سيستم مقالات توانير
گردآوري شده توسط شرکت توانير
هشتمين گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در نظام پيشنهادها تا پايان ارديبهشت 97
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=F9FAE23D4FFA5DF8B04AB96FF177A95D">گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي شركت توانير و كارگروه هاي مربوطه در نظام پيشنهادها تا پايان ارديبهشت 97</a></li></ul>
پيك نظام پيشنهادهاي شركت توانير-شماره10 (ارديبهشت 97)
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=A8157C7AA81303EDFFE37CB677A188D4">پيك شماره 10</a></li></ul>
نظام حسابداري بخش عمومي1397
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=1F2B8A19726180BE22DB677E69AB1D0F">نظام حسابداري بخش عمومي1397</a></li></ul>
نظارت كارآمد و كارآمدي نظارت1393
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=0F148CE7F504CA361C5F44DD7153440B">نظارت كارآمد و كارآمدي نظارت1393</a></li></ul>
سود حسابداري در برابر سود اقتصادي
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=F43CB6DFE7DDF20DC16EADAA04072340">سود حسابداري در برابر سود اقتصادي</a></li></ul>
بودجه ريزي عملياتي در نظريه و عمل1386
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=47A1C6288FA2093F676EFE736A3233B7">بودجه ريزي عملياتي در نظريه و عمل1386</a></li></ul>
بررسي عملكرد وزارت نيرو دولت يازدهم1396
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=56F482FC806376C0A8E5E0171219BCDA">بررسي عملكرد وزارت نيرو دولت يازدهم</a></li></ul>
بررسي عملكرد ماده12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=71202F2AF77848950D84BA5FA748549A">بررسي عملكرد ماده12 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور</a></li></ul>
1-آشنايي با بودجه شركتهاي دولتي
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=EA5339811DD4D11340906D12A5D7AE1C">آشنايي با بودجه شركتهاي دولتي</a></li></ul>
ليست نيروگاههاي بهره برداري شده - پايان ارديبهشت
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=13B3BC36A9193427ED3453AF0945B59F">ليست بهره برداري ها</a></li></ul>
گزارش پروژه اجراي چرخه مديريت بهبود بهره وري
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=98AEDC375B4C036B238A5E18246E4617">گزارش پروژه اجراي چرخه بهبود بهره وري</a></li></ul>
هفتمين گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در نظام پيشنهادها تا پايان سال 96
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=FF2FF95FE8521F8DA37030248193B153">گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي شركت توانير و كارگروه هاي مربوطه در نظام پيشنهادها تا پايان اسفند 96</a></li></ul>
ششمين گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در نظام پيشنهادها تا پايان دي 96
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=D07C09503A1D1C7C0A2EEA74AAFD96BF">گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي شركت توانير و كارگروه هاي مربوطه در نظام پيشنهادها تا پايان دي 96</a></li></ul>
ماهنامه توليد پراكنده و انرژيهاي تجديد پذير
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=A7C587302C8BC7C04B3BD703933E4D8A">ماهنامه توليد پراكنده و تجديد پذيرشماره2</a></li></ul>
اصلاحيه برش استاني شاخصهاي اختصاصي شركتهاي توزيع-پيشنهادي به وزارت نيرو970115
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=D5BEA13114425E6FF1A7AC259C6C3D4A">اصلاحيه برش استاني شاخصهاي اختصاصي شركتهاي توزيع-پيشنهادي به وزارت نيرو970115</a></li></ul>