سيستم مقالات توانير
گردآوري شده توسط شرکت توانير
هفتمين گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در نظام پيشنهادها تا پايان سال 96
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=FF2FF95FE8521F8DA37030248193B153">گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي شركت توانير و كارگروه هاي مربوطه در نظام پيشنهادها تا پايان اسفند 96</a></li></ul>
ششمين گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در نظام پيشنهادها تا پايان دي 96
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=D07C09503A1D1C7C0A2EEA74AAFD96BF">گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي شركت توانير و كارگروه هاي مربوطه در نظام پيشنهادها تا پايان دي 96</a></li></ul>
ماهنامه توليد پراكنده و انرژيهاي تجديد پذير
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=A7C587302C8BC7C04B3BD703933E4D8A">ماهنامه توليد پراكنده و تجديد پذيرشماره2</a></li></ul>
اصلاحيه برش استاني شاخصهاي اختصاصي شركتهاي توزيع-پيشنهادي به وزارت نيرو970115
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=D5BEA13114425E6FF1A7AC259C6C3D4A">اصلاحيه برش استاني شاخصهاي اختصاصي شركتهاي توزيع-پيشنهادي به وزارت نيرو970115</a></li></ul>
برش استاني شاخصهاي اختصاصي شركتهاي زيرمجموعه
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=4C660CEBCFB1518FA102D7FC7BDF2FC9">برش استاني شاخصهاي اختصاصي شركتهاي زيرمجموعه</a></li></ul>
برنامه پيشنهادي مديريت بحران و پدافند غيرعامل
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=DC5CF1522BE26BD49DDC6B7D5BC72AD6">برنامه پيشنهادي مديريت بحران و پدافند غيرعامل</a></li></ul>
فرم گزارش حين بحران
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=25EE141B9958CD9DBB1EBA5BAFAD7201">فرم گزارش حين بحران</a></li></ul>
فرم عملكرد حوزه مديريت بحران و پدافند غيرعامل (شركت هاي برق منطقه اي)
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=3B9B42D4A5CD8290762BEDAC01FBA675">فرم عملكرد حوزه مديريت بحران و پدافند غيرعامل (شركت هاي برق منطقه اي)</a></li></ul>
فرم عملكرد حوزه مديريت بحران و پدافند غيرعامل (شركت هاي توزيع نيروي برق)
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=15DB96C9967D235534DD698D36153B0E">فرم عملكرد حوزه مديريت بحران و پدافند غيرعامل (شركت هاي توزيع نيروي برق)</a></li></ul>
فرم كشيك نوروز 1397
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=9805366B627233FF525D7E491B29117D">كشيك نوروز 1397</a></li></ul>
برترينهاي جشنواره نظام پيشنهادهاي شركتهاي زيرمجموعه در سال 95
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=7951A782A7D298C48B74538C1EF5FE0D">برترينهاي جشنواره نظام پيشنهادهاي شركتهاي زيرمجموعه در سال 95</a></li></ul>
برنامه زمانبندي
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=BD6F5B72E7EA3113C6571F2F5C502889">برنامه زمانبندي</a></li></ul>
امتيازات شركت هاي زيرمجموعه در ارزيابي عملكرد سال 95
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=EB1B9A1939A31A91F804E73B7C1FD3E6">امتيازات شركتهاي زيرمجموعه در ارزيابي عملكرد سال 95</a></li></ul>
گزارش تحليلي نتايج شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 95 شركتهاي زيرمجموعه
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=B2E88E361E49564FF97B5E605CD550F1">گزارش تحليلي نتايج ارزيابي عملكرد شركتهاي زيرمجموعه</a></li></ul>
گزارش تحليل شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 95 شركتهاي زيرمجموعه
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=0900BCDB137AA1DF681A93E77AD9A88C">گزارش تحليل نتايج شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 95 شركت‌هاي زيرمجموعه</a></li></ul>