صنعت نفت و مديريت دانش: بکارگيري نظام مديريت دانش در بريتيش پتروليوم

در بريتيش پتروليوم حرکت به سمت مديريت دانش با يک پروژه آزمايشي آغاز گرديد. پروژه هاي آزمايشي در يک مقياس کوچکتر انجام مي شوند. با انجام ارزيابي ها نقاط قوت و ضعف با سنجش اهداف کمي و کيفي مشخص و در نتيجه نظام به مسير صحيح سوق داده مي شود. در ابتداي حرکت بايد راهبرد دانش و راهبرد مديريت دانش سازمان تعيين گردد. راهبري شايسته نظام مديريت دانش نيازمند جلب حمايت مديران سطوح بالا و کارکنان مي باشد که اين خود در پرتو تبيين جايگاه نظام و معلولي از تعيين راهبردهاي مناسب به حساب مي آيد. به منظور کاهش هزينه ناشي از خطاها بايد پروژه به صورت آزمايشي آغاز گردد. در مقاله حاضر به بررسي فرآيند شکل گيري و توسعه نظام مديريت دانش در بريتيش پتروليوم مي پردازيم و عوامل موفقيت اين شرکت در پياده سازي مديريت دانش را مورد بحث قرار خواهيم داد.
کد مقاله : 121