برنامه ريزي فني و اقتصادي جهت افزايش طول عمر ترانس هاي توزيع با در نظر گرفتن مديريت دارايي به منظور افزايش قابليت اطمينان شبكه در يكي از فيدرهاي تحت پوشش شركت توزيع نيروي استان فارس

امروزه با توجه به محدوديت هاي مالي و اقتصادي و
توسعه بهينه شبکه هاي توزيع در کنار بهره برداري حداکثري از ظرفيت
هاي موجود شبکه با رويکرد مديريت داراي و صيانت از اموال و سرمايه
عمومي از اهميت بالايي برخوردار است. از آنجايي که
ترانسفورماتورهاي منصوبه در شبکه هاي توزيع برق يکي از گران
بهاترين اموال و دارايي هاي آن شرکت محسوب مي شود،
کد مقاله : 11842
تاريخ : سه شنبه ، ٠٢ بهمن ١٣٩٧