سيستم مقالات توانير
گردآوري شده توسط شرکت توانير
دستورالعمل نحوه تهيه سناريو و برگزاري مانورهاي آمادگي مديريت بحران و پدافند غيرعامل
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=3051FA8C8E2CCFADBAFA6539AB155F5D">دستورالعمل نحوه تهيه سناريو و برگزاري مانورهاي آمادگي مديريت بحران و پدافند غيرعامل</a></li></ul>
فرم مشخصات بسيجيان علاقه مند به همكاري در حوزه مديريت بحران و پدافند غيرعامل
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=DF3D99219D0E66377D41F848E8777314">فرم مشخصات بسيجيان علاقه مند به همكاري در حوزه مديريت بحران و پدافند غيرعامل</a></li></ul>
عملكرد نه ماهه سال 95
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=76EE3B8DEA9C63E4C844A2F316E534EC">عملكرد نه ماهه سال 95</a></li></ul>
لاكدشيلدز
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=4C233753E4175A2E03947628E8E392F7"></a></li></ul>
شهيد گرامي عبدالحسن خلفي پچاري
شهيد گرامي شرکت برق منطقه اي خوزستان<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=17476E42B72F8187177CE5DD81E73B32">شرح مختصر از زندگي نامه شهيد گرامي عبدالحسن خلفي پچاري</a></li></ul>
فناوري عامل(Agent)و كاربردهاي آن در GIS
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=363A5507BACE651179F255D9709D3FB4">فناوري عامل</a></li></ul>
ناوبري خودروهاي امداد رسان پس از زمين لرزه به كمك سيستم هاي همراه
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=53EB135AB5FE5B77C9562F077FE864D4">ناوبري خودروهاي امداد رسان</a></li></ul>
استفاده از روش buffer در محيط GIS براي تعيين حريم خطوط انتقال و فوق توزيع نيروي برق
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=6F8A55FF3D8C90F5CE125CA2BC094599">استفاده از روش buffer در محيط gis</a></li></ul>
هزينه پروژهها
کاربرد GIS در مهندسي ارزش و تاثبر آن بر هزينه ها<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=ABF559D6E8C5D96A03525F2868426D21">هزينه پروژه ها</a></li></ul>
توزيع برق سمنان
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=135F29507DB8719D4F636DD4F579E49E">رفع خاموشي معابر با استفاده از دستگاه اينورتور</a></li><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=2E214B695CEA2BA82FB366F5B68555AD">دستگاه تست سرچراغ گازي</a></li></ul>
تشريح قرارداد درمان 96-95
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=C892B59C610E176E356DECEDA13E41EC">همايش قرارداد درمان 95</a></li></ul>
آيين نامه منابع انساني شركتهاي پيمانكار (توزيع)
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=A55EDC52EB66D4FFC0B3B17ECC9CB028">آيين نامه منابع انساني شركتهاي پيمانكار</a></li></ul>
پيام مشاركت شماره 12
پاسخ معما پيام مشاركت شماره 12
راهكارهاي تامين منابع مالي
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=57C26FA565376997693FCA8D5ABCE87B">راهكارهاي تامين منابع مالي</a></li></ul>