سيستم مقالات توانير
گردآوري شده توسط شرکت توانير
بيست و يكمين گزارش ارزيابي عملكرد كارگروههاي تخصصي و ويژه نظام پيشنهادها تا پايان تير98
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=27C38D0E7CEFFB43524F23FA9469BDB0">گزارش ارزيابي عملكرد كارگروه هاي تخصصي و ويژه تا پايان تير 98</a></li></ul>
بيستمين گزارش ارزيابي عملكرد كارگروههاي تخصصي و ويژه نظام پيشنهادها تا پايان خرداد 98
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=0F9B08D3CC14CDE05B7F3EB52F0A56DF">گزارش ارزيابي عملكرد كارگروه هاي تخصصي و ويژه تا پايان خرداد 98</a></li></ul>
نوزدهمين گزارش ارزيابي عملكرد كارگروههاي تخصصي و ويژه نظام پيشنهادها تا پايان ارديبهشت 98
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=CFED57BE8A94E4C80DED6A9B5B5CBB07">گزارش ارزيابي عملكرد كارگروه هاي تخصصي و ويژه تا پايان ارديبهشت 98</a></li></ul>
هجدهمين گزارش ارزيابي عملكرد كارگروههاي تخصصي و ويژه نظام پيشنهادها تا پايان اسفند97
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=A1442921788EDA639F38894249848A65">گزارش ارزيابي عملكرد كارگروه هاي تخصصي و ويژه تا پايان اسفند 97</a></li></ul>
بيست و يكمين گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در نظام پيشنهادها تا پايان تير 98
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=BAB02D906A16B57BAA0CC1203CAFA3C0">گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي شركت توانير و كارگروه هاي مربوطه در نظام پيشنهادها تا پايان تير 98</a></li></ul>
بيستمين گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در نظام پيشنهادها تا پايان خرداد 98
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=D42FB57EFB21CF95E8697BA099F915BD">گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي شركت توانير و كارگروه هاي مربوطه در نظام پيشنهادها تا پايان خرداد 98</a></li></ul>
نوزدهمين گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در نظام پيشنهادها تا پايان ارديبهشت 98
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=E048A17C4FCA789D2D2FE5095D7EAA8E">گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي شركت توانير و كارگروه هاي مربوطه در نظام پيشنهادها تا پايان ارديبهشت 98</a></li></ul>
هجدهمين گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در نظام پيشنهادها تا پايان اسفند97
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=365D47D88830172E528063C4E78D672E">گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي شركت توانير و كارگروه هاي مربوطه در نظام پيشنهادها تا پايان اسفند97</a></li></ul>
تست
ارايه مدلي جديد با هدف يكپارچه سازي سيستم هاي نرم افزاري سازمان ها با استفاده از معماري ...
«شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي» محمودي فراهاني, سعيد و عباس کريمي، 1396، ارايه مدلي جديد با هدف يکپارچه سازي سيستم هاي نرم افزاري سازمان ها با استفاده از معماري گذرگاه سرويس سازماني (ESB)، سومين کنفرانس ملي علوم و مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات، بابل، موسسه علمي تحقيقاتي کومه علم آوران دانش
ارايه مدلي جديد به منظور استقرار سامانه GIS مبتني بر معماري گذرگاه سرويس سازماني - (ESB) مطالعه ...
«شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي» محمودي فراهاني, سعيد و عباس کريمي، 1396، ارايه مدلي جديد به منظور استقرار سامانه GIS مبتني بر معماري گذرگاه سرويس سازماني - (ESB) مطالعه موردي شرکت هاي توزيع برق، چهارمين کنفرانس ملي کاربرد سامانه اطلاعات مکاني GIS در صنعت آب و برق، اراک، وزارت نيرو،
ماهنامه شبكه انتقال - شماره 23
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=24CEC22DB78023BEF832FFE5EC3A9EBB">ماهنامه شبكه انتقال - شماره 23</a></li></ul>
ليست مقالات پذيرفته شده در بيست و چهارمين كنفرانس شبكه هاي توزيع
مورخ 29و30 خردادماه -سال 98
معماري مرجع شركت هاي برق منطقه اي
«شرکت برق منطقه اي تهران» اقيري، حميدرضا، ايمان رکوعي، رضا کرمي، امين عدالت پور و آزرم دهستاني، 1396، معماري مرجع شرکت‌هاي برق منطقه‌اي، سي و دومين کنفرانس بين المللي برق، تهران، شرکت توانير، پژوهشگاه نيرو
مدل مفهومي معماري سازماني ارايه خدمات دولت الكترونيك در شركت توزيع نيروي برق
«شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان» محمودي صالح آباد, ايمان و فردين حسين زاده، 1396، مدل مفهومي معماري سازماني ارايه خدمات دولت الکترونيک در شرکت توزيع نيروي برق، اولين همايش ملي پيشرفتهاي معماري سازماني، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي،