فاز سوم نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور تكميل شد

روابط عمومي نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور از آغاز بهره‌برداري از فاز سوم واحد بخار نيروگاه سيكل تركيبي اين شهر در استان خراسان خبر داد. به گزارش شانا، با بهره‌برداري از اين فاز، عمليات اجرايي احداث اين نيروگاه به طور كامل به پايان رسيد. دفتر ايرنا در نيشابور نيز گزارش كرد كه هم اكنون روزانه يكهزار و 35 مگاوات برق در اين نيروگاه توليد مي‌شود. نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور 50 درصد از نياز برق استان خراسان را تامين مي‌كند. برپايه همين گزارش، تا پيش از اين، روزانه 720 مگاوات برق از شش واحد گازي نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور توليد مي‌شد. سوخت اصلي نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور، را گاز طبيعي تشكيل مي‌دهد اما در مواقع اضطراري از گازوييل استفاده خواهد شد. استانهاي خراسان وگلستان استفاده‌كنندگان اصلي نيروي برق توليدي اين نيروگاه هستند و در عين حال شبكه انتقال سراسري برق نيز از اين انرژي تغذيه مي‌كند. به گزارش شانا، پيشتر نيز در سفر رييس جمهوري به خراسان، از طرح بخش بخار نيروگاه شريعتي در فاصله 10 كيلومتري شهر مشهد، با ظرفيت 100 مگاوات بهره‌برداري شد. به گفته كارشناسان نيروگاه برق نيشابور و قاين در استان خراسان سال گذشته بيش از ظرفيت پيش‌بيني شده برق توليد كرده‌اند. نيروگاه نيشابور پارسال با توليد 130 ميليون كيلووات‌ساعت برق بيش از ظرفيت پيش ‌بيني شده خود در رده‌بندي نيروگاههاي كشور در ساعتهاي اوج مصرف تابستان رتبه اول را به دست آورد. اين نيروگاه سال گذشته با اين ميزان افزايش توليد، به مجموع توليد بيش از 3 ميليارد و 400 ميليون كيلوواتساعت دست يافت.
روابط عمومي نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور از آغاز بهره‌برداري از فاز سوم واحد بخار نيروگاه سيكل تركيبي اين شهر در استان خراسان خبر داد. به گزارش شانا، با بهره‌برداري از اين فاز، عمليات اجرايي احداث اين نيروگاه به طور كامل به پايان رسيد. دفتر ايرنا در نيشابور نيز گزارش كرد كه هم اكنون روزانه يكهزار و 35 مگاوات برق در اين نيروگاه توليد مي‌شود. نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور 50 درصد از نياز برق استان خراسان را تامين مي‌كند. برپايه همين گزارش، تا پيش از اين، روزانه 720 مگاوات برق از شش واحد گازي نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور توليد مي‌شد. سوخت اصلي نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور، را گاز طبيعي تشكيل مي‌دهد اما در مواقع اضطراري از گازوييل استفاده خواهد شد. استانهاي خراسان وگلستان استفاده‌كنندگان اصلي نيروي برق توليدي اين نيروگاه هستند و در عين حال شبكه انتقال سراسري برق نيز از اين انرژي تغذيه مي‌كند. به گزارش شانا، پيشتر نيز در سفر رييس جمهوري به خراسان، از طرح بخش بخار نيروگاه شريعتي در فاصله 10 كيلومتري شهر مشهد، با ظرفيت 100 مگاوات بهره‌برداري شد. به گفته كارشناسان نيروگاه برق نيشابور و قاين در استان خراسان سال گذشته بيش از ظرفيت پيش‌بيني شده برق توليد كرده‌اند. نيروگاه نيشابور پارسال با توليد 130 ميليون كيلووات‌ساعت برق بيش از ظرفيت پيش ‌بيني شده خود در رده‌بندي نيروگاههاي كشور در ساعتهاي اوج مصرف تابستان رتبه اول را به دست آورد. اين نيروگاه سال گذشته با اين ميزان افزايش توليد، به مجموع توليد بيش از 3 ميليارد و 400 ميليون كيلوواتساعت دست يافت.
منبع : روزنامه كيهان
تاريخ چاپ : یکشنبه ، ١٣٨١-١٠-٢٢