اخبار صنعت برق

طراحي و ايجاد SDI صنعت برق بخش تلويد، انتقال و فوق توزيع
شركت توانير، به عنوان يكي از سازمانهاي پيشگام در زمينه بكارگيري علوم و فناوري‌هاي اطلاعات مكاني در صنعت برق،  طراحي و ايجاد SDI  صنعت برق ايران در بخش توليد، انتقال و فوق توزيع را در دستور كار خود قرار داده است. هدف اصلي SDI صنعت برق فراهم‌آوردن يك محيط مشاركتي تعامل‌پذير براي مديريت، تبادل و به اشتراك‌گذاري داده‌هاي مكاني مرتبط با صنعت برق بين شركتهاي برق منطقه‌اي، شركت توانير و ساير سازمانها و شركتهاي ذيربط مي‌باشد.
طبق گزارش خبرنگار صنعت برق قاسم قربانگلي گنجي معاون منابع انساني و تحقيقات شركت توانير با علام خبر فوق افزود: اهم فعاليتهاي مرتبط با اين طرح عبارتند از: تدوين استاندارد پايگاه داده مكاني (در قالب پروژه GIS)، تدوين استاندارد فراداده، طراحي معماري توزيع شده تعامل‌پذير براساس استانداردهاي بين‌المللي (بخصوص OGC) براي مديريت و به اشتراك‌گزاري داده‌هاي مكاني، تدوين دستورالعملهاي اجرايي و عملياتي براي بهنگام‌رساني داده‌هاي مكاني و توصيفي حين فعاليت روزانه، طراحي و پياده‌سازي كاتالوگ سرويس و سرويس ارائه نقشه به صورت پايلوت براي شركت برق منطقه‌اي مازندران.
وي همچنين در ادامه ضمن توضيح فراداده درباره نحوه استفاده از آن چنين گفت: فراداده عبارتست از اطلاعات راجع به داده‌هاي موجود، جهت فراهم‌آوردن امكان جستجوي داده‌هاي مكاني و توصيفي و دسترسي به داده‌هاي مورد نياز، لازم است در كنار داده‌هاي اصلي، فراداده نيز ذخيره‌سازي گردد. اين فراداده‌‌ها از طريق كاتالوگ سرويسها در اينترنت منتشر شده و امكان جستجو را براي كاربران فراهم مي‌سازد. به منظور يكنواخت‌سازي فراداده‌ها و فراهم‌آوردن بستري استاندارد براي مديريت آنان، استاندارد فراداده صنعت برق تهيه گرديده است. اين استاندارد كه براساس استاندارد ISO 19115 Geographic information- Metadata تهيه گرديده است، محتويات فراداده‌ي مورد نياز دستگاه‌هاي زيرمجموعه‌ي شركت توانير را تشريح مي‌نمايد. همچنين استاندارد ISO 19139 Geographic information- Metadata- XML schema implementation به منظور پياده‌سازي اين استاندارد فراداده درنظر گرفته شده است.
اين استاندارد به منظور ذخيره‌سازي اطلاعات درباره داده‌هاي مكاني و سرويسهاي مكاني شركت‌هاي زيرمجموعه‌ي شركت توانير استفاده خواهد شد. استاندارد فراداده صنعت برق موارد زير را به صورت مشخص تعريف مي‌نمايد:
• بخشهاي اجباري و اختياري فراداده، هستنده‌هاي فراداده و ويژگي‌هاي هر هستنده
• كميته‌‌ي اجزاي فراداده يك منبع كه رعايت آنها براي پيروي از اين برش الزامي است.
• اجزاي شرطي فراداده
• اجزاي اختياري فراداده
رعايت يك استاندارد فراداده واحد، جستجوي داده‌هاي مكاني از طريق كاتالوگ سرويسها را تسهيل مي‌نمايد.
