مستحكم سازي شبكه هاي توزيع برق در مقابل حوادث طبيعي با استفاده از الگوريتم نسبي تاثير و سيستم اطلاعات مكاني

به دليل تغييرات اقليمي پيش بيني ميشود که در آينده نزديک تعداد و شدت حوادث غيرمترقبه از جمله ريزگردها،
کولاک، سيل و طوفان افزايش يابد. بروز پديده ريزگردها در غرب و جنوب غربي، حوادث طوفان در شمال کشور نمونهايي
از اين وقايع ميباشند که زير ساخت برق نيز از تاثيرات مخرب اين پديدهها در امان نخواهد بود. در نتيجه انجام مطالعات
تاب آوري در سطوح مختلف شبکههاي توزيع برق با هدف بررسي اثرات اين وقايع در چند سال اخير مورد توجه محققين
قرار گرفته است. با انجام اين مطالعات تصميمگيران اين صنعت به دنبال شناخت راهکارهاي موثر براي بهبود تاب آوري
شبکههاي توزيع برق در برابر حوادث غيرمترقبه ميباشند.
در اين مقاله در ابتدا در خصوص مستحکم سازي شبکهها چندين لايه از حوادث طبيعي که بر روي شبکههاي توزيع برق
تاثيرگذار هستند همچون 1- ريزگردها، 2- باد و طوفان، 3- صاعقه، 4- برف، 5- سيل، 6- زلزله و فرونشست، در سيستم
اطلاعات مکاني تشکيل و با تطبيق آنها با لايه الکتريکي موجود ميزان حجم تجهيزات در اولويتهاي ريسک متفاوت
مشخص گرديد و در انتها نيز با استفاده از الگوريتم نسبي طبقهبندي شهرستانهاي استان کرمانشاه بر اساس ميزان
تهديد در برابر حوادث طبيعي صورت گرفت.
کد مقاله : 11839
زبان : پارسي
  • شماره راهنما : كنگره بين المللي علوم و مهندسي- اسفندماه1396