سيستم مقالات توانير
گردآوري شده توسط شرکت توانير
جدول ارزيابي و سنجش
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=589C88C4F60D2FAD8316D95C01AFEE1A">جدول ارزيابي و سنجش</a></li></ul>
آيين نگارش و اصول مكاتبات اداري
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=DE015217C1908E58065697F77BEF5A5D">آيين نگارش و اصول اداري</a></li></ul>
چهارمين گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در نظام پيشنهادها تا پايان مهر 96
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=767F68E9D2265CA56E5FFAC29338B459"></a></li></ul>
فرم ارزيابي مولد
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=ED7ECE9923254FD966B63CB6D41060DA">فرم ارزيابي مولد</a></li></ul>
تست
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=8C6A1A1C8E0FF34BFF241A3B6971495E">تست</a></li></ul>
سومين گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در نظام پيشنهادها تا پايان شهريور 96
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=F0436BC74ED6FCA7332144C7E2C56A7A">گزارش ارزيابي عملكرد واحدها و كارگروههاي مربوطه در نظام پيشنهادها تا پايان شهريور96</a></li></ul>
فرم تشكيل پرونده مديران بحران و پدافند غيرعامل صنعت برق
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=E003420C99BDA2022B69EF2E124E92CE">فرم تشكيل پرونده مديران بحران و پدافند غيرعامل صنعت برق</a></li></ul>
نامه شماره 96/314/179 مورخ 1396/6/29 (درخواست گزارش)
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=BDF74D0F19F08B39AFA033E2151787FB">درخواست گزارش</a></li></ul>
دبيرنامه شماره 6
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=369A13F7CD9803A2F16685E116D48499">دبيرنامه شماره 6</a></li></ul>
دبيرنامه شماره 5
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=60A13D8239F28C900E7CAA76BAF1BA34">دبيرنامه شماره 5</a></li></ul>
دبيرنامه شماره 4
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=C2A971600BAE6A3F47CC2A47C7901EFE">دبيرنامه شماره 4</a></li></ul>
دبيرنامه شماره 3
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=903536C891BAEA29C4ADACD5F951D810">دبيرنامه شماره 3</a></li></ul>
دبيرنامه شماره 2
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=22F90F311CE2BF0EB74656D5195252A8">دبيرنامه شماره 2</a></li></ul>
دومين گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در نظام پيشنهادها تا پايان مرداد 96
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=220FF6EA851D998E9DBA9ED3C452241F">گزارش ارزيابي عملكرد واحدها و كارگروههاي مربوطه در نظام پيشنهادها تا پايان مرداد96</a></li></ul>
دستورالعمل نحوه تهيه سناريو و برگزاري مانورهاي آمادگي مديريت بحران و پدافند غيرعامل
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=3051FA8C8E2CCFADBAFA6539AB155F5D">دستورالعمل نحوه تهيه سناريو و برگزاري مانورهاي آمادگي مديريت بحران و پدافند غيرعامل</a></li></ul>