بريده جرايد مربوط به وزارت نيرو و توانير
گردآوري شده توسط شرکت توانير
«نيروگاه زباله سوز Energos نروژ»
منبع: www.power-technology.com-ماهنامه بولتن بين الملل
مزرعه بادي Whitelee - اسكاتلند، بريتانيا
منبع: www.power-technology.com-ماهنامه بولتن بين الملل
«پروژه نيروگاه بادي واقع در دريا به نام Centrica lincs بريتانيا»
منبع: www.power-technology.com-ماهنامه بولتن بين الملل