صفحه اول پيک برق شماره 406

بازديد دكتر احمديان‌ از شركت‌توزيع‌ برق‌ يزد

بازديد دكتر احمديان‌ از شركت‌توزيع‌ برق‌ يزد دكتر احمديان‌ معاون‌ وزير نيرو ومديرعامل‌ شركت‌ توانير طي‌ ديداري‌از شركت‌ توزيع‌ نيروي‌ برق‌ يزد بامسوولان‌ اين‌ شركت‌ به‌ گفت‌وگوپرداخت‌. به‌ گزارش‌ روابط عمومي‌ توزيع‌ برق‌يزد، در اين‌ ديدار كه‌ مهندس‌ فضل‌اللهي‌معاون‌ هماهنگي‌ و نظارت‌ بر بهره‌برداري‌توانير و خالدنژاد مدير روابط عمومي‌ و اموربين‌الملل‌ توانير و جمعي‌ از مديران‌ ومسوولان‌ شركت‌ توزيع‌ برق‌ يزد حضورداشتند، مهندس‌ موسوي‌زاده‌ مديرعامل‌اين‌ شركت‌ به‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ در جهت‌خدمات‌رساني‌ بهتر و بيشتر به‌ مردم‌ ازجمله‌ كسب‌ رتبه‌ اول‌ طرح‌ تكريم‌ارباب‌رجوع‌ در استان‌ يزد، استقرار نظام‌مديريت‌ تضمين‌ كيفيت‌، اجراي‌ خط گرم‌،توسعه‌ و بهينه‌سازي‌ روشنايي‌ معابر،برقرساني‌ به‌ روستاهاي‌ محروم‌ و چاههاي‌كشاورزي‌ اشاره‌ كرد. در اين‌ جلسه‌ دكتر احمديان‌ ضمن‌تقدير از اقدامات‌ انجام‌ شده‌ در شركت‌توزيع‌ برق‌ يزد، بر سه‌ محور ظرفيت‌سازي‌پيمانكاران‌، اجراي‌ خط گرم‌ و اجراي‌شبكه‌ تك‌ فاز تاكيد و اين‌ اقدامات‌ رامثبت‌ قلمداد كرد. مهندس‌ فضل‌اللهي‌ نيز در اين‌ جلسه‌به‌ ارايه‌ توضيحات‌ در زمينه‌ برون‌سپاري‌در شركتهاي‌ توزيع‌ و برنامه‌ كلان‌ در اين‌خصوص‌ پرداخت‌.

مذاكرات‌ ايران‌ و ارمنستان‌براي‌ توسعه‌ همكاريهاي‌ صنعت‌برق‌

مذاكرات‌ ايران‌ و ارمنستان‌براي‌ توسعه‌ همكاريهاي‌ صنعت‌برق‌ در ديدار هيئتي‌ به‌ سرپرستي‌وزير انرژي‌ ارمنستان‌ با دكتر احمديان‌در تهران‌ افزايش‌ همكاريهاي‌ متقابل‌دو كشور در زمينه‌ تبادل‌ انرژي‌ برق‌مورد بحث‌ و گفتگو قرار گرفت‌. در اين‌ ديدار كه‌ مهندس‌ حجت‌قائم‌مقام‌ توانير مهندس‌ فضل‌اللهي‌ معاون‌بهره‌برداري‌ و دكتر ساماني‌ مديرديسپاچينگ‌ ملي‌ نيز حضور داشتند، دكتراحمديان‌ ضمن‌ خوشامدگويي‌ به‌ هئيت‌ارمني‌، اظهار اميدواري‌ كرد همكاريهاي‌ دوكشور بويژه‌ در زمينه‌ تبادل‌ انرژي‌ برق‌ درفصول‌ زمستان‌ و تابستان‌ تداوم‌ يابد. آرمن‌ هوسي‌ سيان‌ وزير انرژي‌ارمنستان‌ نيز از همكاري‌ ايران‌ در تامين‌برق‌ ارمنستان‌ بويژه‌ در زمستان‌ سال‌گذشته‌ كه‌ ارمنستان‌ دچار كمبود برق‌ شده‌بود، تشكر و قدرداني‌ كرد. وي‌ با تاكيد بر لزوم‌ ادامه‌ همكاري‌مشترك‌ بين‌ دو كشور، اضافه‌ كرد كه‌ مااكنون‌ به‌ مرحله‌اي‌ از همكاريهاي‌ متقابل‌رسيده‌ايم‌ كه‌ مي‌توانيم‌ درباره‌ موضوعات‌اقتصادي‌ و منافع‌ يكديگر صحبت‌ كنيم‌. وزير انرژي‌ ارمنستان‌ همچنين‌اظهار اميدواري‌ كرد كه‌ سال‌ 2004ميلادي‌ براي‌ ما سال‌ تغييرات‌ بزرگ‌ ومثبت‌ خواهد بود. در طي‌ اين‌ گفت‌وگو وزير انرژي‌ارمنستان‌ با سيستم‌ سه‌ تعرفه‌اي‌ مبني‌ براعمال‌ ضرايب‌ براي‌ ساعات‌ پيك‌ وساعات‌ عادي‌ موافقت‌ كرد. در پايان‌ اين‌ ديدار وزير انرژي‌ارمنستان‌ و هيئت‌ همراه‌ از ديسپاچينگ‌ملي‌ ايران‌ بازديد كردند كه‌ از سوي‌ مدير وكارشناسان‌ اين‌ مركز توضيحات‌ لازم‌ ارايه‌شد.

