سالانه 96 هزار مگاوات انرژي برق آبي در كشور توليد مي‌شود

گروه انرژي- با آبگيري و افتتاح سد رئيسعلي دلواري سالانه 96 هزار مگاوات انرژي برق آبي در كشور توليد خواهد شد.
به گزارش ابرار اقتصادي سد رئيسعلي دلواري يكي از طرحهاي ارزشمند ملي كه باعث تحول چشمگيري در وضعيت كشاورزي و اشتغال استان بوشهر خواهد شد، امرروز با حضور رضا اردكانيان معاون وزير نيرو در امور آب آبگيري خواهد شد.
ايد سد با حجم مخزن 685 ميليون مترمكعب روي رودخانه شاپور در منطقه دشتستان احداث شده است كه علاوه بر بهبود آبياري 4500 هكتار از اراضي فعلي باعث توسعه اراضي قابل آبياري به مساحت 19 هزار و 500 هكتار خواهد شد.
براساس اين گزارش سد رئيسعلي دلواري علاوه بر آبياري 24 هزار هكتار از اراضي كشاورزي توان توليد سالانه 96 هزار مگاوات انرژي برق آبي را دارا است همچنين كنترل سيلاب، ايجاد مشاغال جديد، جلوگيري از ضايعات و خسارات وارده به اراضي مزروعي، نخلستانها و تخريب سواحل رودخانه‌ها از ديگر اهداف اين سد است.
گفتني است اين سد از نوع بتني دو قوسي با طول تاج 240 متر و ارتفاع از پي 102 متر است كه با درياچه‌اي به وسعت 25 كيلومتر مربع و طول 7 كيلومتر باعث آثار مثبتي در تغيير آب و هواي زيست بوم منطقه خواهد شد.
گفتني است براي احداث سد رئيسعلي دلواري تاكنون 270 ميليارد ريال هزينه شده است ئ 75 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
گروه انرژي- با آبگيري و افتتاح سد رئيسعلي دلواري سالانه 96 هزار مگاوات انرژي برق آبي در كشور توليد خواهد شد.
به گزارش ابرار اقتصادي سد رئيسعلي دلواري يكي از طرحهاي ارزشمند ملي كه باعث تحول چشمگيري در وضعيت كشاورزي و اشتغال استان بوشهر خواهد شد، امرروز با حضور رضا اردكانيان معاون وزير نيرو در امور آب آبگيري خواهد شد.
ايد سد با حجم مخزن 685 ميليون مترمكعب روي رودخانه شاپور در منطقه دشتستان احداث شده است كه علاوه بر بهبود آبياري 4500 هكتار از اراضي فعلي باعث توسعه اراضي قابل آبياري به مساحت 19 هزار و 500 هكتار خواهد شد.
براساس اين گزارش سد رئيسعلي دلواري علاوه بر آبياري 24 هزار هكتار از اراضي كشاورزي توان توليد سالانه 96 هزار مگاوات انرژي برق آبي را دارا است همچنين كنترل سيلاب، ايجاد مشاغال جديد، جلوگيري از ضايعات و خسارات وارده به اراضي مزروعي، نخلستانها و تخريب سواحل رودخانه‌ها از ديگر اهداف اين سد است.
گفتني است اين سد از نوع بتني دو قوسي با طول تاج 240 متر و ارتفاع از پي 102 متر است كه با درياچه‌اي به وسعت 25 كيلومتر مربع و طول 7 كيلومتر باعث آثار مثبتي در تغيير آب و هواي زيست بوم منطقه خواهد شد.
گفتني است براي احداث سد رئيسعلي دلواري تاكنون 270 ميليارد ريال هزينه شده است ئ 75 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
منبع : روزنامه ابرار
تاريخ چاپ : یکشنبه ، ١٣٨١-١٠-٢٢