هوش مصنوعي و كاربرد آن در اطلاع رساني و ارائه دانش

  • نويسنده : حميد دليلي
  • نويسنده : اسداله آزاد
کد مقاله : 1712
زبان : پارسي