برنامه كوه پيمايي همكاران در ارتفاعات لواسان منطقه آهار

برنامه كوه پيمايي همكاران در ارتفاعات لواسان منطقه آهار در روز پنجشنبه مورخ 4/3/91 برگزار شد. در اين برنامه 60 نفر از همكاران حضور داشتند. معاونت تربيت بدني حوزه مقاومت بسيج توانير آماده نظرات و پيشنهادهاي سازنده همكاران جهت با شكوه تر برگزار شدن مراسم مي باشد.
کد مقاله : 7301
زبان : پارسي