سيستم مقالات توانير
گردآوري شده توسط شرکت توانير
دهمين گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در نظام پيشنهادها تا پايان تير97
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=264B6F54768ED40DDD64EF504D8E5942">گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي شركت توانير و كارگروه هاي مربوطه در نظام پيشنهادها تا پايان تير 97</a></li></ul>
نهمين گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در نظام پيشنهادها تا پايان خرداد 97
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=C70EE34E6F9F1611ADB81BF42D9FC51F">گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي شركت توانير و كارگروه هاي مربوطه در نظام پيشنهادها تا پايان خرداد 97</a></li></ul>
ماهنامه توليد پراكنده و انرژيهاي تجديد پذير
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=E08D090657A9F49DEBDFD2C55ED5C9A6">ماهنامه توليد پراكنده و تجديد پذيرشماره4</a></li></ul>
ماهنامه توليد پراكنده و انرژيهاي تجديد پذير
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=36F099E59D58BD3F2842CABBC103FEE1">ماهنامه توليد پراكنده و تجديد پذيرشماره3</a></li></ul>
ليست نيروگاههاي بهره برداري شده داراي قراداد با توانير تا پايان خردادماه
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=4F1EBBC887D88174ED7289E6CF6F2C38">ليست بهره برداري ها</a></li></ul>
ليست نيروگاههاي داراي قرارداد با توانير- تا پايان خرداد ماه
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=DEA8E68D679E20234592B25F19FC8A04">ليست قراردادها</a></li></ul>
ليست نيروگاههاي بهره برداري شده داراي قراداد با توانير-تا 97/02/31
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=BBF672F25EAC603BB9072AB2B1FFB57A">ليست بهره برداري ها</a></li></ul>
تست
تست
هشتمين گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در نظام پيشنهادها تا پايان ارديبهشت 97
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=F9FAE23D4FFA5DF8B04AB96FF177A95D">گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي شركت توانير و كارگروه هاي مربوطه در نظام پيشنهادها تا پايان ارديبهشت 97</a></li></ul>
پيك نظام پيشنهادهاي شركت توانير-شماره10 (ارديبهشت 97)
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=A8157C7AA81303EDFFE37CB677A188D4">پيك شماره 10</a></li></ul>
نظام حسابداري بخش عمومي1397
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=1F2B8A19726180BE22DB677E69AB1D0F">نظام حسابداري بخش عمومي1397</a></li></ul>
نظارت كارآمد و كارآمدي نظارت1393
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=0F148CE7F504CA361C5F44DD7153440B">نظارت كارآمد و كارآمدي نظارت1393</a></li></ul>
سود حسابداري در برابر سود اقتصادي
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=F43CB6DFE7DDF20DC16EADAA04072340">سود حسابداري در برابر سود اقتصادي</a></li></ul>
بودجه ريزي عملياتي در نظريه و عمل1386
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=47A1C6288FA2093F676EFE736A3233B7">بودجه ريزي عملياتي در نظريه و عمل1386</a></li></ul>