سيستم مقالات توانير
گردآوري شده توسط شرکت توانير
كنترل هماهنگ ترانسفورماتور مجهز به تپ- چنجر و جبرانگر استاتيكي توان راكتيوبا استفاده از ...
كنترل هماهنگ ترانسفورماتور مجهز به تپ- چنجر و جبرانگر استاتيكي توان راكتيوبا استفاده از نظزيه كنترل نظارت سيستمهايگسسته پيشامد
تشخيص عيب نشتي در بويلر نيروگاه بخار با استفاده از مدل ديناميكي فازي
تشخيص عيب نشتي در بويلر نيروگاه بخار با استفاده از مدل ديناميكي فازي
كنترل سطح درام و فشار و فشار ديفرنس واحد اشكوداي مشهد
كنترل سطح درام و فشار و فشار ديفرنس واحد اشكوداي مشهد
بهبود كنترل كننده بار-فركانس غيرمتمركز در سيستمهاي دو ناحيه اي بروش جديد با استفاده از ...
بهبود كنترل كننده بار-فركانس غيرمتمركز در سيستمهاي دو ناحيه اي بروش جديد با استفاده از الگوريتم ‍‍‍‍زنتيك
كنترل مقاوم موتور القايي اشباع پذير نسبت به تغييرات بار
بهبود كنترل كننده بار
بهبود كنترل كننده بار<ul><li><a href="http://wamp.tavanir.org.ir/getFile/?id=DF97BF8A3CFD0EFD196777E961214581">بهبود كنترل كننده بار</a></li></ul>