سيستم مقالات توانير
گردآوري شده توسط شرکت توانير
برترين هاي نظام پيشنهادهاي سال 96 شركت توانير
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=76978AC1D6BA437233E5810DA9904923"></a></li></ul>
ليست نيروگاههاي بهره برداري شده
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=1B944B03279236780892EE6B64C5C7D2">ليست نيروگاههاي بهره برداري شده تا پايان شهريور</a></li></ul>
ليست نيروگاههاي داراي قرارداد
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=5FD97DE1720BE6F712238FF37F52E7C4">ليست قراردادهاي توليد پراكنده تا پايان شهريور</a></li></ul>
ماهنامه توليد پراكنده و انرژيهاي تجديد پذير
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=453BD02D2CD238B9B2AEC10B83996657">ماهنامه توليد پراكنده و تجديد پذيرشماره7</a></li></ul>
ماهنامه توليد پراكنده و انرژيهاي تجديد پذير
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=A4BEECD7E1FAF57F90249A25633B6FF7">ماهنامه توليد پراكنده و تجديد پذيرشماره6</a></li></ul>
كسب رتبه برتر در جشنواره شهيدرجايي
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=5F3DC15FE26409BDD86FCC0D11CB3EC3">كسب رتبه برتر در جشنواره شهيد رجايي</a></li></ul>
اختتاميه پروژه استقرار چرخه مديريت بهره وري شركت توانير
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=BB735C2BFC9BB4C551B066B55E09362A">اختتاميه پروژه استقرار چرخه مديريت بهره وري</a></li></ul>
ماهنامه توليد پراكنده و انرژيهاي تجديد پذير
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=0C49BB7A88C357E1631B3D5B6EF624C6">ماهنامه توليد پراكنده و تجديد پذيرشماره5</a></li></ul>
گزارش حين بحران توزيع برق
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=B16E7E6881B3A9B8F667D051CC713051">گزارش حين بحران توزيع برق</a></li></ul>
گزارش حين بحران برق منطقه اي
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=4289A51F494FD5F864264EB0FEB82653">گزارش حين بحران برق منطقه اي</a></li></ul>
گزارش عملكرد سال 96
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=CCAD0D576C0F08DA43C45263F311BB0B">گزارش عملكرد سال 96 شركتهاي زيرمجموعه - نظام پيشنهاد هاي شركت توانير</a></li></ul>
تست
تست
دهمين گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در نظام پيشنهادها تا پايان تير97
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=264B6F54768ED40DDD64EF504D8E5942">گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي شركت توانير و كارگروه هاي مربوطه در نظام پيشنهادها تا پايان تير 97</a></li></ul>
نهمين گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در نظام پيشنهادها تا پايان خرداد 97
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=C70EE34E6F9F1611ADB81BF42D9FC51F">گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي شركت توانير و كارگروه هاي مربوطه در نظام پيشنهادها تا پايان خرداد 97</a></li></ul>