متوسط خاموشي برق 2 دقيقه در شبانه‌روز

مديرعامل شركت توانير ميزان خاموشي برق در كشور را به طور ميانگين در هر شبانه‌روز براي هر مشترك حدود دو دقيقه عنوان كرد و گفت كه برنامه‌ريزي مي‌كنيم تا اين زمان به يك دقيقه كاهش يابد.


به گزارش ايسنا، محمد بهزاد گفت: با تلاش شرکت توزيع برق مشهد هم‌اکنون حتي يک مورد انشعاب غيرمجاز برق نيز در حوزه فعاليت اين شرکت وجود ندارد. شرکت توزيع برق مشهد با جمع‌آوري بيش از 20 هزار برق غيرمجاز و تبديل آن به انشعاب مجاز، عملکرد مناسبي داشته است.
به گزارش وزارت نيرو، بهزاد روشنايي آزادراه‌ها و طرح روشنايي يک در ميان پايه‌ها را منوط به همکاري وزارت راه‌وترابري عنوان کرد و گفت: ما نيز خواستار اجراي اين طرح هستيم و با وزارت راه نيز هماهنگي شده است.

منبع : روزنامه جهان صنعت
تاريخ چاپ : یکشنبه ، ١٣٨٨-٠٩-٢٩