توليد برق‌ عراق‌ به‌ حالت‌ اوليه‌بازگشت‌

توليد برق‌ عراق‌ به‌ حالت‌ اوليه‌بازگشت‌ مقامات‌ آمريكايي‌ اعلام‌ كردند كه‌توليد برق‌ در اين‌ كشور به‌ حالت‌ قبل‌ ازحمله‌ نيروهاي‌ متحد بازگشته‌ است‌. به‌ گزارش‌ خبرگزاري‌ رويتر، توليدبرق‌ در عراق‌ باعث‌ خوشحالي‌ مردم‌ اين‌كشور شده‌ و آنان‌ اميدوارند كه‌ تا تابستان‌سال‌ آينده‌ كه‌ صنايع‌ اين‌ كشور ظرفيت‌توليد خود را افزايش‌ مي‌دهند، مشكلي‌ دراين‌ خصوص‌ نداشته‌ باشند. مقامات‌ مسؤول‌ برق‌ عراق‌ اعلام‌كردند كه‌ ظرفيت‌ توليد هم‌ اكنون‌ به‌ 4 هزارو 400 مگاوات‌ - ظرفيت‌ توليد برق‌ عراق‌قبل‌ از جنگ‌ - رسيده‌ است‌. بنابراين‌ گزارش‌، مقامات‌ آمريكايي‌اظهار اميدواري‌ كردند كه‌ تا پايان‌ سال‌2004 ميلادي‌ برق‌ موردنياز 75 درصدمردم‌ عراق‌ را تأمين‌ كنند. آنها اميدوارند كه‌ تا پايان‌ ماه‌ مي‌سال‌ 2004 ظرفيت‌ توليد برق‌ را به‌ 6 هزارمگاوات‌ برسانند. اين‌ گزارش‌ مي‌افزايد: تقاضاي‌ برق‌در عراق‌ هم‌ اكنون‌ در حدود 9 هزار مگاوات‌است‌ كه‌ دو برابر ظرفيت‌ توليد كنوني‌ دراين‌ كشور است‌ و با شروع‌ بكار صنايع‌ اين‌كشور، تقاضا براي‌ برق‌ شديدا افزايش‌خواهند يافت‌. براساس‌ اين‌ گزارش‌ خرابكاريهاي‌انجام‌ شده‌ در خطوط انتقال‌ و نيروگاههاي‌برق‌ اين‌ كشور، باعث‌ پايين‌ بودن‌ سرعت‌افزايش‌ توليد برق‌ شده‌ است‌. قبل‌ از حمله‌ آمريكا به‌ عراق‌، اين‌كشور حدود چهارهزار و 500 مگاوات‌ برق‌توليد مي‌كرد كه‌ به‌ علت‌ غارتهاي‌ بعد ازجنگ‌ و ربودن‌ تجهيزات‌ و وسايل‌نيروگاهي‌، كارشناسان‌ برق‌ نتوانستند به‌سرعت‌ ظرفيت‌ توليد را بالا ببرند. مقامات‌ برق‌ عراق‌ اعلام‌ كردند كه‌ درطول‌ 3 سال‌ آين

