تقديرنامه رياست جمهوري در كسب رتبه برتر در جشنواره شهيد رجايي سال 1397

کد مقاله : 11762
زبان : پارسي
تاريخ : سه شنبه ، ٢٢ آبان ١٣٩٧