سيستم مقالات توانير
گردآوري شده توسط شرکت توانير
-
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=23158EF84B38E45A6605D1B0BE8D1BBB">خلاصه وضعيت آماري توليد پراكنده -شماره 1</a></li></ul>
-
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=89D218AA2B4D0AC8399777A86A3B3582">ماهنامه توليد پراكنده و تجديدپذير شماره 12</a></li></ul>
-
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=B907D5EA5A1F9E0374337459CF693A66">ماهنامه توليد پراكنده و تجديدپذير شماره 11</a></li></ul>
-
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=BE8EA7913559528637D35CD23B478D1C">ماهنامه توليد پراكنده و تجديدپذير شماره 10</a></li></ul>
ارائه يك راهكار جديد در جهت ارتقا سيستم اتوماسيون پست هاي توزيع با مد نظر قرار دادن معيار ...
سيستم هاي اتوماسيوندر حوزه صنعت برق و به طور خاص در سطح توزيع به صورت چشمگيري مورد توجه قرار گرفته است.در اين بين اهميت مدرن سازي اتوماسيون پست هاي توزيع به عنوان حلقه اي مهم در شبکه برق ايران بيش از گذشته احساس مي شود.<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=63D247C2A18867E5E61C407DCBDAC0CE">دريافت فايل</a></li></ul>
برنامه ريزي فني و اقتصادي جهت افزايش طول عمر ترانس هاي توزيع با در نظر گرفتن مديريت دارايي ...
امروزه با توجه به محدوديت هاي مالي و اقتصادي و توسعه بهينه شبکه هاي توزيع در کنار بهره برداري حداکثري از ظرفيت هاي موجود شبکه با رويکرد مديريت داراي و صيانت از اموال و سرمايه عمومي از اهميت بالايي برخوردار است. از آنجايي که ترانسفورماتورهاي منصوبه در شبکه هاي توزيع برق يکي از گران بهاترين اموال و دارايي هاي آن شرکت محسوب مي شود،<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=1859038176BC747BB34116A45789F62F">دريافت فايل</a></li></ul>
مستحكم سازي شبكه هاي توزيع برق در مقابل حوادث طبيعي با استفاده از الگوريتم نسبي تاثير و ...
به دليل تغييرات اقليمي پيش بيني ميشود که در آينده نزديک تعداد و شدت حوادث غيرمترقبه از جمله ريزگردها، کولاک، سيل و طوفان افزايش يابد. بروز پديده ريزگردها در غرب و جنوب غربي، حوادث طوفان در شمال کشور نمونهايي از اين وقايع ميباشند که زير ساخت برق نيز از تاثيرات مخرب اين پديدهها در امان نخواهد بود. در نتيجه انجام مطالعات تاب آوري در سطوح مختلف شبکههاي توزيع برق با هدف بررسي اثرات اين وقايع در چند سال اخير مورد توجه محققين قرار گرفته است. با انجام اين مطالعات تصميمگيران اين صنعت به دنبال شناخت راهکارهاي موثر براي بهبود تاب آوري شبکههاي توزيع برق در برابر حوادث غيرمترقبه ميباشند. در اين مقاله در ابتدا در خصوص مستحکم سازي شبکهها چندين لايه از حوادث طبيعي که بر روي شبکههاي توزيع برق تاثيرگذار هستند همچون 1- ريزگردها، 2- باد و طوفان، 3- صاعقه، 4- برف، 5- سيل، 6- زلزله و فرونشست، در سيستم اطلاعات مکاني تشکيل و با تطبيق آنها با لايه الکتريکي موجود ميزان حجم تجهيزات در اولويتهاي ريسک متفاوت مشخص گرديد و در انتها نيز با استفاده از الگوريتم نسبي طبقهبندي شهرستانهاي استان کرمانشاه بر اساس ميزان تهديد در برابر حوادث طبيعي صورت گرفت.<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=62DABD0E56FFC6B352F8665276C76B63">دريافت فايل</a></li></ul>
مستند سازي تجربيات مديران از نگاه مديريت دانش
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=0293A33436D4896C6BA84FCBC0590D6A">مستند سازي تجربيات مديران از نگاه مديريت دانش</a></li></ul>
Service Quality Regulation in Electricity Distribution
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=18BF84FB64D131546A8A17B7F7FB6910">دريافت فايل</a></li></ul>
Power Distribution
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=737A5AE82B794488D052AC0356DB1146">دريافت فايل</a></li></ul>
Reliability Evaluation of Power Systems
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=DAE5433C66031B252F52D6438E707939">دريافت فايل</a></li></ul>
رفع خاموشي معابر با استفاده از دستگاه اينورتور
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=3251C5D5F0E4AB6D5781D3CFD4706B55">دريافت فايل</a></li></ul>
دستگاه تست سرچراغ گازي
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=40452BCCC22227762470553DF6393567">دريافت فايل</a></li></ul>
بررسي نقش كيفيت توان الكتريكي در بهره برداري
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=4B633A28D8D6C35BC7505C08173A94EB">دريافت فايل</a></li></ul>
ديدگاههاي فني و بهره برداري در كاربرد كابل خودنگهدار هوايي
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=91118576FA48C3E8811CA8EB6929DEA9">دريافت فايل</a></li></ul>