بازديد دكتر احمديان‌ از شركت‌توزيع‌ برق‌ يزد

بازديد دكتر احمديان‌ از شركت‌توزيع‌ برق‌ يزد دكتر احمديان‌ معاون‌ وزير نيرو ومديرعامل‌ شركت‌ توانير طي‌ ديداري‌از شركت‌ توزيع‌ نيروي‌ برق‌ يزد بامسوولان‌ اين‌ شركت‌ به‌ گفت‌وگوپرداخت‌. به‌ گزارش‌ روابط عمومي‌ توزيع‌ برق‌يزد، در اين‌ ديدار كه‌ مهندس‌ فضل‌اللهي‌معاون‌ هماهنگي‌ و نظارت‌ بر بهره‌برداري‌توانير و خالدنژاد مدير روابط عمومي‌ و اموربين‌الملل‌ توانير و جمعي‌ از مديران‌ ومسوولان‌ شركت‌ توزيع‌ برق‌ يزد حضورداشتند، مهندس‌ موسوي‌زاده‌ مديرعامل‌اين‌ شركت‌ به‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ در جهت‌خدمات‌رساني‌ بهتر و بيشتر به‌ مردم‌ ازجمله‌ كسب‌ رتبه‌ اول‌ طرح‌ تكريم‌ارباب‌رجوع‌ در استان‌ يزد، استقرار نظام‌مديريت‌ تضمين‌ كيفيت‌، اجراي‌ خط گرم‌،توسعه‌ و بهينه‌سازي‌ روشنايي‌ معابر،برقرساني‌ به‌ روستاهاي‌ محروم‌ و چاههاي‌كشاورزي‌ اشاره‌ كرد. در اين‌ جلسه‌ دكتر احمديان‌ ضمن‌تقدير از اقدامات‌ انجام‌ شده‌ در شركت‌توزيع‌ برق‌ يزد، بر سه‌ محور ظرفيت‌سازي‌پيمانكاران‌، اجراي‌ خط گرم‌ و اجراي‌شبكه‌ تك‌ فاز تاكيد و اين‌ اقدامات‌ رامثبت‌ قلمداد كرد. مهندس‌ فضل‌اللهي‌ نيز در اين‌ جلسه‌به‌ ارايه‌ توضيحات‌ در زمينه‌ برون‌سپاري‌در شركتهاي‌ توزيع‌ و برنامه‌ كلان‌ در اين‌خصوص‌ پرداخت‌.

