه‌ پرداختند.

مراحل‌ انجام‌ طرح‌ و انتقال‌ دانش‌ فني‌
طي‌ اين‌ نشست‌ مهندس‌ فضل‌اللهي‌ معاون‌ هماهنگي‌ ونظارت‌ بر بهره‌برداري‌ توانير با اشاره‌ به‌ اينكه‌ بررسي‌ حوادث‌، لزوم‌مطالعه‌ روي‌ شبكه‌ سراسري‌ برق‌ كشور را به‌ اثبات‌ رساند گفت‌:>يك‌ گروه‌ 16 نفري‌ به‌ طور تقريبٹ ثابت‌ به‌ همراه‌ گروههاي‌ ديگر دركميته‌هاي‌ مختلف‌ وظيفه‌ مطالعه‌ و آماده‌سازي‌ موارد فراخواني‌ واطلاعاتي‌ كه‌ بايد در اختيار شركتها قرار مي‌گرفت‌ را برعهده‌ داشتندكه‌ كار بسيار سنگيني‌ است‌ در يك‌ مرحله‌ تا انتخاب‌ سه‌ مشاورحدود هزار و 200 نفر ساعت‌ كار انجام‌ شد و سه‌ شركت‌ با اولويتهاي‌اول‌ تا سوم‌ تعيين‌ شدند. مساله‌ مهمي‌ كه‌ وجود داشت‌ آموزش‌ وتداوم‌ روند مطالعات‌ جامع‌ شبكه‌ سراسري‌ در آينده‌ بود كه‌ در اين‌زمينه‌ بحث‌ نرم‌افزار جايگاه‌ ويژه‌اي‌ داشت‌ شركتي‌ كه‌ از نظر امتيازفني‌ نفر اول‌ را حايز شده‌ بود نمي‌توانست‌ نرم‌افزار مورد نظرصنعت‌برق‌ يعني‌ نرم‌افزار PSS را در اختيار سيستم‌ قرار بدهد وچون‌ به‌ طور رسمي‌ استفاده‌ از اين‌ نرم‌افزار مقدور نبود و مسايل‌ديگري‌ كه‌ در مذاكرات‌ با اين‌ شركتها وجود داشت‌، در انتها شركت‌زيمنس‌ انتخاب‌ شد انجام‌ مراحل‌ قرارداد و مذاكرات‌ قراردادي‌ برعهده‌ همكاران‌ ما در شركت‌ مپنا قرار گرفت‌ در اين‌ برنامه‌پيش‌بيني‌ شده‌ حدود 180 نفر هفته‌ آموزش‌ در خارج‌ از كشور انجام‌شود و حدود 36 نفر ماه‌ كارشناس‌ خارجي‌ براي‌ آموزش‌ كارشناسان‌صنعت‌برق‌ به‌ ايران‌ مي‌آيند.<
در ابتداي‌ اين‌ نشست‌ مهندس‌ وحدتي‌ مديرعامل‌ شركت‌مديريت‌ شبكه‌ با ارايه‌ گزارشي‌ از اقدامات‌ انجام‌ شده‌ در طرح‌مطالعات‌ جامع‌ شبكه‌ سراسري‌ به‌ مراحل‌ آغاز طرح‌ اشاره‌ كرد وگفت‌: >پس‌ از وقوع‌ حادثه‌ در فروردين‌ 82 بلافاصله‌ در جلسه‌ اموربرق‌ كه‌ با حضور وزير نيرو تشكيل‌ مي‌شود ضرورت‌ تشكيل‌گروههاي‌ كاري‌ براي‌ بررسي‌ مسايل‌ و مشكلات‌ مربوط به‌ شبكه‌سراسري‌ مورد توجه‌ قرار گرفت‌ و پس‌ از تشكيل‌ گروهها نتايج‌ كارگروهها تدوين‌ و شرح‌ خدماتي‌ براي‌ انجام‌ مطالعات‌ حاصل‌ شد.<
