اجراي عمليات خط گرم(به منظور حذف خاموشي با برنامه)

کد مقاله : 11827
زبان : پارسي
تاريخ : پنج شنبه ، ١٥ آذر ١٣٩٧