مذاكرات‌ ايران‌ و ارمنستان‌براي‌ توسعه‌ همكاريهاي‌ صنعت‌برق‌

مذاكرات‌ ايران‌ و ارمنستان‌براي‌ توسعه‌ همكاريهاي‌ صنعت‌برق‌ در ديدار هيئتي‌ به‌ سرپرستي‌وزير انرژي‌ ارمنستان‌ با دكتر احمديان‌در تهران‌ افزايش‌ همكاريهاي‌ متقابل‌دو كشور در زمينه‌ تبادل‌ انرژي‌ برق‌مورد بحث‌ و گفتگو قرار گرفت‌. در اين‌ ديدار كه‌ مهندس‌ حجت‌قائم‌مقام‌ توانير مهندس‌ فضل‌اللهي‌ معاون‌بهره‌برداري‌ و دكتر ساماني‌ مديرديسپاچينگ‌ ملي‌ نيز حضور داشتند، دكتراحمديان‌ ضمن‌ خوشامدگويي‌ به‌ هئيت‌ارمني‌، اظهار اميدواري‌ كرد همكاريهاي‌ دوكشور بويژه‌ در زمينه‌ تبادل‌ انرژي‌ برق‌ درفصول‌ زمستان‌ و تابستان‌ تداوم‌ يابد. آرمن‌ هوسي‌ سيان‌ وزير انرژي‌ارمنستان‌ نيز از همكاري‌ ايران‌ در تامين‌برق‌ ارمنستان‌ بويژه‌ در زمستان‌ سال‌گذشته‌ كه‌ ارمنستان‌ دچار كمبود برق‌ شده‌بود، تشكر و قدرداني‌ كرد. وي‌ با تاكيد بر لزوم‌ ادامه‌ همكاري‌مشترك‌ بين‌ دو كشور، اضافه‌ كرد كه‌ مااكنون‌ به‌ مرحله‌اي‌ از همكاريهاي‌ متقابل‌رسيده‌ايم‌ كه‌ مي‌توانيم‌ درباره‌ موضوعات‌اقتصادي‌ و منافع‌ يكديگر صحبت‌ كنيم‌. وزير انرژي‌ ارمنستان‌ همچنين‌اظهار اميدواري‌ كرد كه‌ سال‌ 2004ميلادي‌ براي‌ ما سال‌ تغييرات‌ بزرگ‌ ومثبت‌ خواهد بود. در طي‌ اين‌ گفت‌وگو وزير انرژي‌ارمنستان‌ با سيستم‌ سه‌ تعرفه‌اي‌ مبني‌ براعمال‌ ضرايب‌ براي‌ ساعات‌ پيك‌ وساعات‌ عادي‌ موافقت‌ كرد. در پايان‌ اين‌ ديدار وزير انرژي‌ارمنستان‌ و هيئت‌ همراه‌ از ديسپاچينگ‌ملي‌ ايران‌ بازديد كردند كه‌ از سوي‌ مدير وكارشناسان‌ اين‌ مركز توضيحات‌ لازم‌ ارايه‌شد.

توليد برق‌ عراق‌ به‌ حالت‌ اوليه‌بازگشت‌

توليد برق‌ عراق‌ به‌ حالت‌ اوليه‌بازگشت‌ مقامات‌ آمريكايي‌ اعلام‌ كردند كه‌توليد برق‌ در اين‌ كشور به‌ حالت‌ قبل‌ ازحمله‌ نيروهاي‌ متحد بازگشته‌ است‌. به‌ گزارش‌ خبرگزاري‌ رويتر، توليدبرق‌ در عراق‌ باعث‌ خوشحالي‌ مردم‌ اين‌كشور شده‌ و آنان‌ اميدوارند كه‌ تا تابستان‌سال‌ آينده‌ كه‌ صنايع‌ اين‌ كشور ظرفيت‌توليد خود را افزايش‌ مي‌دهند، مشكلي‌ دراين‌ خصوص‌ نداشته‌ باشند. مقامات‌ مسؤول‌ برق‌ عراق‌ اعلام‌كردند كه‌ ظرفيت‌ توليد هم‌ اكنون‌ به‌ 4 هزارو 400 مگاوات‌ - ظرفيت‌ توليد برق‌ عراق‌قبل‌ از جنگ‌ - رسيده‌ است‌. بنابراين‌ گزارش‌، مقامات‌ آمريكايي‌اظهار اميدواري‌ كردند كه‌ تا پايان‌ سال‌2004 ميلادي‌ برق‌ موردنياز 75 درصدمردم‌ عراق‌ را تأمين‌ كنند. آنها اميدوارند كه‌ تا پايان‌ ماه‌ مي‌سال‌ 2004 ظرفيت‌ توليد برق‌ را به‌ 6 هزارمگاوات‌ برسانند. اين‌ گزارش‌ مي‌افزايد: تقاضاي‌ برق‌در عراق‌ هم‌ اكنون‌ در حدود 9 هزار مگاوات‌است‌ كه‌ دو برابر ظرفيت‌ توليد كنوني‌ دراين‌ كشور است‌ و با شروع‌ بكار صنايع‌ اين‌كشور، تقاضا براي‌ برق‌ شديدا افزايش‌خواهند يافت‌. براساس‌ اين‌ گزارش‌ خرابكاريهاي‌انجام‌ شده‌ در خطوط انتقال‌ و نيروگاههاي‌برق‌ اين‌ كشور، باعث‌ پايين‌ بودن‌ سرعت‌افزايش‌ توليد برق‌ شده‌ است‌. قبل‌ از حمله‌ آمريكا به‌ عراق‌، اين‌كشور حدود چهارهزار و 500 مگاوات‌ برق‌توليد مي‌كرد كه‌ به‌ علت‌ غارتهاي‌ بعد ازجنگ‌ و ربودن‌ تجهيزات‌ و وسايل‌نيروگاهي‌، كارشناسان‌ برق‌ نتوانستند به‌سرعت‌ ظرفيت‌ توليد را بالا ببرند. مقامات‌ برق‌ عراق‌ اعلام‌ كردند كه‌ درطول‌ 3 سال‌ آينده‌ به‌ 20 ميليارد دلار براي‌توليد 18 هزار مگاوات‌ برق‌ نياز دارند.

