سيستم مقالات توانير
گردآوري شده توسط شرکت توانير
برنامه زمانبندي
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=BD6F5B72E7EA3113C6571F2F5C502889">برنامه زمانبندي</a></li></ul>
امتيازات شركت هاي زيرمجموعه در ارزيابي عملكرد سال 95
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=EB1B9A1939A31A91F804E73B7C1FD3E6">امتيازات شركتهاي زيرمجموعه در ارزيابي عملكرد سال 95</a></li></ul>
نتايج شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد-شركتهاي توزيع
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=F54692CA0923DEC0483C06D301525767">نتايج شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد-شركتهاي توزيع</a></li></ul>
نتايج شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد-شركتهاي برق منطقه اي
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=676E04648E1B6DEAA5EB5EE7348D9352">نتايج شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد-شركتهاي برق منطقه‌اي</a></li></ul>
گزارش تحليل نتايج شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 95 شركتهاي زيرمجموعه
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=0900BCDB137AA1DF681A93E77AD9A88C">گزارش تحليل نتايج شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 95 شركت‌هاي زيرمجموعه</a></li></ul>
گزارش تحليل شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 95 شركتهاي زيرمجموعه
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=0900BCDB137AA1DF681A93E77AD9A88C">گزارش تحليل نتايج شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 95 شركت‌هاي زيرمجموعه</a></li></ul>
ماهنامه توليد پراكنده و انرژيهاي تجديد پذير
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=7C5B6332BF01E76627E3EBD929913A0D">ماهنامه توليد پراكنده و تجديد پذيرشماره 1</a></li></ul>
جلسه 27- مشخصات سيستم
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=37EEDC9C4F0173C359B672B6BDD35229">ويژگي هاي نرم افزاري لازم در حوزه نرم افزار مديريت اسناد</a></li></ul>
گزارش پروژه استقرار چرخه مديريت بهره وري
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=B1BC84F0CE3CB2FE12C14BC304567920">گزارش بهره وري 2</a></li></ul>
ليست نيروگاههاي بهره برداري شده
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=A5C38558941F48A18906C8065393A34F">ليست بهره برداري ها</a></li></ul>
ليست نيروگاههاي داراي قرارداد با توانير
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=2FBB9752DE796F54EB86E29BA2AAD45E">ليست قراردادها</a></li></ul>
تكميل بانك اطلاعاتي
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=EF02CC1B0C583ED7C230B1D2C3B63B3E">تكميل بانك اطلاعاتي</a></li></ul>
تكميل بانك اطلاعاتي
آموزش اصول ايمني زلزله
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=871DCADA028DD72C9ACDC8C2EDF93F2D">آموزش اصول ايمني زلزله</a></li></ul>
پنجمين گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در نظام پيشنهادها تا پايان آبان 96
<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=0CC108AE69367E374D46353BD81BAF92">گزارش ارزيابي عملكرد واحدهاي شركت توانير و كارگروه هاي مربوطه در نظام پيشنهادها تا پايان آبان 96</a></li></ul>