وي‌ افزود: >براساس‌ شرح‌ خدمات‌ و اقداماتي‌ كه‌ در مراحل‌ بعدانجام‌ شد مقرر شد مطالعات‌ جامع‌ شبكه‌ براي‌ ايران‌ در 5 بخش‌شامل‌ مطالعات‌ سيستم‌، حفاظت‌، بهره‌برداري‌، سيستمهاي‌مخابراتي‌ و كنترل‌ انجام‌ شود. در بخش‌ مطالعات‌ سيستم‌شبكه‌هايي‌ در سطوح‌ ولتاژ 230 و 400 كيلوولت‌ و بخشهاي‌ بااهميت‌ شبكه‌ 132 كيلوولت‌ كشور بررسي‌ و جمع‌آوري‌، تحليل‌ واعتباردهي‌ به‌ اطلاعات‌ استاتيك‌ و ديناميك‌ شبكه‌ انجام‌ خواهدشد كه‌ مطالعات‌ قابليت‌ اطمينان‌ و پيشنهادات‌ در جهت‌ اصلاح‌شبكه‌ را به‌ همراه‌ دارد. در بخش‌ حفاظت‌ انتظار مي‌رود محاسبات‌تنظيمات‌ جديد براي‌ هماهنگي‌ رله‌ها حاصل‌ شود. با توجه‌ به‌اهميتي‌ كه‌ ارتباطات‌ از نظر كنترل‌ و حفاظت‌ در صنعت‌برق‌ دارد و باتوجه‌ به‌ پيشرفتهايي‌ كه‌ در اين‌ بخش‌ انجام‌ شده‌ نياز به‌ بازنگري‌ وبررسي‌ وضعيت‌ موجود و پيش‌بيني‌ راههاي‌ به‌ روز رساني‌ در بخش‌سيستمهاي‌ مخابراتي‌ و ديسپاچينگ‌ احساس‌ مي‌شد كه‌ اميدواريم‌اين‌ مطالعات‌ نتايج‌ ارزنده‌اي‌ را در اين‌ بخشها به‌ همراه‌ داشته‌ باشد.
پيش‌بيني‌ شده‌ با اين‌ مطالعات‌، آموزش‌ لازم‌ براي‌ پرسنل‌صنعت‌برق‌ به‌ گونه‌اي‌ انجام‌ شود كه‌ گروه‌ كارشناسان‌ بتوانندمطالعات‌ مورد نياز آينده‌ را برعهده‌ بگيرند.<
مهندس‌ وحدتي‌ درباره‌ چگونگي‌ انتخاب‌ پيمانكار گفت‌:>حدود 11 شركت‌ مهندسي‌ مشاور و شركتهاي‌ بين‌المللي‌ در مرحله‌اول‌ انتخاب‌ شدند و در مرحله‌ بعد چهار شركت‌ زيمنس‌، EDF،سوئد پاور و ABB امتيازات‌ لازم‌ را كسب‌ كردند و در نهايت‌ شركت‌زيمنس‌ براي‌ انجام‌ مطالعات‌ انتخاب‌ شد و در مرداد 83 مذاكرات‌قراردادي‌ با اين‌ شركت‌ در توانير به‌ انجام‌ رسيد. در مرحله‌ بعد مقررشد شركت‌ مپنا به‌ عنوان‌ واسط بين‌ شركت‌ توانير و زيمنس‌ عمل‌كند به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ قرارداد مطالعات‌ بين‌ شركت‌ توانير با مپنا ومپنا با زيمنس‌ به‌ انجام‌ رسيد تا از امكاناتي‌ كه‌ زيمنس‌ در داخل‌ وخارج‌ دارد به‌ نفع‌ پروژه‌ استفاده‌ شود. در نهايت‌ قرارداد بين‌ مپنا وزيمنس‌ در 16 بهمن‌ 83 و قرارداد توانير و مپنا هم‌ در 5 ارديبهشت‌84 بسته‌ شد و در 16 اسفند 83 از سوي‌ معاون‌ امور برق‌ وزير نيروپيگيري‌ كارهاي‌ مربوط به‌ اين‌ طرح‌ به‌ شركت‌ مديريت‌ شبكه‌ برق‌ايران‌ واگذار شد تا طرح‌ را به‌ نمايندگي‌ از سوي‌ توانير پيگيري‌كند.<
وي‌ افزود: >براي‌ نظارت‌ بر پروژه‌ و تدوين‌ و انتقال‌ دانش‌ فني‌نيز قرار شد از همكاري‌ دانشكده‌ صنعت‌ آب‌ و برق‌ و شركت‌ متن‌استفاده‌ شود كه‌ در اين‌ جهت‌ انجام‌ مطالعات‌ بخشهاي‌ سيستم‌،حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ برعهده‌ دانشكده‌ صنعت‌ آب‌ و برق‌ و انجام‌مطالعات‌ مربوط به‌ بخشهاي‌ مخابرات‌ و ديسپاچينگ‌ برعهده‌ مركزتكنولوژي‌ نيرو (متن‌) قرار گرفت‌. بر اين‌ اساس‌ قراردادهاي‌ نظارتي‌در تاريخ‌ 7 ارديبهشت‌ امسال‌ بين‌ شركت‌ مديريت‌ شبكه‌، دانشكده‌صنعت‌ آب‌ و برق‌ و متن‌ بسته‌ شد كه‌ از نكات‌ مهم‌ آن‌ - تيم‌كارشناسي‌ است‌ كه‌ قرار است‌ با زيمنس‌ همكاري‌ داشته‌ باشند ودانش‌ فني‌ به‌ آنها انتقال‌ مي‌يابد - براي‌ جذب‌ افراد علاقمند وبرخوردار از صلاحيتهاي‌ علمي‌ و فني‌ لازم‌ بعد از نشر آگهي‌ وبرگزاري‌ آزمون‌ و مصاحبه‌ تعدادي‌ كارشناس‌ انتخاب‌ شدند و ازسوي‌ ديگر از شركتهاي‌ برق‌ منطقه‌اي‌ درخواست‌ شد همكاراني‌ راكه‌ در اين‌ زمينه‌ داراي‌ تجربه‌ و دانش‌ لازم‌ هستند معرفي‌ كنند پس‌از انجام‌ مصاحبه‌ از بين‌ كارشناسان‌ شركتهاي‌ برق‌ منطقه‌اي‌ 14نفر انتخاب‌ شدند كه‌ به‌ عنوان‌ سرمايه‌هاي‌ اصلي‌ صنعت‌برق‌ درآينده‌ محسوب‌ مي‌شوند و اميدواريم‌ با هزينه‌اي‌ كه‌ صنعت‌برق‌ دراين‌ امر انجام‌ مي‌دهد اين‌ جمع‌ بتوانند به‌ عنوان‌ سرمايه‌ اصلي‌صنعت‌برق‌ در آينده‌ به‌ كارشان‌ ادامه‌ بدهند.<

تداوم‌ مطالعات‌ با تكيه‌ بر نيروهاي‌ داخلي‌
دكتر نقاشان‌ رييس‌ دانشكده‌ صنعت‌ آب‌ و برق‌ طي‌ اين‌نشست‌ ضرورت‌ تداوم‌ مطالعات‌ جامع‌ شبكه‌ سراسري‌ را مورد توجه‌قرار داد و گفت‌: >شبكه‌ سراسري‌ چه‌ به‌ لحاظ نوآوريها و چه‌ از نظرتغييراتي‌ كه‌ سيستم‌ ايجاد مي‌شود مدام‌ در حال‌ تغيير است‌ بنابراين‌لازم‌ ديده‌ شد تيمي‌ بتواند اين‌ كار را در آينده‌ تداوم‌ ببخشد لذا درهمان‌ ابتدا تصميم‌ بر آن‌ شد كه‌ يك‌ تيم‌ كارشناسي‌ به‌ موازات‌ كار راجلو ببرد كه‌ در انتها بتواند اين‌ كار را به‌ صورت‌ انتقال‌ دانش‌ فني‌ به‌كشور پي‌ بگيرد. در اين‌ جهت‌ دانشكده‌ صنعت‌ آب‌ و برق‌ از ابتدا درمتن‌ امور مربوط به‌ قرارداد و مذاكرات‌ با طرف‌ خارجي‌ حضور داشت‌ ودر انتها سه‌ محور سيستم‌، حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ برعهده‌ دانشكده‌صنعت‌ آب‌ و برق‌ قرار گرفت‌ كه‌ اين‌ كار را در آينده‌ تداوم‌ بخشد.دراين‌ حالت‌ 5 وظيفه‌ براي‌ دانشكده‌ در نظر گرفتيم‌ و به‌ تصويب‌رسيد اين‌ وظايف‌ عبارتند از هدايت‌ و سرپرستي‌ تيم‌ كارشناسي‌ وگرفتن‌ فرايند كار چه‌ به‌ لحاظ نرم‌افزار و چه‌ از نظر روند اجرايي‌ ازپيمانكار، نظارت‌ بر چگونگي‌ انجام‌ مطالعات‌ بوسيله‌ پيمانكار وتاييد صحت‌ و كفايت‌ مطالعات‌ كه‌ اين‌ موضوع‌ نيز در سه‌ محوربرعهده‌ دانشكده‌ قرار گرفت‌. موضوع‌ سوم‌ مستندسازي‌ و تدوين‌اصول‌، روش‌ و الگوريتم‌ كار است‌ به‌ طوريكه‌ بتواند با استفاده‌ از اين‌مستندات‌ كار خود را در آينده‌ ادامه‌ دهد و محور چهارم‌ آموزش‌ به‌كساني‌ است‌ كه‌ قرار است‌ در آينده‌ با اين‌ سيستمها و دانش‌ فني‌ آن‌كار كنند اميدواريم‌ بعد از حدود دو سال‌ كه‌ اين‌ كار به‌ اتمام‌ رسيديك‌ تيم‌ قوي‌ براي‌ تداوم‌ اين‌ كار در داخل‌ كشور تشكيل‌ شود.<