برگزاري هجدهمين كنفرانس بين‌المللي برق

هجدهمين كنفرانس بين‌المللي برق با اهداف فراهم كردن امكانات و شرايط لازم براي شناخت گسترده و متقابل صنعت و برق و دانشگاه و معرفي توليدكنندگان داخلي تجهيزات صنعت و برق به مديران و متخصصان از 28 تا 30 مهرماه جاري در تهران برپا مي‌شود. روابط عمومي شركت توانير اعلام كرد: در اين كنفرانس، استادان،‌پژوهشگران و متخصصان بيش از 150 دانشگاه، مؤسسه علمي و صنعتي و شركتهاي دست‌اندركار برق و انرژي از داخل و خارج كشور حضور خواهند داشت و طي سه روز برپايي،‌ارايه دهندگان مقاله‌ها به تبادل افكار و انديشه‌هاي خود مي‌پردازند. در هجدهمين كنفرانس بين‌المللي برق 233 مقاله انتخابي از بين 870 مقاله رسيده از داخل و بيش از 20 كشور ارائه خواهد شد كه نسبت به سال گذشته بيش از يكصد مقاله فزوني يافته است. برپايه اين گزارش دو روز پيش از آغاز به كار كنفرانس حدود 50 كارگاه آموزشي داير خواهد شد و طي آن مسائل مختلف ونوآوريهاي صنعت برق بررسي مي‌شود. همچنين همزمان با برگزاري هجدهمين كنفرانس بين‌المللي برق بيش از 120 موسسه و شركت داخلي و خارجي در عرصه صنعت و برق در 2 هزار متر فضاي نمايشگاهي توانمنديها و دستاوردهاي خود را عرضه خواهند كرد

