ارائه يك راهكار جديد در جهت ارتقا سيستم اتوماسيون پست هاي توزيع با مد نظر قرار دادن معيار افزايش قابليت اطمينان

سيستم هاي اتوماسيوندر حوزه صنعت برق و به طور خاص در سطح توزيع به صورت چشمگيري مورد توجه قرار گرفته است.در اين بين اهميت مدرن سازي اتوماسيون پست هاي توزيع به عنوان حلقه اي مهم در شبکه برق ايران بيش از گذشته احساس مي شود.
کد مقاله : 11843
زبان : پارسي
تاريخ : سه شنبه ، ٠٢ بهمن ١٣٩٧