سيستم مقالات توانير
گردآوري شده توسط شرکت توانير
گزارش فاز 1 و 2 پروژه اندازه گيري بهره وري شركت توانير و شركتهاي زيرمجموعه
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=245D8221563783EFF13D188EAF8A125A">گزارش فاز 1 و 2 پروژه اندازه گيري بهره وري شركت توانير و شركتهاي زيرمجموعه - بهره وري در صنعت برق</a></li></ul>
چهاردهمين گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در نظام پيشنهادها تا پايان آبان97
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=571719167D417872E8BB6E0C485581F4">گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي شركت توانير و كارگروه هاي مربوطه در نظام پيشنهادها تا پايان آبان 97</a></li></ul>
سيزدهمين گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در نظام پيشنهادها تا پايان مهر97
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=059ABC0849562C9FE2413A3A90D1D71A">گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي شركت توانير و كارگروه هاي مربوطه در نظام پيشنهادها تا پايان مهر 97</a></li></ul>
دوازدهمين گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در نظام پيشنهادها تا پايان شهريور97
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=7A75E18AD726D5D8DCDACBCE692DDFA2">گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي شركت توانير و كارگروه هاي مربوطه در نظام پيشنهادها تا پايان شهريور 97</a></li></ul>
يازدهمين گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در نظام پيشنهادها تا پايان مرداد97
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=0F6F67E219EE2F061D04685F4F82FD5E">گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي شركت توانير و كارگروه هاي مربوطه در نظام پيشنهادها تا پايان مرداد 97</a></li></ul>
ليست نيروگاههاي داراي قرارداد
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=7E3109D64F0D19720A39441B3F28A702">ليست قراردادهاي توليد پراكنده تا پايان آبان</a></li></ul>
ليست نيروگاههاي بهره برداري شده
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=208E6E33283733EEB8E196CE1DF28860">ليست نيروگاههاي بهره برداري شده تا پايان آبان</a></li></ul>
تقديرنامه رياست جمهوري در كسب رتبه برتر در جشنواره شهيد رجايي سال 1397
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=A43450D3475B09CB424410029843851F">تقديرنامه رياست جمهوري در كسب رتبه برتر در جشنواره شهيد رجايي سال 1397</a></li></ul>
فرم ارزيابي مانور پدافند غيرعامل آبان 97
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=D079C98B65FE0069FD50EE4659C58B27">فرم ارزيابي مانور پدافند غيرعامل آبان 97</a></li></ul>
پوستر هفته نكوداشت پدافند غيرعامل 1397 (كيفيت بالا)
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=846E336BD0D14ABFB71C581B32349BE8">پوستر هفته نكوداشت پدافند غيرعامل 1397 (كيفيت بالا)</a></li></ul>
ماهنامه توليد پراكنده و انرژيهاي تجديد پذير
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=7077B157D55C7FECFAF7611EBC9766B4">ماهنامه توليد پراكنده و تجديد پذيرشماره9</a></li></ul>
ماهنامه توليد پراكنده و انرژيهاي تجديد پذير
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=103707884565C5370CEBD8393369829B">ماهنامه توليد پراكنده و تجديد پذيرشماره8</a></li></ul>
برترين هاي نظام پيشنهادهاي سال 96 شركت توانير
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=76978AC1D6BA437233E5810DA9904923"></a></li></ul>
ليست نيروگاههاي بهره برداري شده
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=1B944B03279236780892EE6B64C5C7D2">ليست نيروگاههاي بهره برداري شده تا پايان شهريور</a></li></ul>
ليست نيروگاههاي داراي قرارداد
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=5FD97DE1720BE6F712238FF37F52E7C4">ليست قراردادهاي توليد پراكنده تا پايان شهريور</a></li></ul>