نشست‌ فني‌ تشريح‌ طرحهاي‌ تحقيقاتي‌ و نمونه‌سازي‌ ساخت داخل در توانير برگزار شد

نشست‌ فني‌ تشريح‌ طرحهاي‌ تحقيقاتي‌ و نمونه‌سازي‌ ساخت‌ داخل‌ در توانير برگزار شد نشست‌ فني‌ تشريح‌ پروژه‌هاي‌تحقيقاتي‌ و نمونه‌سازي‌ در ارتباط باطرحهاي‌ ساخت‌ داخل‌ با حضور معاون‌توسعه‌ و امور اقتصادي‌ شركت‌ توانيربرگزار شد. به‌ گزارش‌ خبرنگار پيك‌ برق‌ در اين‌جلسه‌ كه‌ مدير دفتر توسعه‌ و فناوري‌ساخت‌ داخل‌ و جمعي‌ از كارشناسان‌صنعت‌ برق‌ و مديران‌ شركتهاي‌ وابسته‌حضور داشتند مهندس‌ مسعودي‌ درباره‌هدف‌ برگزاري‌ اين‌ نشستهاي‌ فني‌ گفت‌:هدف‌ از برپايي‌ اين‌ نشست‌ها، بسطفعاليتهاي‌ تحقيقاتي‌ و ساخت‌ و توسعه‌فناوري‌ و آشنايي‌ شركتها و محققاني‌است‌ كه‌ در زمينه‌ پژوهش‌ و طرحهاي‌تحقيقاتي‌ كار مي‌كنند تا امكان‌ استفاده‌آتي‌ از فعاليتهاي‌ آنان‌ فراهم‌ شود. مهندس‌ مسعودي‌ درباره‌ ويژگي‌هاي‌طرحهاي‌ تحقيقاتي‌ اظهار داشت‌: موردتوجه‌ قرار گرفتن‌ اين‌ طرحها به‌ اين‌ دليل‌است‌ كه‌ چنين‌ طرحهايي‌ مي‌توانند براي‌صنعت‌ برق‌ منافع‌ اقتصادي‌ ايجاد كنند وتاكنون‌ طرحي‌ كه‌ مزيت‌ اقتصادي‌ نداشته‌مدنظر قرار نگرفته‌ است‌. وي‌ تاكيد كرد: سعي‌ شركت‌ توانيراين‌ است‌ كه‌ طرحهاي‌ ملي‌ را كه‌ مي‌تواندبراي‌ شركتهاي‌ برق‌ منطقه‌اي‌ نيز مفيدباشد اجرا كند. لذا شركت‌ توانير قصد داردكه‌ از شركتهاي‌ دست‌اندركار اين‌ طرحها تاحد امكان‌ با توجه‌ به‌ محدوده‌ فعاليت‌توانير حمايت‌ كند تا شركتهاي‌ مربوطه‌بتوانند به‌ طور مستقل‌ كار تحقيقاتي‌ خود رابه‌ انجام‌ برسانند. بر اساس‌ اين‌ گزارش‌، مهندس‌احمدي‌ پژوه‌ مدير دفتر فني‌ توسعه‌ فناوري‌و ساخت‌ داخل‌ توانير نيز گفت‌: وظيفه‌ دفترتوسعه‌ فناوري‌ و ساخت‌ داخل‌ پيگيري‌ ونظارت‌ بر اجراي‌ طرحهاي‌ تحقيقاتي‌است‌. وي‌ هدف‌ از برپايي‌ نشستهاي‌ فني‌ راايجاد مسير و بستري‌ مناسب‌ براي‌ توسعه‌فناوري‌ دانست‌ و افزود: از اين‌ طريق‌،ارتباطي‌ بين‌ توليد كنندگان‌ و مصرف‌كنندگان‌ ايجاد مي‌شود و با انجام‌ اين‌طرحها و آزمايشهاي‌ اوليه‌ آنها مي‌توان‌ به‌راهكارهايي‌ دست‌ يافت‌ و قرار است‌اجراي‌ طرحها با مساله‌ پتجاري‌سازي‌پپژوهشهاي‌ تحقيقاتي‌ همراه‌ باشد. به‌منظور تجاري‌سازي‌ تحقيقات‌ هم‌،توافق‌نامه‌ و مذاكراتي‌ با سازمان‌ مديريت‌ وبرنامه‌ريزي‌ انجام‌ شد كه‌ بر طبق‌ آن‌ مقررگرديد كه‌ تجاري‌سازي‌ در كارهاي‌ تكميلي‌تحقيقات‌، آزمايشگاهي‌، نمونه‌سازي‌ وشبيه‌سازي‌ به‌ مرحله‌ اجرا برسد. وي‌ اظهار داشت‌: در زمينه‌تجاري‌سازي‌ طرحهاي‌ تحقيقاتي‌ نيزمكاتباتي‌ با شركتهاي‌ برق‌ منطقه‌اي‌صورت‌ گرفته‌ كه‌ اگر كارهايي‌ را براي‌تجاري‌سازي‌ تشخيص‌ مي‌دهند ارايه‌كنند كه‌ اين‌ موارد در برنامه‌ سال‌ آينده‌صنعت‌برق‌ و در برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ كه‌ درحال‌ تدوين‌ است‌ مدنظر قرار مي‌گيرد. مهندس‌ احمدي‌ پژوه‌ در مورد بحث‌اعطاي‌ تسهيلات‌ و وام‌ به‌ طرحهاي‌تحقيقاتي‌ گفت‌: راهكارهايي‌ براي‌ كمك‌به‌ شركتهاي‌ سازنده‌ كه‌ قبلا اقداماتي‌ را دراين‌ زمينه‌ انجام‌ داده‌ و نيازمند حمايت‌هستند انديشيده‌ شده‌ تا از اين‌ طريق‌بتوان‌ در جهت‌ توسعه‌ فناوري‌ گام‌ برداشت‌كه‌ خوشبختانه‌ تاكنون‌ نتايج‌ خوبي‌ نيز دربرداشته‌ است‌. گفتني‌ است‌ كه‌ نشست‌ فني‌ تشريح‌پروژه‌هاي‌ تحقيقاتي‌ و نمونه‌سازي‌ درارتباط با طرحهاي‌ ساخت‌ داخل‌، طي‌ دوروز به‌ كار خود پايان‌ داد و ضمنا نمايشگاهي‌ از نمونه‌هاي‌ ساخت‌ داخل‌ درجوار آن‌ برپا شده‌ بود كه‌ مورد بازديدعلاقه‌مندان‌ قرار گرفت‌.