معاون منابع انساني و تحقيقات شركت توانير طراحي معماري توزيع شده تعامل‌پذير براساس استانداردهاي بين‌المللي (به خصوص OGC) براي مديريت و به اشتراك گزاري داده‌هاي مكاني را از ديگر فعاليت‌هاي مرتبط با طرح SDI مي‌داند و اشاره مي‌كند:
با توجه به اينكه شركتهاي برق منطقه‌اي متوليان اصلي توليد و نگهداري داده‌هاي مكاني در حوزه تحت مسئوليت خود هستند، اتخاذ يك روش سرويس- مبنا راهكار مناسبي براي مديريت و دسترسي به داده‌هاي مكاني و توصيفي صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع مي‌باشد. اولين گام براي طراحي و ايجاد چنين سيستمي، در اختيار داشتن يك طراحي كلان از معماري سيستم و اجزاء تشكيل دهنده اين سيستم (شامل سرويسهاي مختلف جستجو، نمايش، پردازش و غيره و وظيفه هر سرويس)، ارتباط اجزاء با يكديگر و استانداردهاي مورد نياز براي ايجاد سيستم (به گونه‌اي كه دسترسي، تبادل و استفاده از اطلاعات به سهولت امكان‌پذير باشد) مي‌باشد. در حال حاضر طراحي اين معماري در دستور كار قرار دارد. استفاده از استانداردهاي باز، به خصوص استانداردهاي ارائه شده توسط OGC، اساس اين طراحي را تشكيل مي‌دهد.
همچنين تدوين دستورالعملهاي اجرايي و عملياتي براي بهنگام‌سازي داده‌هاي مكاني و توصيفي حين فعاليت روزانه از ديگر فعاليت‌هاي اين طرح است و بهترين روش براي مديريت اطلاعات مكاني، توليد و بهنگام‌رساني آن در زمان احداث يا توسعه تاسيسات جديد (مثلا احداث دكل يا نيروگاه) يا عمليات تعمير و نگهداري كه منجر به تغيير اطلاعات مي‌گردد، توسط عامل توسعه يا عامل تغيير و بهنگام‌رساني است. اين مسئله موجب مي‌گردد به محض وقوع كوچكترين تغيير در شبكه، اطلاعات مكاني و توصيفي مربوطه در پايگاه داده مكاني نيز بهنگام گردد. تحقق اين مهم نيازمند وجود دستورالعملهاي اجرايي مناسب مي‌باشد كه به تفكيك داده مكاني و توصيفي، متولي آن و نحوه ثبت تغييرات تشريح گرديده باشد.
قربانگلي گنجي در پايان اظهار داشت: طراحي و پياده‌سازي كاتالوگ سرويس و سرويس ارائه نقشه به صورت پايلوت براي شركت برق منطقه‌اي مازندران به منظور تست و نمايش مفهوم تعامل‌پذيري در «معماري توزيع شده مديريت و به اشتراك‌گزاري داده مكاني صنعت برق» براي اولين بار در كشور دو سرويس: كاتالوگ سرويس (catalogue service) و سرويس ارائه نقشه (Web Map Service) براساس استانداردهاي CSW و WMS ارائه شده توسط كنسرسيوم بين‌المللي OGC، طراحي، پياده‌سازي و عملياتي گرديد. با وجود اين دو سرويس هر يك از شركتهاي تابعه صنعت برق  (و ساير سازمانها)، در صورت تعريف سطح دسترسي مي‌توانند در يك محيط تعامل‌پذير و بدون نياز به داشتن اطلاعات درخصوص فرمت داده‌هاي مكاني با بستر نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مورد استفاده در شركت برق منطقه‌اي مازندران براي ايجاد پايگاه داده مكاني و سرويسهاي اطلاعاتي، داده‌هاي مورد نياز خود را جستجو نمايند، داده‌هاي مكاني (نقشه‌ها) و اطلاعاتي توصيفي مربوطه را مشاهده كرده و آنها را با اطلاعات خود تلفيق كنند.
منبع : ماهنامه صنعت برق
تاريخ چاپ : شنبه ، ١٣٨٩-١١-٠٢
شماره چاپ : 162
چاپ شده در صفحه (هاي) : 56,57