اندازه گيري كارايي فني شركتهاي توزيع برق و بررسي عوامل موثر بر آن: رهيافت تحليل پوششي داده ها با مرز دوگانه و اقتصادسنجي

با توجه به اهميت و گستردگي شبكه توزيع برق
سنجش كارايي شركتهاي توزيع برق به منظور عملكرد بهينه امري
ضروري به نظر ميرسد. به همين منظور هدف محوري اين مطالعه
سنجش كارايي فني شركتهاي توزيع برق استان كرمانشاه ( 19
شهرستان) طي دوره زماني 1390 تا 1395 و شناسايي عوامل موثر بر
كارايي فني در اين شركتها است. روش مورد استفاده در اين مطالعه
ميباشد GAMS تحليل پوششي دادهها با مرز دوگانه با كاربرد نرم افزار
كه روشي ناپارامتري در حيطه برنامهريزي رياضي است. متغيرهاي تعداد
كاركنان، ظرفيت ترانسفورماتورها و طول شبكه به عنوان متغيرهاي
ورودي و متغيرهاي تعداد مشتركين، تلفات، درصد وصول به فروش،
خاموشي برحسب دقيقه در سال به عنوان متغيرهاي خروجي درنظر
گرفته شد.يافته هاي بخش نخست مطالعه مويد ثبات نسبي در در
عملكرد و رتبه شهرستانها طي سالهاي مورد مطالعه است، كه ميتوان
نتيجه گرفت در دوره مذكور تحول كارايي و عملكردي قابل توجهي رخ
نداده است و تركيب نهادههاي فني بطور نسبي ثابت باقي مانده است.
کد مقاله : 11824
زبان : پارسي
تاريخ : دو شنبه ، ٣٠ مهر ١٣٩٧
محل نگهداري : کتابخانه توانير