صفحه 1 از 5

پاسخ شركت برق تهران بزرگ در مورد خاموشي معابر

توضیحات ثبت نگردیده است.
پنج شنبه ، ١٥ مهر ١٣٨٩

پاسخ روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

توضیحات ثبت نگردیده است.
پنج شنبه ، ٠٤ شهریور ١٣٨٩

پاسخ برق تهران بزرگ درخصوص ارزش افزوده

توضیحات ثبت نگردیده است.
دو شنبه ، ٠٦ اردیبهشت ١٣٨٩

پاسخ شركت برق تهران بزرگ

توضیحات ثبت نگردیده است.
شنبه ، ٠٤ اردیبهشت ١٣٨٩

پاسخ شركت برق تهران بزرگ

توضیحات ثبت نگردیده است.
شنبه ، ٠٤ اردیبهشت ١٣٨٩

پاسخ شركت توزيع برق استان قزوين در مورد نرخ برق

توضیحات ثبت نگردیده است.
دو شنبه ، ٠٣ اسفند ١٣٨٨

قطع مكرر برق و تاريكي مطلق

چندين ماه است كه مناطق مسكوني جزيره كيش شبها در تاريكي مطلق بسر مي برد.
دو شنبه ، ٢٦ مرداد ١٣٨٨

پاسخ روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

توضیحات ثبت نگردیده است.
سه شنبه ، ٠٣ دی ١٣٨٧

قطع برق

توضیحات ثبت نگردیده است.
سه شنبه ، ٠٨ مرداد ١٣٨٧

اسراف برق

توضیحات ثبت نگردیده است.
چهار شنبه، ١٢ تیر ١٣٨٧

خواب شبانه چراغهاي خيابان

توضیحات ثبت نگردیده است.
سه شنبه ، ١١ تیر ١٣٨٧

خاموشي گسترده در شهرستانها

توضیحات ثبت نگردیده است.
سه شنبه ، ١١ تیر ١٣٨٧

چراغهاي روشن اين خيابان

توضیحات ثبت نگردیده است.
سه شنبه ، ١١ تیر ١٣٨٧

جوابيه

توضیحات ثبت نگردیده است.
شنبه ، ٢٥ خرداد ١٣٨٧

قطعي برق در اصفهان

توضیحات ثبت نگردیده است.
سه شنبه ، ٢١ خرداد ١٣٨٧

جدي شدن قطعي برق

توضیحات ثبت نگردیده است.
سه شنبه ، ٢١ خرداد ١٣٨٧