هفته آينده : هجدهمين‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ برق‌ گشايش‌ مي‌يابد

هفته‌ آينده‌: هجدهمين‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ برق‌ گشايش‌ مي‌يابد هجدهمين‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ برق‌ با هدف‌ فراهم‌ كردن‌ امكانات‌ و شرايط لازم‌ براي‌ شناخت‌ گسترده‌ ومتقابل‌ صنعت‌ برق‌ و دانشگاه‌ و معرفي‌ توليدكنندگان‌ داخلي‌ تجهيزات‌ صنعت‌ برق‌ به‌ مديران‌ و متخصصان‌از 28 تا 30 مهرماه‌ جاري‌ در تهران‌ برپا مي‌شود. به‌ گزارش‌ روابط عمومي‌ شركت‌ توانير، در اين‌ كنفرانس‌ استادان‌، پژوهشگران‌ و متخصصان‌ بيش‌ از 150دانشگاه‌ - مؤسسه‌ علمي‌ و صنعتي‌ و شركتهاي‌ دست‌اندركار برق‌ و انرژي‌ از داخل‌ و خارج‌ از كشورحضور خواهند داشت‌ و طي‌ سه‌ روز برپايي‌، ارايه‌دهندگان‌ مقاله‌ها به‌ تبادل‌ افكار و انديشه‌هاي‌ خودمي‌پردازند. در هجدهمين‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ برق‌ 233 مقاله‌ انتخابي‌ از بين‌ 870 مقاله‌ رسيده‌ از داخل‌ و بيش‌ از 20كشور ارائه‌ خواهد شد بيش‌ از يكصد مقاله‌ فزوني‌ يافته‌ است‌. برپايه‌ اين‌ گزارش‌ حدود 50 كارگاه‌ آموزشي‌ از دو روز پيش‌ از آغاز كار كنفرانس‌ داير خواهد شد و طي‌آن‌ مسائل‌ مختلف‌ و نوآوريهاي‌ صنعت‌ برق‌ بررسي‌ مي‌شود. همچنين‌ همزمان‌ با برگزاري‌ هجدهمين‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ برق‌ بيش‌ از 150 مؤسسه‌ و شركت‌ داخلي‌ وخارجي‌ در عرصه‌ صنعت‌ برق‌ در 3 هزار متر فضاي‌ نمايشگاهي‌ توانمنديها و دستاوردهاي‌ خود را عرضه‌خواهند كرد.

توليد 220/2 ميليون‌ مگاوات‌ساعت‌ برق‌ در نيروگاه‌ بيستون‌

توليد 220/2 ميليون‌ مگاوات‌ساعت‌ برق‌ در نيروگاه‌ بيستون‌ نيروگاه‌ بيستون‌ در 6 ماه‌ اول‌ سال‌جاري‌ موفق‌ به‌ توليد 2 ميليون‌ و 224هزار و 620 مگاوات‌ ساعت‌ انرژي‌برق‌ شد. به‌ گزارش‌ روابط عمومي‌ شركت‌مديريت‌ توليد برق‌ بيستون‌، در اين‌ مدت‌علاوه‌ بر انجام‌ تعميرات‌ دوره‌اي‌ واحدهاي‌يك‌ و دو، با توليد مقدار انرژي‌ فوق‌ 6/56 درصد از كل‌ توليد پيش‌بيني‌ شده‌ براي‌سال‌ 82 تحقق‌ يافت‌. براي‌ توليد اين‌ميزان‌ انرژي‌، 25 ميليون‌ ليتر مازوت‌، 171هزار ليتر گازوئيل‌ و 547 ميليون‌ و 726هزار مترمكعب‌ گاز به‌ مصرف‌ رسيده‌ است‌.

منبع : هفته نامه پيك برق
تاريخ چاپ : یکشنبه ، ١٣٨٢-٠٧-٢٧
شماره چاپ : 406