مهندس‌ طباطبايي‌ مديرعامل‌ شركت‌ متن‌ در اين‌ باره‌ گفت‌:>براي‌ انتقال‌ دانش‌، ارايه‌ كننده‌ و گيرنده‌ دانش‌ فني‌ بايد ازمشخصات‌ لازم‌ برخوردار باشد بايد ديد بين‌ ارايه‌ كنندگان‌ دانش‌كدام‌ شركت‌ بهترين‌ مشخصه‌ را دارد و گيرنده‌ دانش‌ بايد ازويژگيهاي‌ لازم‌ براي‌ دريافت‌ دانش‌ برخوردار باشد. از سوي‌ ديگرواسطهاي‌ انتقال‌ فناوري‌ كه‌ در اينجا دانشكده‌ صنعت‌ آب‌ و برق‌ ومتن‌ تعريف‌ شدند بايد بتوانند از عهده‌ اين‌ كار بربيايند. اين‌ يك‌معامله‌ است‌ كه‌ با زيمنس‌ انجام‌ مي‌دهيم‌ و براساس‌ آن‌ هزينه‌اي‌پرداخت‌ مي‌كنيم‌ و يك‌ شاخص‌ وجود دارد كه‌ بعد از مدت‌ 18 يا 22ماه‌ گيرنده‌ دانش‌ بايد بتواند با ارايه‌ كننده‌ دانش‌ رقابت‌ كند.<
مهندس‌ فضل‌اللهي‌ در اين‌ باره‌ تصريح‌ كرد: >در مذاكراتي‌ كه‌با زيمنس‌ انجام‌ شد روي‌ اين‌ مساله‌ به‌ طور جدي‌ تاكيد داشتيم‌ كه‌كار مطالعات‌ و ارايه‌ آموزشها به‌ شرطي‌ قابل‌ قبول‌ است‌ و منجر به‌پرداخت‌ مبلغ‌ قرارداد مي‌شود كه‌ افراد آموزش‌ ديده‌ بتوانند كار راانجام‌ بدهند اين‌ موضوع‌ جزو شرايط اوليه‌ ما بود كه‌ با همه‌ شركتهااز جمله‌ با شركت‌ زيمنس‌ مورد توافق‌ قرار گرفت‌ و اميدوارم‌ با توجه‌به‌ مكتوب‌ بودن‌ مذاكرات‌ و توافقات‌ به‌ اهداف‌ مورد نظر دست‌يابيم‌.<
در ادامه‌ اين‌ نشست‌ مهندس‌ پورنقي‌ مجري‌ طرح‌ مطالعات‌جامع‌ شبكه‌ سراسري‌ مسووليت‌ اجراي‌ اين‌ طرح‌ را از سنگين‌ترين‌وظايف‌ دوران‌ كاري‌ خود برشمرد و با تاكيد بر اهميت‌ اين‌ طرح‌ گفت‌:>اين‌ كار مي‌تواند يك‌ كار ماندگار براي‌ صنعت‌ برق‌ باشد و اميدوارم‌اهدافي‌ كه‌ براي‌ اين‌ طرح‌ در نظر گرفته‌ شده‌ به‌ نتيجه‌ برسد.<
وي‌ افزود: >در اين‌ طرح‌ يك‌ كميته‌ راهبري‌ با حضور دكترفرخزاد معاون‌ برنامه‌ريزي‌ شركت‌ مديريت‌ شبكه‌، دكتر ساماني‌معاون‌ ديسپاچينگ‌ شركت‌ مديريت‌ شبكه‌، مهندس‌ عباسي‌، دكترآقا محمدي‌، دكتر منصف‌ و مهندس‌ ميرزايي‌ تشكيل‌ شده‌ كه‌ ما رادر جهت‌ به‌ نتيجه‌ رساندن‌ اين‌ طرح‌ ياري‌ مي‌كنند.<

منبع : هفته نامه پيك برق
تاريخ چاپ : شنبه ، ١٣٨٤-٠٢-١٧
شماره چاپ : 483